1. UVOD, ZAKONSKE PODLAGE

Dne 31.12.2020 se je na področju UAS začela uporabljati: 

  1. Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/947 z dne 24. maja 2019 o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (v nadaljevanju: Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/947) in
  2. Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/945 z dne 12. marca 2019 o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav (v nadaljevanju: Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/945
  3. Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 195/20) (v nadaljevanju 'Uredba o izvajanju Uredbe UAS') 
  4. Alternativni način usklajevanja glede zahtev v AMC na povezavi :

Uvodoma poudarjamo, da vse informacije, ki so zbrane v nadaljevanju, predstavljajo pripomoček pri razumevanju nove EU zakonodaje in ne nadomeščajo ali dopolnjujejo določb predpisov, ki so objavljeni na zgoraj navedenih povezavah. 

Več o uredbah najdete med FAQ.


2. BISTVENE ZAHTEVE ZAKONAJE IZ PRVE TOČKE

Brezpilotni zrakoplovi se lahko uporabljajo v treh kategorijah glede na (EU) 2019/947:

1. ODPRTA,

2. POSEBNA in

3. CERTIFICIRANA (še v razvoju).

ODPRTA kategorija se deli na podkategorije A1, A2 in A3. v posameznih podkategorijah se lahko leti z zrakoplovi z določeno oznako C  razreda (C0, C1, C2, C3 ali C4),  zrakoplovi brez C oznak (znotraj prehodnega obdobja in samogradnje. Za vsako od podkategorij so prepisane zahteve za pilota na daljavo in brezpilotni zrakoplov, višine letenja, oddaljenosti od ljudi in objektov itd. Ta kategorija se lahko izvaja z brezpilotnimi zrakoplovi do 25 kg. Večina pilotov na daljavo bo moralo opraviti spletni tečaj usposabljanja in spletni teoretični izpit. Celoten pregled je razviden:

Povezava do POVZETKA ZAHTEV ODPRTE KATEGORIJE ZA ZRAKOPLOVE BREZ C OZNAK V PREHODNEM OBDOBJU IN ZA ZRAKOPLOVE Z C OZNAKAMI 

POSEBNA kategorija se bo lahko izvajala na podlagi deklaracije ali certifikacije, odvisno od stopnje tveganja operacije. Pravila za izvedbo ocene operativnega tveganja so določena v členu 11. V to kategorijo spadajo operacije, ki presegajo zahteve za ODPRTO kategorijo in se izvajajo v okviru tako imenovanih standardnih scenarijev, ki bodo objavljeni kot Dodatek 1 k Prilogi Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/947[1]. Če operater izvaja operacije na podlagi standardnih scenarijev, bo agenciji lahko predložil izjavo, v nasprotnem primeru pa bo moral zaprositi za operativno dovoljenje, kot je določeno v 12. členu Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/947.

CERTIFICIRANA kategorija: v tej kategoriji se bodo izvajale operacije z brezpilotnimi zrakoplovi, ki je certificiran po ustreznem postopku (za kar bo pristojna EASA) in če se bodo izvajale operacije nad skupinami ljudi, če se bo z njimi prevažalo ljudi ali če se bo z njimi prevažal nevaren tovor. V tej kategoriji se seveda zahteva certifikacijski postopek v smislu spričevala letalskega prevoznika, piloti na daljavo morajo imeti licence, biti zdravstveno sposobni itd.

ZA MODELARSKE KLUBE se predvideva posebne (olajšane) zahteve če imajo ti klubi v državah članicah status ustrezno urejen.

GEOGRAFSKA OBMOČJA: V skladu z Uredbo o izvajanju uredbe se uvajajo nove geografske cone, kjer je letenje z brezpilotnimi zrakoplovi omejeno ali prepovedano. 

REGISTER OPERATERJEV IN REGISTER CERTIFICIRANIH BREZPILOTNIH ZRAKOPLOVOV: Države članice morajo vzpostaviti register brezpilotnih certificiranih zrakoplovov in register operatorjev. Register mora biti digitalen in interoperabilen, pristojni organi držav članic so dolžni drug drugemu omogočiti dostop do registra.

V okviru ODPRTE kategorije se morajo registrirati operatorji sistemov brezpilotnih zrakoplovov, če upravljajo katerega koli od naslednjih brezpilotnih zrakoplovov:

  • zrakoplov z največjo vzletno maso 250 g ali več ali zrakoplov, ki lahko v primeru trčenja na človeka prenese več kot 80 joulov kinetične energije;

  • zrakoplov, opremljen s senzorjem, ki lahko zajame osebne podatke, razen če je v skladu z Direktivo 2009/48/ES (igrača);

V okviru POSEBNE kategorije se registrirajo operaterji z brezpilotni zrakoplovi s katero koli maso.

V okviru CERTIFICIRANE kategorije: lastnik brezpilotnega zrakoplova, katerega zasnovo je treba certificirati, registrira brezpilotni zrakoplov. Nacionalnost in registracijska oznaka brezpilotnega zrakoplova se določita v skladu s Prilogo 7 h Konvenciji ICAO.


Kakšne so tehnične specifikacije brezpilotnih zrakoplovov na trgu za odprto kategorijo in posebno kategorijo z nižjim tveganjem podaja (EU) 2019/945:

Uredba določa zahteve za proizvajalce, uvoznike, distributerje itd. brezpilotnih zrakoplovov. Zahteve se nanašajo zlasti na določitev tehničnih zahtev in dokumentacije glede proizvoda in njegovo ustrezno označevanje (oznaka C0 do C6 trenutno, izjava ES o skladnosti, serijska številka proizvoda itd.). Uredba določa obveznost nadzora trga glede brezpilotnih zrakoplovov, ki naj jo izvaja organ, pristojen za nadzor trga.

Več o UAS z C oznakami in brez C oznak si lahko preberete med FAQ.

Za zrakoplove, ki v kombinaciji z predvidenimi letalskimi operacijami predstavljajo srednje in visoko tveganje se predvideva 'certifikacija' zrakoplovov v sklopu CAA ali EASA.