Stalni nadzor

Javna agencija za civilno letalstvo RS (agencija) je skladno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/373 in Uredbo o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor (Uradni list RS, št. 67/19) pristojna za izvajanje stalnega nadzora nad imetniki certifikatov, ki so bili certificirani skladno z Uredbo (EU) 2017/373.
Pooblastila agencije, kot pristojnega organa za izvajanje certificiranja, nadzora in izvrševanja, so opredeljena v 5. členu Uredbe (EU) 2017/373.

Namen stalnega nadzora je preverjanje skladnosti z veljavnimi zahtevami in izvedbenimi predpisi ter drugimi pogoji, pod katerimi je bil certifikat izvajalca storitev ATM/ANS izdan.
Izvajalci storitev certifikat ohranijo, če poleg zahtev iz 40. člena Uredbe (EU) 2018/1139 stalno izpolnjujejo tudi naslednje zahteve:
(a) za vse izvajalce storitev: zahteve iz poddelov A in B Priloge III (del ATM/ANS.OR) in Priloge XIII (del PERS);
(b) za izvajalce storitev, ki niso izvajalci služb zračnega prometa: poleg zahtev iz točke (a) zahteve iz poddela C Priloge III (del ATM/ANS.OR);
(c) za izvajalce navigacijskih služb zračnega prometa, upravljavce pretoka zračnega prometa in upravljavca omrežja: poleg zahtev iz točke (a) zahteve iz poddela D Priloge III (del ATM/ANS.OR);
(d) za izvajalce služb zračnega prometa: poleg zahtev iz točk (a) in (c) zahteve iz Priloge IV (del ATS);
(e) za izvajalce meteoroloških služb: poleg zahtev iz točk (a), (b) in (c) zahteve iz Priloge V (del MET);
(f) za izvajalce letalskih informacijskih služb: poleg zahtev iz točk (a), (b) in (c) zahteve iz Priloge VI (del AIS);
(g) za izvajalce podatkovnih storitev: poleg zahtev iz točk (a) in (b) zahteve iz Priloge VII (del DAT);
(h) za izvajalce komunikacijskih, navigacijskih ali nadzornih služb: poleg zahtev iz točk (a), (b) in (c) zahteve iz Priloge VIII (del CNS);
(i) za upravljavce pretoka zračnega prometa: poleg zahtev iz točk (a), (b) in (c) zahteve iz Priloge IX (del ATFM);
(j) za upravljavce zračnega prostora: poleg zahtev iz točk (a) in (b) zahteve iz Priloge X (del ASM).

Agencija lahko nadzore opravlja napovedano in nenapovedano. Napovedani nadzori temeljijo na planu nadzorov, ki ga agencija izdela za obdobje, ki ni daljše od 24 mesecev, in ga predhodno uskladi z izvajalcem storitev. Cikel načrtovanja nadzorov se lahko skrajša, če obstajajo dokazi, da se je varnostna uspešnost izvajalca zmanjšala. Pod določenimi pogoji (ATM/ANS.AR.C.015) pa se cikel lahko tudi podaljša - na največ 36 mesecev.

Upravljanje neskladnosti

Neskladnost se v skladu z določbo ATM/ANS.AR.C.050 klasificira kot:
•    ugotovitev 1. stopnje,
•    ugotovitev 2. stopnje in
•    mnenje oziroma opažanje (observation).
Upravljanje z neskladnostmi je odvisno od stopnje ugotovitve.


Ugotovitev 1. stopnje

Pri ugotovitvah 1. stopnje pristojni organ (agencija) sprejme takojšnje in ustrezne ukrepe in lahko, če je ustrezno, v celoti ali delno omeji, začasno odvzame ali prekliče certifikat, pri čemer zagotovi neprekinjenost storitev pod pogojem, da varnost ni ogrožena. Sprejeti ukrepi so odvisni od razsežnosti ugotovitve in se izvajajo, dokler izvajalec storitev ne sprejme uspešnega popravljalnega ukrepa.

Katere neskladnosti se lahko klasificirajo kot ugotovitve 1. stopnje?
Uredba (EU) 2017/373 določa nekatere primere (ATM/ANS.AR.C.050):
"Ugotovitev 1. stopnje izda agencija, če se ugotovi bistvena neskladnost z veljavnimi zahtevami Uredbe (EU) 2018/1139 in njenih izvedbenih pravil ter uredb (ES) št. 549/2004, (ES) št. 550/2004, (ES) št. 551/2004 in (ES) št. 552/2004 in njihovih izvedbenih pravil, postopki in priročniki izvajalca storitev, pogoji certifikata ali certifikatom, po potrebi aktom o določitvi (designation act) ali z vsebino izjave (content of a declaration), ki znatno ogroža varnost letenja ali drugače vzbuja dvom o zmožnosti izvajalca storitev za nadaljnje izvajanje dejavnosti.
Ugotovitve 1. stopnje med drugim vključujejo:
(1) razglasitev operativnih postopkov in/ali izvajanje storitve na način, ki znatno ogroža varnost letenja;
(2) pridobitev ali ohranjanje veljavnosti certifikata izvajalca storitev s predložitvijo ponarejenih dokazil*;
(3) dokaze o zlorabi ali nepošteni uporabi certifikata izvajalca storitev;
(4) neimenovanje odgovornega upravljavca."
*GM1 ATM/ANS.AR.C.050 podrobneje opredeljuje dokazila.  

Ugotovitev 2. stopnje

Če je neskladnost ocenjena kot ugotovitev 2. stopnje, je postopek sledeč:
- Agencija vse ugotovitve iz nadzora navede v zapisnik oziroma po potrebi izda poročilo o nadzoru (notification of findings). Nadzor se lahko izvede brez prisotnosti izvajalca storitev oz. zavezanca (t.i. desk-top nadzor) ali ob prisotnosti izvajalca storitev, običajno na njegovem sedežu ali lokaciji.
- Izvajalec storitev je dolžan najkasneje v roku 30 dni od zaznane neskladnosti (tj. od datuma zapisnika oziroma poročila o nadzoru) posredovati agenciji predlog načrta popravljalnih ukrepov (CAP) s terminskim načrtom izvedbe in z opredelitvijo temeljnega vzroka nastanka neskladnosti (»root  cause« analizo), skladno z zahtevo ATM/ANS.OR.A.055, in sicer z uporabo obrazca 'Root Cause'. Uradna oseba lahko določi tudi krajši rok za predložitev CAP, vsekakor pa se rok določi v zapisniku ali poročilu.
Agencija najkasneje v roku desetih delovnih dni  po prejetju predloga CAP le-tega potrdi, če oceni, da je primeren in zadosten za odpravo ugotovitve. Ocena agencije o ustreznosti CAP temelji na kriterijih kot so ustreznost, celovitost, podrobnost, natančnost, realističnost in skladnost (glej obrazec 'Root Cause'). V nasprotnem primeru se CAP zavrne kot nezadosten za odpravo ugotovljenih neskladnosti, od izvajalca pa se zahteva, da ga v določenem roku dopolni oziroma ustrezno spremeni.
Začetni rok za odpravo ugotovitev, ki ga predlaga izvajalec storitev, ne more biti daljši od treh mesecev. Rok se lahko podaljša, če izvajalec pisno zaprosi agencijo za podaljšanje le-tega in razlog utemelji, vendar ne po poteku roka, potrjenega za odpravo ugotovitve.
Zavezanec znotraj dogovorjenega roka za odpravo neskladnosti obvesti agencijo o izvedbi popravljalnih ukrepov in pošlje vsa ustrezna dokazila. Agencija obvesti izvajalca o zaključku postopka, ko so vse neskladnosti odpravljene oziroma popravljalni ukrepi izvedeni.

Katere neskladnosti se lahko klasificirajo kot ugotovitve 1. stopnje?
Ugotovitev 2. stopnje je kakršna koli neskladnost z veljavnimi zahtevami Uredbe (EU) 2018/1139 in njenih izvedbenih pravil ter uredb (ES) št. 549/2004, (ES) št. 550/2004, (ES) št. 551/2004 in (ES) št. 552/2004 in njihovih izvedbenih pravil, postopki in priročniki izvajalca storitev, pogoji certifikata ali vsebino izjave, ki ni neskladnost 1. stopnje.

Mnenje (opažanje)

V skladu z ATM/ANS.AR.C.050(f) lahko v primerih, za katere se ugotovitve 1. in 2. stopnje ne zahtevajo, pristojni organ izda mnenje (opažanje). To se prav tako sporoči izvajalcu storitev, vendar ni predmet obravnave neskladnosti. Mnenje oziroma opažanje agencije se v tem kontekstu razume kot osnova za prihodnji nadzor in predstavlja vodilo uradnim osebam agencije za natančnejši pregled.

Koristna povezava:
- EASA Easy Access Rules 2017/373 (dec. 2019)