Amaterska gradnja zrakoplova

Amatersko izdelani zrakoplovi so zrakoplovi, kot jih določa Uredba (ES) št. 2018/1139, Priloga I, Zrakoplovi iz (d) točke člena 2(3), (c) zrakoplovi, ki jih je vsaj v 51 % zgradil ljubitelj ali nepridobitno združenje ljubiteljev za svoje namene in brez komercialnih ciljev.

Amatersko izdelavo zrakoplovov ureja Pravilnik o amaterski izdelavi letal (Uradni list SFRJ, številka 19/82), in sicer veljajo določila, ki niso v nasprotju z določili odstavka (c), Priloga I, Zrakoplovi iz točke (d) člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2018/1139.


Začetna plovnost

Amatersko se lahko izdeluje zrakoplove, za katere je projekt tipa v Republiki Sloveniji že odobren za varno letenje ter tudi zrakoplove za katere projekt tipa v Republiki Sloveniji še ni odobren za varno letenje (nov tip zrakoplova v Republiki Sloveniji ali povsem nov tip zrakoplova).

Na amatersko izdelanem zrakoplovu se lahko izvedejo le tehnične spremembe, ki so odobrene s strani Agencije. Tehnične spremembe se lahko odobri tudi v sklopu izdelave amatersko izdelanega zrakoplova, v tem primeru gre za spremembe konfiguracije zrakoplova.

Agencija kot sprejemljivo prakso na tem področju upošteva dokument CAP 659, A Guide to Approval, Construction and Operation of Amateur Built Aircraft, izdan s strani britanske agencije za letalsko varnost CAA UK.


Amaterska izdelava tipa zrakoplova, ki je v Republiki Sloveniji že odobren za varno letenje

Objavljamo Seznam tipov Annex I zrakoplovov (AIR.SZN-1) (zrakoplovi iz Priloge I Zrakoplovi iz točke (d) člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2018/1139), ki so v Republiki Sloveniji že odobreni za varno letenje. (Objavljeni so vsi tipi Annex I zrakoplovov, tudi tisti, ki jih po pravilniku sicer ni dovoljeno amatersko izdelovati, ker ne ustrezajo pogojem iz 3., 4. in 5. člena Pravilnika o amaterski izdelavi zrakoplovov.)

Za odobrene zrakoplove v Republiki Sloveniji za varno letenje se štejejo tudi tipi zrakoplovov, ki imajo sicer certifikat tipa, potrjen s strani EASA in zanje obstaja možnost izvedbe amaterske izdelave (ugotavlja se enakost konfiguracije, ki je EASA certificirana).

Za izdajo dovoljenja za amatersko izdelavo je treba vložiti:

V nadaljevanju pa je po odločbi o izdaji dovoljenja za amatersko izdelavo v potrditev Agenciji treba posredovati še preostalo potrebno projektno dokumentacijo.


Amaterska izdelava tipa zrakoplova, ki v Republiki Sloveniji še ni odobren za varno letenje

Kadar gre za amatersko izdelavo tipa zrakoplova, ki v Republiki Sloveniji še ni odobren za varno letenje, je treba v postopku amaterske izdelave zrakoplova dokazati tudi sposobnost tipa zrakoplova za varno letenje. V tem smislu je obseg potrebne projektne dokumentacije primerno večji, prav tako tudi obseg potrebnih preverjanj zrakoplova na tleh in v letu.

V osnovi lahko poteka dokazovanje sposobnosti tipa zrakoplova za varno letenje na dva načina, in sicer:

  • na osnovi analize kompleta tehnično-tehnološke dokumentacije projekta tipa zrakoplova ali
  • izjemoma na osnovi dokazovanja ustreznosti na podlagi pozitivnih izkušenj letenja reprezentativnega dela flote letal istega tipa z analizo zapisov o stalni plovnosti konkretnih serijskih številk zrakoplovov ter s preverjanjem podatkov o nesrečah, resnih incidentih in incidentih, v katerih so bili udeleženi zrakoplovi tega tipa.

Za izdajo dovoljenja za amatersko izdelavo je treba vložiti:

V nadaljevanju pa je po odločbi o izdaji dovoljenja za amatersko izdelavo v potrditev Agenciji treba posredovati še preostalo potrebno projektno dokumentacijo.


Tehnične spremembe na amatersko izdelanih zrakoplovih

Za tehnične spremembe je treba vložiti:


Izdaja dovoljenja za letenje

Za izdajo dovoljenja za letenje je po uspešni izdelavi, uspešno izvedenih preizkusnih letih in pridobitvi priporočila komisije za pregled zrakoplova treba vložiti:

Dovoljenje za letenje se izda za obdobje enega leta.


Stalna plovnost

Vodenje stalne plovnosti amatersko izdelanega zrakoplova

Za vodenje stalne plovnosti amatersko izdelanega zrakoplova ni predpisanih zahtev po posebni organizaciji za vodenje stalne plovnosti zrakoplovov, zato plovnost amaterskega zrakoplova lahko vodi lastnik sam ali pa za to pooblasti drugo primerno fizično ali pravno osebo.

Prav tako ni predpisanih zahtev, da mora za amatersko izdelan zrakoplov Agencija potrditi program vzdrževanja, se pa to priporoča. V posebnih primerih, ko lastnik želi podaljšati interval za obnovo motorja amatersko zgrajenega zrakoplova, mora za vodenje plovnosti pooblastiti ustrezno potrjeno organizacijo za vodenje stalne plovnosti.

Organizacija za vodenje stalne plovnosti zrakoplova, potrjena po Delu-M Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014, skrajšano CAMO, lahko vodi stalno plovnost amatersko zgrajenega zrakoplova, če: izpolnjuje pogoje, navedene v odločbi o potrditvi programa vzdrževanja amatersko zgrajenega zrakoplova (za primerljiv tip letala, kot to določa 3. točka 1. odstavka določbe 66.A.5 Priloge III (Del-66) Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014, (Skupina 3)).


Vzdrževanje amatersko izdelanega zrakoplova

Amatersko izdelani zrakoplov sme vzdrževati:

  • lastnik pilot v okviru omejenega vzdrževanja pilota lastnika, kot je opredeljeno v Delu-M Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014,
  • licencirano letalsko tehnično osebje z ratingom primerljivega tipa ali skupine tipov zrakoplovov, v primeru dvoma o primerljivosti lahko odloči Agencija in
  • vzdrževalna organizacija, ki je s strani pristojnih letalskih organov potrjena za vzdrževanje primerljivega tipa zrakoplova ali skupine tipov zrakoplovov,  če :

a) je tako navedeno v odločbi o potrditvi programa vzdrževanja amatersko izdelanega zrakoplova ali

b) ima vzdrževalna organizacija s strani Agencije potrjen dodatek k organizacijskemu priročniku na osnovi EASA dokumenta »Rulmaking interpretation on »Maitenance release of aircraft not covered by the Basic Regulation« z dne 20. 3. 2013, Practice 3, kjer je opisana možnost izdaje potrdila o sprostitvi v uporabo EASA vzdrževalne organizacije pod svojo referenčno številko.

Če obstaja dvom o primerljivosti tipa zrakoplova s strani vzdrževalne organizacije, o njem lahko odloči Agencija.


Podaljšanje dovoljenja za letenje

Za podaljšanje dovoljenja za letenje je treba vložiti:

Dovoljenje za letenje se na podlagi uspešno opravljenega pregleda plovnosti podaljša za obdobje enega leta.