Certifikacija in stalni nadzor izvajalca storitev ATM/ANS (Service Provider)

Z 2. januarjem 2020 se je v Sloveniji začela uporabljati Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/373 o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/ izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa (izvajalci storitev ATM/ANS) in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor.

Izvajalci storitev ATM/ANS znotraj Evropske unije morajo biti certificirani s strani pristojnega organa države članice ali Agencije EU za varnost v letalstvu (EASA). Certifikat velja neomejeno, pod pogojem, da se izkazuje stalna skladnost z bistvenimi zahtevami iz Priloge VIII in, če je primerno, Priloge VII Uredbe (EU) 2018/1139 (Basic Regulation) ter skupne zahteve iz Priloge III in posebne zahteve iz Prilog IV do XIII (glede na posamezne storitve) Uredbe 2017/373/EU. 

V skladu z uredbo, ki ureja izvajanje Uredbe 2017/373/EU, naloge certifikacije, nadzora in izvrševanja iz uredbe za izvajalce storitev ATM/ANS, ki imajo glavni poslovni sedež ali, če ta obstaja, uradni sedež v Republiki Sloveniji, opravlja Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (agencija).

Izvajalci storitev ATM/ANS morajo izkazovati nenehno skladnost z relevantnimi zahtevami ves čas veljavnosti certifikata za vse vključene službe. Za začetno certifikacijo izvajalca storitev ATM/ANS je treba vlogo predložiti agenciji šest mesecev vnaprej. Vlogi se priložijo dokazila o izpolnjevanju bistvenih, skupnih in posebnih zahtev za službo, za katero se vloga podaja, ter relevantne priloge, ki so navedene v vlogi.
Prav tako izvajalec storitev ATM/ANS predloži agenciji isto vlogo tudi za spremembo certifikata: če se spremenijo npr. privilegiji iz dejavnosti, ki jih sme opravljati, ali če izvajalec spremeni storitev. Privilegiji, ki jih izvajalec storitev ATM/ANS sme opravljati, so določeni v pogojih za izvajanje storitev, ki so priloga k certifikatu.