Splošne informacije

Agencija za civilno letalstvo (CAA) je pristojni organ za izvajanje teoretičnih in praktičnih izpitov ter izdajo dovoljenj in licenc pilotom zrakoplovov.

Pilotska dovoljenja in licence se delijo na licence, ki so izdane v skladu z zakonodajo Evropske unije (t. i. FCL licence, EASA licence), in nacionalna dovoljenja, ki so izdana v skladu z nacionalnimi predpisi (npr. dovoljenje pilota ultralahke letalne naprave, dovoljenje padalca, dovoljenje pilota jadralnega padala oziroma jadralnega zmaja).

Licence, ki so izdane v skladu z evropsko zakonodajo (FCL licence), veljajo in se priznavajo na celotnem prostoru držav Evropske unije in držav, ki delujejo na podlagi mednarodne pogodbe z Evropsko unijo.

Vzajemno priznavanje pomeni, da lahko pilot s katero-koli licenco, ki jo je izda država članica, upravlja zrakoplov, ki je registriran v državi članici Evropske unije. Poleg tega lahko posamezni pilot prenese licenco v drugo državo članico brez dodatnih tehničnih preverjanj.

FCL licenca velja torej za »evropsko« licenco, medtem ko so nacionalna dovoljenja izdana na podlagi nacionalnih predpisov. Nacionalna narava teh dovoljenj pomeni, da morajo imeti piloti, ki upravljajo letalne naprave (razen jadralnih padal, jadralnih zmajev in padal), ki so registrirane v Republiki Sloveniji, izključno dovoljenje, ki ga izda CAA. Za letenje z letalnimi napravami, ki so registrirane v tujih državah, mora pilot pridobiti dovoljenje države, ki je letalno napravo registrirala. Vzajemno priznavanje nacionalnih dovoljenj med državami je zato predmet bilateralnih dogovorov.


LICENCE FCL

Licence, izdane v skladu z Evropskimi predpisi, so izdane v skladu z Uredbo (EU) št. 1178/2011 (del FCL) in se delijo na zasebne oziroma športne licence (LAPL, PPL, SPL, BPL) in poklicne licence (CPL, ATPL, MPL).

Kandidat mora v obdobju veljavnosti potrdila o opravljenih teoretičnih izpitih opraviti preverjanje usposobljenosti z izpraševalcem letenja. Ko kandidat uspešno opravi vse zahtevane pogoje, CAA izda ustrezno licenco.

Na splošno je za izdajo licence treba izpolnjevati pet ključnih zahtev, in sicer:

 1. Zdravniški pregled
  • Zdravniški pregled razreda 1 se običajno zahteva za poklicne pilote, medtem ko se za športne pilote zahteva zdravniško spričevalo razreda 2 (oziroma LAPL za licence LAPL).
  • Zdravstveni standardi, ki jih mora izpolnjevati pilot, so predpisani z delom MED (Priloga 4 Uredbe (EU) št. 1178/2011).
  • Zdravstveno stanje, kot je npr. astma, sladkorna bolezen in barvni vid, lahko vodi do neizpolnjevanja pogojev za izdajo zdravniškega spričevala.
  • Priporočamo, da opravite zdravniški pregled pred pričetkom praktičnega usposabljanja, obvezno pa pred prvim samostojnim letom.
  • Če zaradi katerega koli-razloga ne izpolnjujete pogojev za podaljšanje ali obnovo zdravniškega spričevala, izgubite pravico do izvajanja privilegijev pilotske licence.
 2. Teoretično usposabljanje in preverjanje
  • Usposabljanje za licence FCL zagotavljajo odobrene organizacije za usposabljanje (ATO), katerih delovanje nadzira CAA. 
  • ATO kandidata po uspešno opravljenem teoretičnem usposabljanju in internem preverjanju prijavi na teoretični izpit na CAA.
  • Teoretični izpiti za posamezno licenco oziroma rating (npr. rating za instrumentalno letenje) kandidati opravljajo na sedežu CAA (več o teoretičnih izpitih si lahko preberete na strani, namenjeni teoretičnim izpitom).
  • Število izpitnih vprašanj in predmetov je odvisno od kategorije licence, ki jo želite pridobiti (npr. za športne pilote morate uspešno opraviti izpite iz devetih predmetov, za ATPL pa na primer 14 predmetov).
  • Bazo vprašanj za poklicne licence (CPL, ATPL) in rating za instrumentalno letenje (IR) oblikuje EASA (ECQB), za športne pilote pa CAA. 
  • Težavnost vprašanj je odvisna od privilegijev, ki jih licenca omogoča.
 3. Praktično usposabljanje za letenje
  • Usposabljanje tako za licence LAPL, PPL, SPL, BPL kot tudi za poklicne licence nudijo odobrene organizacije za usposabljanje (ATO).
  • Del FCL za vsako posamezno licenco določa minimalne pogoje za pričetek usposabljanja (za poklicno licenco CPL npr. 150 ur izkušenj v letenju, ki jih morate opraviti v ATO) in se razlikujejo od licence do licence.
  • Število ur usposabljanja je odvisno od napredka, ki ga posamezni pilot dokaže vodji usposabljanja v posamezni ATO.
 4. Preverjanje praktične usposobljenosti
  • Po predlogu vodje usposabljanja, da ste usvojili dovolj znanja in da izpolnjujete pogoje za opravljanje preverjanja usposobljenosti, morate za izdajo licence uspešno opraviti preverjanje usposobljenosti z izpraševalcem letenja.
  • Preverjanje praktične usposobljenosti morate opraviti v obdobju veljavnosti potrdila o opravljenem teoretičnem izpitu. Veljavnost potrdila se razlikuje od licence do licence (npr. za PPL velja 24 mesecev, za CPL (in IR) 36 mesecev, za ATPL sedem let od zadnje veljavnosti ratinga za instrumentalno letenje (IR)).
 5. Znanje jezika in letalske frazeologije
  • Licenca FCL mora vsebovati zaznamek o znanju jezika (t. i. language proficiency). Slovenskim državljanom oziroma osebam, katerih materni jezik je slovenščina, se v licenco vpiše znanje slovenskega jezika na 6. stopnji. Če želite leteti v tujini, leteti po pravilih instrumentalnega letenja ali poklicno opravljati delo pilota, morate imeti vpisano tudi najmanj operativno 4. stopnjo znanja angleškega jezika.
  • Poleg znanja jezika je potreben tudi zaznamek o znanju frazeologije v jeziku, v katerem izvajate letalske komunikacije.
  • Letalska frazeologija oziroma R/T v angleškem jeziku je predpogoj za izvajanje letenja po pravilih instrumentalnega letenja in v mednarodnem zračnem prometu.
  • Preverjanje znanja jezika za pridobitev ustrezne stopnje in letalske frazeologije izvaja CAA.

V naslednji tabeli je predstavljen kratek pregled licenc, ki jih CAA izdaja v skladu z Uredbo (EU) št. 1178/2011.

 

LAPL

SPL

BPL

PPL

CPL

ATPL

Kategorija zrakoplovov

(A) / (H) / (S) / (B)

(S)

(B)

(A) / (H) / (As)

(A) / (H) / (As)

(A) / (H)

Minimalna starost

17 let

16 let

16 let

17 let

18 let

21 let

Zdravniško spričevalo

Razred LAPL

Razred 2

Razred 2

Razred 2

Razred 1

Razred 1

Privilegiji licence

Nekomercialno, športno letenje zrakoplovov do 2000 kg oziroma balonov skupine A (do 3400 m3).

Nekomercialno letenje, razen če imetnik licence pridobi privilegij za izvajanje komercialnih operacij.

Nekomercialno letenje, razen če imetnik licence pridobi privilegij za izvajanje komercialnih operacij.

Nekomercialno, športno letenje, dovoljeno usposabljanje pilotov za  plačilo.

Komercialno letenje kot PIC v enočlanski posadki (npr. dela v zraku, panoramsko letenje …) in kopilot v veččlanski posadki.

Komercialno letenje kot PIC v letalskem prometu.

Organizacija, ki zagotavlja usposabljanje

ATO / DTO

ATO / DTO

ATO / DTO

ATO / DTO

ATO

/

Znanje jezika

Piloti letal, helikopterjev, zrakoplovov z navpičnim vzletanjem/pristajanjem in zračnih ladij, ki uporabljajo radijsko postajo, ne izvajajo privilegijev iz licenc in ratingov, če nimajo v svoji licenci v angleščini ali jeziku, ki se uporablja za radijsko zvezo med letom, zaznamka o znanju jezika. V zaznamku se navedejo jezik, stopnja znanja in datum veljavnosti.

Starostna omejitev

Ne obstaja.

70 let za komercialne operacije

70 let za komercialne operacije

Ne obstaja.

60 let v enočlanski posadki

65 let v veččlanski posadki

60 let v enočlanski posadki

65 let v veččlanski posadki

Vsaka licenca vsebuje tudi rating, ki določa, s katerimi zrakoplovi lahko imetnik licence leti. Ratingi se praviloma razlikujejo glede na sestavo letalske posadke in se tako ločijo na ratinge, ki zahtevajo enega pilota (t. i. single-pilot) in tiste, ki zahtevajo več pilotov (t. i. multi-pilot). Veljavnost ratingov je odvisna od zahtevnosti tip ali razreda zrakoplova, npr. veljavnost enomotornih batnih letal je 24 mesecev (rating SEP(LAND) in TMG), medtem ko je veljavnost ostalih ratingov, kot so večmotorna batna letala (MEP(LAND)) in ratingi za tip (npr. A320, CL65, B737 300-900) 12 mesecev. Vsak rating se lahko, največ tri mesece pred koncem veljavnosti, podaljša z izpraševalcem ali obnovi po poteku veljavnosti.

V licenco FCL se lahko vpišejo tudi dodatni ratingi, ki omogočajo izvajanje posebnih privilegijev, kot so akrobatsko letenje, vleka jadralnih letal, vleka oglasnih trakov, nočno letenje itd. Praviloma veljavnost teh ratingov ni časovno omejena, zato pa običajno veljajo pravila za ohranjanje privilegijev posameznega ratinga (npr. zahtevan nalet v določenem obdobju).


NACIONALNA DOVOLJENJA

CAA izdaja, obnavlja in podaljšuje nacionalna dovoljenja, ki so urejena s posameznimi pravilniki in uredbami. Ker gre za urejanje področja, ki je namenjeno predvsem ljubiteljskemu in športnemu letenju, se pogoji in zahteve razlikujejo od tistih, ki so zahtevane za evropske licence. Poleg pilotskih dovoljenj izdaja CAA tudi dovoljenje za letalskega dispečerja.
Usposabljanje pilotov za nacionalna dovoljenja izvajajo letalske šole oziroma, v primerih pilotov jadralnih padal in jadralnih zmajev, pooblaščeni učitelji.

 

ULN

Jadralna padala in zmaji

Padalci

Letalski dispečer

Minimalna starost

17 let

16 let

16 let

21 let

Zdravniško spričevalo

Voznik motornega vozila ali zdravniško spričevalo za pilote (del MED)

Voznik motornega vozila ali višje

Zdravniško spričevalo LAPL z EKG ali zdravniško spričevalo razred 2 ali 1

Zdravniško spričevalo drugega osebja

Privilegiji dovoljenja

Športno letenje, usposabljanje pilotov in dela v zraku

Športno letenje, usposabljanje pilotov in komercialna dejavnost (tandem)

Športno letenje, usposabljanje pilotov in komercialna dejavnost (tandem)

Priprava na let zrakoplova v letalski operaciji

Organizacija, ki zagotavlja usposabljanje

Letalska šola

Pooblaščeni učitelji letenja z letalno napravo

Letalska šola

Letalska šola

Letalna naprava

UL motorno letalo

UL helikopter

UL jadralno letalo

Motorno jadralno padalo s podvozjem

Motorni zmaj in motorni jadralni zmaj s podvozjem

Jadralno padalo

Jadralni zmaj

Tandemska letalna naprava

Jadralno padalo z motorjem (PPG)

Padalo

Tandemsko padalo

Ne obstaja.

Starostna omejitev

Ne obstaja.

Ne obstaja.

Ne obstaja.

Ne obstaja.