Pogosta vprašanja za izpraševalce

Kakšen je postopek podaljšanja oz. obnove potrdila izpraševalca?

Potrdilo izpraševalca velja 3 leta. Za podaljšanje potrdila, mora izpraševalec izpolniti vse tri pogoje in sicer:

 • V času veljavnosti do preteka veljavnosti potrdila opraviti vsaj 6 preverjanj (ST, LPC ali AoC)
 • V zadnjih 12 mesecih pred iztekom veljavnosti potrdila izpraševalca opraviti osvežitveno usposabljanje.
 • Eno preverjanje (ST, LPC ali AoC) mora biti v zadnjih 12 mesecih pred iztekom veljavnosti potrdila ocenjeno s strani inšektorja ali imenovanega višjega izpraševalca.

Izpraševalec odda vlogo za podaljšanje ali obnovo potrdila izpraševalca FCL.APL-117 skupaj z vsemi prilogami:

 • Potrdilo o nekaznovanosti.
 • Potrdilo o opravljenem osvežitvenem usposabljanju izpraševalcev.
 • Poročilo o aktivnosti izpraševalca.
 • Ocena usposobljenosti izpraševalca.

V primeru, ko je potrdilo ozpraševalca preteklo, mora izpraševalec v 12 mesecih pred oddajo vloge za obnovo potrdila opraviti:

 • Osvežitveno usposabljanje izpraševalca
 • Oceno usposobljenosti izpraševalca.

Izpraševalec odda vlogo za podaljšanje ali obnovo potrdila izpraševalca FCL.APL-117 skupaj z vsemi prilogami:

 • Potrdilo o nekaznovanosti.
 • Potrdilo o opravljenem osvežitvenem usposabljanju izpraševalcev.
 • Ocena usposobljenosti izpraševalca.


Kako vodim podatke o opravljenih preverjanih?

Vsako preverjanje se vpiše v pilotski dnevnik izpraševalca. Glede na to, da je število preverjanj težko preveriti v pilotskem dnevniku (npr. menjava pilotskega dnevnika, veliko število vpisov itd,) je CAA predpisala "Poročilo o aktivnosti izpraševalca", ki se deluje kot dnevnik izpraševalca. V ta dokument izpraševalec vpiše vsa preverjanja, ki jih je opravil in se priloži tudi k vlogi za podaljšanje potrdila izpraševalca. Dokument je na voljo na naslednji povezavi: FCL.OBR-141 Poročilo o aktivnosti izpraševalca.


Koliko časa moram hraniti zapise o opravljenih preverjanjih?

Izpraševalec mora zapise o preverjanjih hraniti v svojem arhivu 5 let.

 

Ali lahko sam izberem izpraševalca?

Da. Vendar ima v vsakem primeru CAA pravico dodeliti določenega izpraševalca.


Ali kot izpraševalec lahko kandidatu vpišem podaljšanje ratinga v njegovo pilotsko licenco?

V pilotsko licenco se lahko vpisujejo vsa podaljšanja ratingov in inštruktorskih potrdil. V pilotsko licenco se ne sme vpisovati podaljšanja potrdila izpraševalca. Pogoj za vpis v licenco je, da ima kandidat za podaljšanje vpisan rating ali potrdilo inštruktorja na prvi strani pilotske licence. Prav tako velja ta pogoj pri obnovi ratinga ali potrdila inštruktorja.


Kandidatu je poteklo zdravniško spričevalo razred 2, ima pa veljavno zdravniško spričevalo LAPL. Ali lahko opravim s kandidatom praktično preverjanje?

Da. Kandidat lahko v tem primeru izvaja le privilegije veljavnega zdravniškega spričevala.


Kandidat nima veljavnega zdravniškega spričevala. Ali lahko opravim praktično preverjanje za podaljšanje ratinga SEP(LAND).

Ker je na letu izpraševalec vodja zrakoplova, kandidat ne potrebuje veljavnega zdravniškega spričevala, vendar je priporočilo agencije, da ima kandidat veljavno zdravniško spričevalo.


Kandidat ima veljavnost ratinga SEP(LAND) do 31.5.2023. Kdaj lahko najprej opravim praktični preizkus s kandidatom, da se mu ne spremeni mesec podaljšanja ratinga?

Praktični preizkus lahko opravite najprej tri mesece pred iztekom veljavnosti ratinga, torej 1.3.2023. V pilotsko licenco vpišete datum preizkusa 1.3.2023, rating velja do 31.5.2025. V kolikor opravite praktični preizkus npr. 15.2.2023, se kandidatu v pilotsko licenco vpiše veljavnost ratinga od 15.2.2023 do 28.2.2025 (pazite na prestopno leto).


Kandidat ni uspešno opravil praktičnega preverjanja. Kaj moram storiti kot izpraševalec?

Izpraševalec mora kandidatu navesti razloge za neuspešno opravljeno preverjanje ter temu primerno izpolniti vlogo. Neuspešno opravljen preizkus preverjanja se vpiše v pilotski dnevnika kandidata in na poročilo o preverjanju (ki je sestavni del vloge). Kandidatu izpraševalec prepove izvajanje letenja in ga opozori na možne posledice v kolikor tega ne bo upošteval. V tem primer mora izpraševalec takoj obvestiti agencijo in ne v roku 8 dni in predložiti poročilo o neuspelem praktičnem preverjanju. Kandidat ima pravico do pritožbe, vendar do končne odločitve agencije kandidat ne sme izvajati privilegijev licence.


Moje potrdilo izpraševalca je še veljavno, vendar mi je potrdilo inštruktorja preteklo pred 5 dnevi. Ali lahko opravim s kandidatom praktično preverjanje za podaljšanje SEP(LAND).

Izpraševalec lahko izvaja privilegije zgolj z veljavnim potrdilom inštruktorja. Izpraševalec ne sme opraviti leta s kandidatom za podaljšanje ratinga, niti ne sme podaljšati ratinga, če gre za podaljšanje na podlagi naleta.


Preverjanje je zaradi slabega vremena odpadlo. Ali moram, kot izpraševalec obvestiti agencijo?

Izpraševalec mora v tem primeru obvestiti agencijo in najaviti nov datum preverjanja.


Zaradi slabe vremenske napovedi bi opravil rad s kandidatom preverjanje, vendar nisem oddal najave tri dni pred preverjanje. Ali lahko izvedem preverjanje?

Izpraševalec odda najavo za preverjanje in po telefonu obvesti agencijo. V večini primerov agencija odobri izjemo.


Med preverjanjem pred letom sem ugotovil, da kandidat nima s seboj pilotske licence in tudi ne more predložiti kopije. Ali lahko opravim praktično preverjanje?

V takem primeru izpraševalec ne sme opraviti preverjanja, saj ne more preveriti veljavnosti ratinga kandidata.


Ali kot izpraševalec s slovenskim potrdilom izpraševalca, podaljšam rating kandidatu, ki nima slovenske pilotske licence (vendar ima EASA licenco)?

Da. V tem primeru mora izpraševalec preveriti postopke pri organu, ki je izdal licenco, ter preveriti razlike v EDD (Examiner Differences document) na povezavi https://www.easa.europa.eu/en/domains/aircrew-and-medical#group-easa-related-content.


JADRALNA LETALA

Koliko naj traja let za preverjanje usposobljenosti inštruktorja jadralnega letala FI(S)?

EASA FCL je izdala navodila, da naj bi let trajal vsaj 45 minut oz. 4 lete. V kolikor izpraševalec zajame vse zahtevane elemente preverjanja, je let lahko tudi krajši, vendar mora biti to tudi opisano v poročilu.


Pilot nima izpolnjenih vseh pogojev glede števila letov v zadnjih 24 mesecih. Kakšen je postopek izpraševalca?

Izpraševalec mora najaviti preverjanje vsaj 72 ur pred načrtovanim preverjanjem. S kandidatom opravi let, ki mora vsebovati vse elementi, kot so predpisani za preverjanje usposobljenosti. Trajanje leta vsaj 30 min ali trije leti. Po končanem preverjanju, izpraševalec preverjanje vpiše v pilotski dnevnik kandidata, kandidat pa pošlje izpolnjen obrazec skupaj s kopijo pilotskega dnevnika na agencijo.Veliko uporabnih informacij dobite tudi na straneh EASA v zavihku FAQ

EASA FAQ

Povezava do pogostih vprašanj na straneh EASA-e.