Stalni nadzor

Agencija za civilno letalstvo (CAA) je skladno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/373 in Uredbo o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor (Uradni list RS, št. 67/19 in 6/22) pristojna za izvajanje stalnega nadzora nad imetniki certifikatov, ki so bili certificirani skladno z Uredbo (EU) 2017/373.
Pooblastila CAA, kot pristojnega organa za izvajanje certificiranja, nadzora in izvrševanja, so opredeljena v 5. členu Uredbe (EU) 2017/373.

Namen stalnega nadzora je preverjanje skladnosti z veljavnimi zahtevami in izvedbenimi predpisi ter drugimi pogoji, pod katerimi je bil certifikat izvajalca storitev ATM/ANS izdan.
Izvajalci storitev certifikat ohranijo, če poleg zahtev iz 40. člena Uredbe (EU) 2018/1139 stalno izpolnjujejo tudi naslednje zahteve:
(a) za vse izvajalce storitev: zahteve iz poddelov A in B Priloge III (del ATM/ANS.OR) in Priloge XIII (del PERS);
(b) za izvajalce storitev, ki niso izvajalci služb zračnega prometa: poleg zahtev iz točke (a) zahteve iz poddela C Priloge III (del ATM/ANS.OR);
(c) za izvajalce navigacijskih služb zračnega prometa, upravljavce pretoka zračnega prometa in upravljavca omrežja: poleg zahtev iz točke (a) zahteve iz poddela D Priloge III (del ATM/ANS.OR);
(d) za izvajalce služb zračnega prometa: poleg zahtev iz točk (a) in (c) zahteve iz Priloge IV (del ATS);
(e) za izvajalce meteoroloških služb: poleg zahtev iz točk (a), (b) in (c) zahteve iz Priloge V (del MET);
(f) za izvajalce letalskih informacijskih služb: poleg zahtev iz točk (a), (b) in (c) zahteve iz Priloge VI (del AIS);
(g) za izvajalce podatkovnih storitev: poleg zahtev iz točk (a) in (b) zahteve iz Priloge VII (del DAT);
(h) za izvajalce komunikacijskih, navigacijskih ali nadzornih služb: poleg zahtev iz točk (a), (b) in (c) zahteve iz Priloge VIII (del CNS);
(i) za upravljavce pretoka zračnega prometa: poleg zahtev iz točk (a), (b) in (c) zahteve iz Priloge IX (del ATFM);
(j) za upravljavce zračnega prostora: poleg zahtev iz točk (a) in (b) zahteve iz Priloge X (del ASM).

CAA lahko nadzore opravlja napovedano in nenapovedano. Napovedani nadzori temeljijo na planu nadzorov, ki ga CAA izdela za obdobje, ki ni daljše od 24 mesecev, in ga predhodno uskladi z izvajalcem storitev. Cikel načrtovanja nadzorov se lahko skrajša, če obstajajo dokazi, da se je varnostna uspešnost izvajalca zmanjšala. Pod določenimi pogoji (ATM/ANS.AR.C.015) pa se cikel lahko tudi podaljša - na največ 36 mesecev.

Upravljanje neskladnosti

Neskladnost se v skladu z določbo ATM/ANS.AR.C.050 klasificira kot:
•    ugotovitev 1. stopnje,
•    ugotovitev 2. stopnje in
•    mnenje oziroma opažanje (observation).
Upravljanje z neskladnostmi je odvisno od stopnje ugotovitve.


Ugotovitev 1. stopnje

Pri ugotovitvah 1. stopnje pristojni organ (CAA) sprejme takojšnje in ustrezne ukrepe in lahko, če je ustrezno, v celoti ali delno omeji, začasno odvzame ali prekliče certifikat, pri čemer zagotovi neprekinjenost storitev pod pogojem, da varnost ni ogrožena. Sprejeti ukrepi so odvisni od razsežnosti ugotovitve in se izvajajo, dokler izvajalec storitev ne sprejme uspešnega popravljalnega ukrepa.

Katere neskladnosti se lahko klasificirajo kot ugotovitve 1. stopnje?
Uredba (EU) 2017/373 določa nekatere primere (ATM/ANS.AR.C.050):
"Ugotovitev 1. stopnje izda pristojni organ, če se ugotovi bistvena neskladnost z veljavnimi zahtevami iz Uredbe (EU) 2018/1139 in delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi uredbe, ter iz Uredb (ES) št. 549/2004, (ES) št. 550/2004 in (ES) št. 551/2004 in njihovih izvedbenih pravil, s postopki in priročniki izvajalca storitev ATM/ANS, s pogoji certifikata, po potrebi aktom o določitvi ali z vsebino izjave, ki znatno ogroža varnost letenja ali drugače vzbuja dvom o zmožnosti izvajalca storitev za nadaljnje izvajanje dejavnosti.
Ugotovitve 1. stopnje med drugim vključujejo:
(1) razglasitev operativnih postopkov in/ali izvajanje storitve na način, ki znatno ogroža varnost letenja;
(2) pridobitev ali ohranjanje veljavnosti certifikata izvajalca storitev s predložitvijo ponarejenih dokazil*;
(3) dokaze o zlorabi ali nepošteni uporabi certifikata izvajalca storitev;
(4) neimenovanje odgovornega vodje."
*GM1 ATM/ANS.AR.C.050 podrobneje opredeljuje dokazila.  

Ugotovitev 2. stopnje

Če je neskladnost ocenjena kot ugotovitev 2. stopnje, je postopek sledeč:
- CAA vse ugotovitve iz nadzora navede v zapisnik (notification of findings). Nadzor se lahko izvede na daljavo brez prisotnosti predstavnika izvajalca storitev oz. zavezanca ("desk-top" nadzor) ali ob prisotnosti predstavnika izvajalca storitev, običajno na njegovem sedežu ali eni od njegovih lokacij poslovanja/delovanja ("on site" nadzor).
- Izvajalec storitev je dolžan najkasneje v roku 30 dni od pisne seznanitve z ugotovljenimi neskladnostmi oziroma od prejema zapisnika CAA na obrazcu ANS.OBR-15: 'Root Cause' opredeliti temeljni vzrok neskladnosti (Root Cause) in predložiti načrt popravljalnih ukrepov (Corrective Action Plan - CAP) s predlaganimi roki za odpravo neskladnosti.

Rok za predložitev oziroma izvedbo CAP:
(1) če so ugotovitve navedene v zapisniku »on site« nadzora, začne rok za predložitev in izvedbo CAP teči naslednji dan od datuma zapisnika;
(2) če so ugotovitve navedene v zapisniku »desk-top« nadzora, začne rok za predložitev in izvedbo CAP teči po vročitvi zapisnika:
   - po poteku roka za podajo izjave (8 dni), če izjava ni podana, ali
   - naslednji dan po obvestilu izvajalca storitev, da se ne želi izjaviti oziroma na vsebino zapisnika in ugotovitve nima pripomb, ali
   - naslednji dan po prejemu opredelitve CAA do izjave, če jo izvajalec storitev v roku poda.

CAA najkasneje v roku desetih delovnih dni po prejemu predloga CAP le-tega potrdi, če oceni, da je primeren in zadosten za odpravo ugotovljenih neskladnosti (odobri roke za izvedbo popravljalnih ukrepov ter sprejme popravljalne ukrepe in izvedbene načrte, ki jih predlaga izvajalec storitev). Ocena CAA o ustreznosti CAP temelji na kriterijih kot so ustreznost, celovitost, podrobnost, natančnost, realističnost in skladnost (glej obrazec 'Root Cause' v delu 'Corrective action'). V nasprotnem primeru se CAP zavrne kot nezadosten za odpravo ugotovljenih neskladnosti, od izvajalca storitev pa se zahteva, da ga v določenem roku dopolni oziroma ustrezno spremeni.

Terminski načrt za izvedbo CAP se določi na naslednji način:
začetno obdobje ne presega 3 mesecev; je primerno obdobje za odpravo ugotovitev, ki znižujejo raven varnosti in še vedno ogrožajo varnost letenja, vendar niso klasificirane kot ugotovitve 1. stopnje; je primerno obdobje za odpravo neskladij z internimi postopki, neskladja povezana s sistemom upravljanja in manjše spremembe internih postopkov. Rok za izvedbo popravljalnih ukrepov mora biti v skladu z vrsto ugotovitve;
začetno obdobje ne presega 6 mesecev; je primerno obdobje za odpravo ugotovitev, ki so povezane s poslovnim načrtom ali z dolgoročnimi projekti, ugotovitve, ki vplivajo na spremembe EATMN; odprava ugotovitev je odvisna oz. vpliva tudi na druge izvajalce storitev ali druge letalske subjekte ali deležnike (npr. odprava ugotovitve ima vpliv na LoA, sporazume ipd.)

Izvajalec storitev je dolžan skladno s (c) odstavkom ATM/ANS.OR.A.055 Uredbe 2017/373/EU zadovoljivo dokazati izvedbo popravljalnih ukrepov v roku, predlaganem s strani izvajalca storitev in potrjenem s strani pristojnega organa. Do potrjenega roka mora CAA-ju posredovati pojasnilo o izvedenih ukrepih z dokazili.  

Če izvajalec storitev oceni, da popravljalnega ukrepa ne bo možno izvesti v potrjenem roku, najkasneje 14 dni pred iztekom tega roka posreduje prošnjo za podaljšanje.

Prošnji obvezno priloži:

a) navedbo že izvedenih aktivnosti v zvezi s popravljalnimi ukrepi,

b) dokazila o že izvedenih aktivnostih v zvezi s popravljalnimi ukrepi,

c) navedbo utemeljenih razlogov, zaradi katerih izvedba popravljalnih ukrepov ne bo možna v celoti v potrjenem roku,

d) navedbo podrobnega terminskega plana za izvedbo še nerealiziranih popravljalnih ukrepov in

e) predlog novega roka za izvedbo še neizvedenih popravljalnih ukrepov.

Prošnjo za podaljšanje roka se posreduje na info@caa.si in e-naslov uradne osebe, ki vodi postopek. V kolikor ni posredovana v roku ali ni celovita, se smatra, da izvajalec storitev popravljalnih ukrepov ni izvedel v roku, ki ga je sprejel ali podaljšal pristojni organ.

Prav tako se lahko šteje, da izvajalec storitev popravljalnih ukrepov ni izvedel v roku, če iz pojasnil in dokazil o izvedenih aktivnostih z namenom izvedbe CAP izhaja, da le-te niso bile izvedene v zadostni meri oziroma v celoti (kot je navedeno v potrjenem CAP).

Skladno z določbo ATM/ANS.AR.C.050(e)(3) se ugotovitev 2. stopnje lahko zviša na ugotovitev 1. stopnje, če izvajalec storitev ne predloži CAP, ki je sprejemljiv za CAA, ali če zavezanec ne izvede popravljalnih ukrepov v roku, ki ga je sprejela ali podaljšala CAA.

Katere neskladnosti se lahko klasificirajo kot ugotovitve 2. stopnje?
Ugotovitev 2. stopnje izda CAA, če se ugotovi kakršna koli druga neskladnost z veljavnimi zahtevami iz Uredbe (EU) 2018/1139 ter delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi uredbe, ter iz Uredb (ES) št. 549/2004, (ES) št. 550/2004 in (ES) št. 551/2004 in njihovih izvedbenih pravil, s postopkov in priročnikov izvajalca storitev ATM/ANS, s pogoji iz certifikata ali z vsebino izjave.

Mnenje (opažanje)

V skladu z ATM/ANS.AR.C.050(g) lahko v primerih, za katere se ugotovitve 1. in 2. stopnje ne zahtevajo, CAA izda mnenje (opažanje). To se prav tako sporoči izvajalcu storitev (v zapisniku), vendar ni predmet obravnave neskladnosti. Mnenje oziroma opažanje CAA se v tem kontekstu razume kot osnova za prihodnji nadzor in predstavlja vodilo uradnim osebam za natančnejši pregled.

Koristna povezava:
- EASA Easy Access Rules 2017/373 (Feb. 2023)