Postopki pred preverjanjem

Postopki pred preverjanjem

Tako kot kandidat se tudi izpraševalec pripravi na let. Predvidoma dan prej pripravi načrt preverjanja, glavne vaje in opravi seznanitev z različico zrakoplova, ki se bo uporabila na preverjanju. Izpraševalec mora vzpostaviti komunikacijo s kandidatom brez jezikovnih ovir.

Izpraševalec mora biti zgled kandidatu, ki ga preverja.

Izpraševalec nadzoruje vse vidike priprave na let, vključno s pridobivanjem ali zagotavljanjem storitev ATC in pravilno oddajo načrta leta.

Za pripravo na preverjanje je treba uporabiti primerne prostore, ki omogočajo mirno pripravo na let ter načrtovane naloge.


Ustno preverjanje

Izpraševalec ustno preveri kandidatovo poznavanje bistvenih elementov (operativne zmogljivosti zrakoplova, postopki v sili, eksploatacija letališča, razdelitev zračnega prostora, itd.).

Veščine, ki niso bile prikazane med letenjem (na primer, če okoliščine ne omogočajo izvedbe manevra, naloge), se lahko oceni z ustnim preverjanjem, tudi med letom.

Ustno preverjane med letom je treba izvesti preudarno, da varnost ni ogrožena (npr. odvračanje pozornosti od letenja in spremljanja parametrov). Zato mora izpraševalec izbrati pravi trenutek za ustna vprašanja. Če to ni mogoče, se ustno preverjanje lahko opravi po pristanku.


Za zrakoplove, ki zahtevajo samo enega pilota, izpraševalec kandidatu ne sme pomagati pri upravljanju, radijski komunikaciji, nastavitvi in identifikaciji navigacijske opreme ter uporabi navigacijskih kart. Kandidat mora prikazati ustrezno in varno izvedbo postopkov ter ustrezno razporejanje pozornosti. Sprejemati mora pravilne odločitve, upoštevati navodila ATC, trenutne vremenske razmere, svoje zmožnosti in omejitve zrakoplova.

 Če izpraševalec zaseda pilotski sedež, izpraševalec ne sodeluje pri upravljanju zrakoplova, razen če je to potrebno zaradi zagotavljanja varnosti.

Varnost letenja je med preverjanjem najpomembnejša in ima prednost pred izvedbo nalog.  

Izpraševalec, kandidat in ostala posadka morajo biti ves čas pozorni na drug promet (zavedanje okolice).


Načrtovanje leta

Namen preverjanja v letu je izvedba dejanske letalske operacije v skladu z delom NCO ali NCC. Izpraševalec za kandidata pripravi praktične in realne scenarije (npr. alternativno letališče, spremembe rute...), pri čemer preveri, da se kandidat ne zmede, razume nalogo in da varnost v zraku ni ogrožena.

 • Kandidatu morajo biti na voljo ustrezni prostori za pripravo in načrtovanje leta. 
 • Izpraševalec preveri ali kandidat razume in zna poiskati ustrezne informacije v zvezi z letom (npr. NOTAM, MET, AIP…).

Načrtovanje in pripravo na let mora kandidat opraviti samostojno, brez pomoči drugih kandidatov ali inštruktorjev.

Kandidat pripravi navigacijski načrt leta in druge zapise (izpraševalec lahko tudi zaprosi za kopijo zapisov kandidata za svoj arhiv).

Načrt in zapisi lahko vključuje naslednje informacije:

 • načrtovana ruta, obratne točke (vključno z letom na alternativno letališče)
 • frekvence (navigacijska sredstva in radijske zveze)
 • načrtovane višine/ravni letenja
 • časovni razdelki (ETE, ETA, ATA)
 • minimalne varne sektorske in rutne višine, načrtovane višine oziroma nivoje leta
 • gorivo (izračunana potrebna zaloga goriva za načrtovani let in dodatna zaloga goriva za nepredvidene okoliščine in prostor za vpisovanje preostalega goriva na obratnih točkah)
 • izračun mase in ravnotežja
 • zmogljivosti zrakoplova (V-hitrosti, DA...)
 • prostor za zapisovanje ATIS informacij in odobritev ATS v primernem časovnem razporedu.

Načrtovana ruta lahko zajema letenje tako v kontroliranem kot nekontroliranem zračnem prostoru, zato je treba nameniti posebno pozornost kandidatovim postopkom vstopanja v kontroliran zračni prostor in izstopanja iz njega.

Poudarek je treba nameniti tudi uporabi pravilne, jasne in natančne letalske frazeologije pri komunikaciji z ATC ali ostalim prometom oziroma operaterji radijske postaje na nekontroliranih letališčih.

Izpraševalec se mora prepričati, da je kandidat sposoben sprejeti in upoštevati navodila ATC, glede na zmogljivosti zrakoplova ter se prilagajati drugemu prometu v zračnem prostoru.

Pri načrtovanju in pripravi na let se lahko uporabljajo računalniško podprti programi za navigacijsko pripravo ali izračun mase in ravnotežja zrakoplova, vendar se za prve pridobitve licenc (npr. PPL, SPL,…) od kandidata zahteva izračun vrednosti na klasičen, pisni način, predvsem zaradi dokazovanja poznavanja koncepta osnovnih veščin priprave.

 Kandidati morajo znati samostojno izračunati zmogljivosti zrakoplova za vzlet in pristanek, glede na prevladujoče pogoje, običajno za najbolj omejeno vzletno-pristajalno stezo, ki se pričakuje.


Vremenski minimumi

Priprava pred poletom od kandidata zahteva oceno vremenskih razmer in samostojno odločanje o izvedbi ali nadaljevanju leta (odločitev o vzletu, prekinitev naloge med letom zaradi poslabšanja vremena). Kandidat mora načrtovati izvedbo vseh delov preverjanja, ki ga opravlja (npr. delo v zoni, ruta, šolski krogi...).

Izpraševalec mora oceniti končno odločitev kandidata o izvedbi oziroma nadaljevanju leta. Odločitev o izvedbi ali nadaljevanju leta, ko vremenske okoliščine niso v okviru dopustnih vrednosti, se štejejo za neuspešno opravljeno preverjanje.

Letenje po instrumentih

Elementi praktičnega preverjanja, za katere se zahteva, da jih kandidati izvedejo in dokažejo usposobljenost za instrumentalno letenje (IR), morajo praviloma biti simulirani, in sicer z uporabo ustrezne opreme za simulacijo instrumentalnih meteoroloških pogojev (IMC), kot so npr. zaslonke, očala z vizirjem, ki onemogočajo vizualno spremljanje okolice. Priporoča se, da se preverjanje usposobljenosti za IR letenje izvaja v vizualnih meteoroloških razmerah, če je to možno.

Zaledenitve

Pravočasno prepoznavanje pojava pogojev zaledenitve in ustrezno preventivno ukrepanje med letom je treba dokazati z rednim preverjanjem vseh indikacij, ki kažejo na to možnost. Kandidat mora biti sposoben uporabljati katero koli opremo za preprečevanje oziroma odstranjevanje ledu na zrakoplovu, znati uporabiti manevre, da se zaledenitvi izogiba in sprejeti pravočasne ter pravilne odločitve.

Če je prisoten led na aerodinamičnih površinah, je treba uporabiti opremo ali ukrepe za odstranitev ledu v skladu z letalskim priročnikom zrakoplova (AFM/POH). Kandidat mora prikazati znanje in uporabljati operativne postopke za ustrezno uporabo vse razpoložljive opreme za preprečevanje zaledenitev kritičnih delov (uporaba grelnika pitotove cevi in uplinjača, ali uporaba obvoda filtra vstopnika zraka, morebitnih sistemov za preprečevanje zaledenitev propelerja ali aerodinamičnih površin).

 Med preverjanjem se ne sme namerno leteti v pogojih možne zaledenitve, če je to v nasprotju z AFM.