Ovire (eTOD)

Delovno področje je opravljanje upravnih in strokovnih nalog v zvezi z določanjem posebnih pogojev pri gradnji letališč in ovir v zračnem prometu. Delovno področje pokriva tudi sodelovanje pri sistemskem planiranju s področja letališč in prostorskega planiranja in razvoja letališč, oziroma nadzora in usmerjanja razvoja državnih in občinskih prostorskih aktov glede medsebojnega odnosa letališča in drugih planskih celot v njihovi okolici (projektni pogoji, predhodno soglasje, zaznamovanje ovir, motnje v zračnem prometu).

Digitalni podatki o terenu in ovirah (Electronic Terrain and Obstacle Data - eTOD) za zračni promet spadajo med varnostno občutljive podatke, ki morajo biti skladni s standardi in priporočili ICAO pod nadzorom pristojnih organov države pogodbenice. Letalski podatki in letalske informacije primerne kakovosti so potrebni za zagotavljanje varnosti in  podporo novim konceptom obratovanja v evropski mreži za upravljanje zračnega prometa (EATMN). Uredba Komisije (EU) 2020/469 določa zahteve glede zagotavljanja in kakovosti digitalnih podatkov o terenu in ovirah.

Z namenom vzpostavitve ažurne zbirke digitalnih podatkov terena in ovir (eTOD) na območju Republike Slovenije je Agencija za civilno letalstvo (v nadaljevanju: agencija) izdala Načrt implementacije eTOD v Sloveniji za zagotavljanje digitalnih podatkov o terenu in ovirah za potrebe civilnega letalstva, ki določa smernice subjektom, ki so v državi odgovorni za zajem, upravljanje, shranjevanje in zagotavljanje eTOD podatkov in opredeljuje predvsem naslednje vsebine:

  • opredelitev območij in podatkovnih slojev terena in ovir,
  • zahteve glede kakovosti podatkov,
  • določitev zahtevanih atributov podatkov,
  • pristojnosti za zagotavljanje, objavo in izmenjavo podatkov in pristojnost za izvajanje nadzora,
  • način financiranja,
  • verifikacijo in validacijo podatkov ter
  • zagotavljanje podatkov in vzdrževanje zbirke.


Elektronski podatki terena in ovir so na voljo na spodnjem naslovu:

organizacija: Geodetski inštitut Slovenije

naslov: Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

elektronski naslov: etod@gis.si

fax: 00386 1 425 06 77

telefon: 00386 1 200 29 00

uradne ure: 8.00-14.00 (local time)

spletna stran: http://www.gis.si


Elektronski podatki terena in ovir za območji 3 in 4 trenutno še niso na voljo.


INVESTITORJI IN ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O OVIRAH

Investitor premičnega ali nepremičnega objekta ali predmeta, ki predstavlja oviro, mora agenciji zagotoviti digitalne podatke o oviri, skladne z zahtevami glede kakovosti in numeričnimi zahtevami za vodenje podatkov.

Podatki morajo vsebovati vse obvezne atribute.

Navodilo za zagotavljanje digitalnih podatkov o ovirah za potrebe civilnega letalstva podaja tehnične zahteve, pravila in kriterije za zajem, zahteve glede kakovosti zajetih podatkov in način zagotavljanja digitalnih podatkov o ovirah.

Podatke o oviri se zagotavlja v digitalni obliki z uporabo Obrazca za zagotavljanje digitalnih podatkov o oviri.


UPRAVLJALCI AERODROMA

Upravljalec aerodroma, ki se redno uporablja za mednarodni civilni zračni promet, zagotavlja agenciji digitalne podatke o terenu in ovirah v območju 2a in območju 3.

Upravljalec aerodroma, ki se redno uporablja za mednarodni civilni zračni promet in na katerem so vzpostavljene operacije za natančni prilet kategorije II ali kategorije III, zagotovi agenciji podatke o terenu in ovirah v območju 4.

Zadevni digitalni podatki o terenu in ovirah morajo biti skladni z zahtevami glede kakovosti in numeričnimi zahtevami za vodenje podatkov. Podatki morajo vsebovati vse obvezne atribute.

Navodilo upravljalcu aerodroma za zagotavljanje digitalnih podatkov o terenu in ovirah za potrebe civilnega letalstva podaja tehnične zahteve, pravila in kriterije za zajem, zahteve glede kakovosti zajetih podatkov in način zagotavljanja digitalnih podatkov o terenu in ovirah.

Podatke o oviri se zagotavlja v digitalni obliki z uporabo Obrazca za zagotavljanje digitalnih podatkov o oviri.

Podatke o terenu se zagotavlja v digitalni obliki z uporabo Obrazca za zagotavljanje digitalnih podatkov o terenu.