Kako poročati

Skladno z Uredbo (EU) št. 376/2014 morajo države članice vzpostaviti sistem obveznega in sistem prostovoljnega poročanja o dogodkih v civilnem letalstvu.

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu (nacionalna uredba) določa, da je pristojni organ za izvajanje in nadzor nad izvajanjem Uredbe (EU) št. 376/2014 in nacionalne uredbe Javna agencija za civilno letalstvo RS. V nadzoru uporabljamo posebno kontrolno listo, ki je na voljo tukaj (CMSMS.CHK-36), da lahko v organizacijah tudi sami preverite izpolnjevanje zahtev Uredbe (EU) št. 376/2014.

OBVEZNO POROČANJE

KDO

SMS organizacije*

Organizacije brez SMS**

Posamezniki*** poročajo organizacijam, organizacije pa Agenciji za civilno letalstvo.

Posamezniki poročajo direktno Agenciji za civilno letalstvo.

KAKO

Če letalska organizacija v okviru svojega sistema upravljanja letalske varnosti za poročanje o dogodkih uporablja določeno programsko opremo, poroča Agenciji za civilno letalstvo elektronsko, neposredno preko svojega sistema, ki pa mora omogočati neposredni prenos podatkov v aplikacijo ECCAIRS (poročila morajo biti kompatibilna z orodjem ECCAIRS in taksonomijo ADREP, uporabljen mora biti standardni format, na razpolago morajo biti vsa obvezna polja, ki jih določa Uredba (EU) št. 376/2014).

Agencija za civilno letalstvo bo poročila prejela na elektronski naslov or@caa.si

ali

Za poročanje o dogodkih se od 5. januarja 2021 uporablja spletni E2 portal https://aviationreporting.eu. Neposredna povezava do portala za poročanje je https://e2.aviationreporting.eu/reporting (pri čemer se vpišete kot organizacija).

Pred prvim poročanjem mora organizacija za uporabo E2 portala na CAA poslati pobudo na elektronski naslov or@caa.si.

V nekaj dneh boste prejeli obvestilo o kreiranem uporabniškem imenu, znotraj katerega boste kreirali svoje uporabnike (poročevalce itd.).

Več informacij o uporabi E2 spletne aplikacije lahko najdete v Navodilih za uporabo spletne aplikacije ECCAIRS2 za organizacije in na povezavi https://aviationreporting.eu/en/help/reporting-portal.

Za poročanje o dogodkih se od 5. januarja 2021 uporablja spletni E2 portal https://aviationreporting.eu. Neposredna povezava do portala za poročanje je https://e2.aviationreporting.eu/reporting (pri čemer se lahko registrirate kot posameznik ali izberete poročanje brez registracije in izberete I report on my personal behalf).


Obrazec za poročanje v slovenskem jeziku:

Posamezniki, za katere je dovolj, da poznajo le slovensko frazeologijo, lahko poročajo na obrazcu v slovenskem jeziku (poslati po elektronski pošti na or@caa.si).

Izjemoma poročilo lahko pošljete po pošti na naslov: Javna agencija za civilno letalstvo RS, Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana, ali pa poročilo skenirano pošljete na elektronski naslov: or@caa.si.

V teh izjemnih primerih, ko poročila ni mogoče oddati elektronsko, je poročevalec dolžan najkasneje v treh dneh po posredovanju prvotnega poročila poročati tudi preko E2 portala oziroma organizacije preko svojega sistema.

KDAJ

1

Posamezniki*** poročajo o dogodku svojim organizacijam (preko njihovega sistema za poročanje o dogodkih) v 72 urah po tem, ko izvedo zanje, razen če to preprečijo izjemne okoliščine.

Posamezniki poročajo o dogodkih Agenciji za civilno letalstvo v 72 urah po tem, ko izvedo zanje, razen če to preprečijo izjemne okoliščine.

2

Po uradnem obvestilu o dogodku organizacija čimprej, vsekakor pa najpozneje 72 ur po tem, ko izve za dogodek, Agenciji za civilno letalstvo sporoči podrobnosti o dogodku (skladno z zgoraj opisanim načinom pod točko KAKO).

3

Kadar organizacija na podlagi svoje analize dogodkov ali skupine dogodkov, sporočenih Agenciji za civilno letalstvo, opredeli dejansko ali možno tveganje za varnost v letalstvu, Agenciji za civilno letalstvo v 30 dneh od dneva, ko jim posameznik pošlje uradno obvestilo o dogodku, posreduje:

  • morebitne prve rezultate analize,
  • kakršne koli ukrepe, ki jih je treba sprejeti.

4

Organizacija Agenciji za civilno letalstvo sporoči končne rezultate analize takoj, ko so na voljo, načeloma pa najpozneje tri mesece od dneva uradnega obvestila o dogodku.

KAJ

Skladno z Uredbo (EU) št. 2015/1018 posamezniki poročajo svojim organizacijam, in sicer:

  • posadka zrakoplova (npr. vodja zrakoplova) skladno s Prilogo I: Dogodki v zvezi z delovanjem zrakoplova
  • osebe, ki se ukvarjajo s projektiranjem, izdelovanjem, spremljanjem plovnosti, vzdrževanjem ali modificiranjem zrakoplova ali katerekoli opreme ali dela takšnega zrakoplova skladno s Prilogo II: Dogodki v zvezi s tehničnim stanjem, vzdrževanjem in popravilom zrakoplova
  • osebje navigacijskih služb zračnega prometa skladno s Prilogo III: Dogodki v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa ter objekti in napravami
  • letališčno osebje skladno s Prilogo IV: Dogodki v zvezi z letališči in zemeljskimi službami

Skladno z Uredbo (EU) št. 2015/1018 posamezniki poročajo Agenciji za civilno letalstvo, in sicer:

piloti (GA) skladno s Prilogo V: Dogodki v zvezi z zrakoplovi, ki niso kompleksni zrakoplovi na motorni pogon, vključno z jadralnimi letali in vozili, lažjimi od zraka

Za zagotavljanje letalske varnosti je zelo pomembno, da CAA pozna vzroke za različne dogodke povezane z letalsko varnostjo, saj tako lahko sprejme sistemske ukrepe, ki preprečijo nesreče in/ali resne incidente. V primeru, da ste bili udeleženi v dogodek povezan s kršitvijo zračnega prostora, vas prosimo, da poleg obveznega poročila izpolnite tudi Vprašalnik pilotu - kršitev pravil zračnega prostora CMSMS.OBR-28 in nam ga posredujete. Vprašalnik lahko oddate tudi anonimno.

Bodite pozorni na obvezna podatkovna polja iz Priloge I Uredbe (EU) št. 376/2014.

Kadar kateri izmed obveznih podatkov do končnih rezultatov ni na voljo, se v polje, katerega vrednost vam ni poznana, vpiše »UNKNOWN«, če pa je podatek nepomemben za konkretni dogodek, pa se v polje vpiše vrednost »NOT APPLICABLE«.

Več o kakovosti poročil o dogodkih najdete na povezavi KAKOVOST POROČANJA

Kadar poročevalec izve za dogodek, vendar pa z gotovostjo ne more določiti, ali gre za dogodek, o katerem je treba obvezno poročati, o njem mora poročati.

* SMS organizacije: Organizacije, ki zagotavljajo letalske izdelke in/ali zaposlujejo osebe oziroma z njimi sklepajo pogodbe ali uporabljajo storitve navedenih oseb (***npr. vodja zrakoplova; oseba, ki se ukvarja s projektiranjem, izdelovanjem, spremljanjem plovnosti, vzdrževanjem ali modificiranjem zrakoplova ali katerekoli opreme ali dela takšnega zrakoplova; oseba, ki opravlja naloge v zvezi z zemeljsko oskrbo zrakoplova; oseba, ki opravlja nalogo, za katero mora pridobiti dovoljenje države članice kot uslužbenec ponudnika storitev zračnega prometa, ki so mu zaupane odgovornosti v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa, ali kot operator za storitve informacij za letenje…). Glejte tudi ICAO Aneks 19 (3.1.3).

** Organizacije brez SMS: Organizacijam, ki se z letalstvom ukvarjajo na neprofesionalni ravni, ni treba vzpostaviti sistema poročanja, saj so za poročanje Agenciji za civilno letalstvo neposredno odgovorni piloti sami.


PROSTOVOLJNO POROČANJE

Vse, kar ne spada v sistem obveznega poročanja, je prostovoljno poročanje.


KDO

Strokovna javnost (osebe/organizacije, ki so vpete v sistem obveznega poročanja)

Vsakdo

KAKO

Preko SMS sistema organizacije

ali 

Preko E2 portala https://aviationreporting.eu

Preko obrazca Voluntary Safety Report (CMSMS.OBR-22), ki ga lahko pošljete na Agencijo za civilno letalstvo:

po elektronski pošti na naslov or@caa.si

ali

po pošti na naslov:

Javna agencija za civilno letalstvo RS

Kotnikova ulica 19a

1000 Ljubljana

KDAJ

Čimprej, ko ste z dogodkom seznanjeni.

KAJ

Vse, kar se zdi pomembno za izboljšanje letalske varnosti in ni zajeto v sistem obveznega poročanja.

Opažanja – varnostno pomembne informacije, ki jih zaznavate kot možne nevarnosti letalski varnosti.