Certifikacija izvajalca (ANSP)

Izvajanje storitev navigacijskih služb v zračnem prometu znotraj Evropske unije morajo certificirati pristojni organi držav članic ali Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA). Izvajalcem, ki izpolnjujejo skupne zahteve, se odobri dovoljenje v skladu s 7. členom Uredbe (ES) št. 550/2004 in drugim odstavkom 8b člena Uredbe (ES) št. 216/2008. Pristojni organ za certifikacijo izvajalcev storitev navigacijskih služb zračnega prometa za organizacije, ki imajo glavni poslovni sedež in morebitni uradni sedež v Republiki Sloveniji, je Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (agencija).

Agencija izvaja certifikacijo izvajalcev na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1035/2011 z dne 17. oktobra 2011 o skupnih zahtevah za izvajanje služb navigacijskih služb v zračnem prometu ter o spremembi Uredb (ES) št. 482/2008 in (EU) št. 691/2010 (UL L 271, 18. 10. 2011, str. 23-42).

Izvajalci storitev navigacijskih služb zračnega prometa morajo imeti dokazilo o skladnosti z veljavnimi skupnimi zahtevami za čas veljavnosti dovoljenja in za vse vključene službe.

Pogoji za pridobitev in ohranjanje potrebnega dovoljenja za izvajanje storitev navigacijskih služb zračnega prometa, ki jih določa Uredba 1035/2011/EU, morajo biti v skladu:

  1. s splošnimi zahtevami za izvajanje storitev navigacijskih služb zračnega prometa, določenimi v Prilogi I, in
  2. z dodatnimi posebnimi zahtevami, določenimi v Prilogah II do V - glede na vrsto službe, ki jo izvajajo.

Agencija na podlagi razpoložljivih dokazil letno spremlja stalno skladnost organizacij, ki jih je certificirala.


Vlogo za certificiranje izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa je treba agenciji predložiti: za začetno certifikacijo šest mesecev vnaprej, za recertifikacijo pa pravočasno (priporočeno vsaj štiri mesece pred iztekom veljavnosti certifikata). Vlogi je treba priložiti dokazila o izpolnjevanju splošnih in dodatnih zahtev za službo, za katero se vloga podaja.