Interoperabilnost evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (EATMN)

Z namenom vzpostavitve enotnega evropskega neba in zagotovitve interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (EATMN) je EU sprejela vrsto ukrepov v zvezi s sistemi, sestavnimi deli in pripadajočimi postopki. EU postopoma vzpostavlja tehnične ureditve, pri katerih se bistvene zahteve, pravila in standardi dopolnjujejo in so dosledni.Temelj tehnične ureditve predstavlja Uredba (ES) 552/2004 o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (Uredba o interoperabilnosti), na podlagi katere je bila izdana še vrsta izvedbenih uredb in specifikacij. Zadevna pravila so dostopna na povezavi https://trainingzone.eurocontrol.int/doc/seslex.htm.


Koristne povezave

Uredba (ES) 552/2004 Evropskega Parlamenta in Sveta:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0552-20091204&qid=1515603235424&from=SL

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0552-20091204&qid=1515603670543&from=EN


Zbirnik SES pravne podlage:

https://trainingzone.eurocontrol.int/doc/seslex.htm