NCC, NCO

ZAČETEK UPORABE DELA NCC IN NCO UREDBE (EU) ŠT. 965/2012

OBRAZEC: 

Izjava o izvajanju NCC letalskih operacij


Od 25. 8. 2016 se k Uredbi (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije, uporabljata naslednji prilogi:

 • Del NCC- kompleksni zrakoplovi (Priloga VI) in

 • Del NCO- nekompleksni zrakoplovi (Priloga VII)

Povezave na EASA: 

 • zadnja zakonodaja ((EU) ŠT. 965/2012): https://www.easa.europa.eu/regulations/air-operations

 • FAQ EASA: https://www.easa.europa.eu/the-agency/faqs/part-nccnco


NCC/NCO velja za vse operatorje, ki izvajajo nekomercialne letalske operacije.

NCC predvideva oddajo deklaracije, s katero operator izjavi, da izpolnjuje vse zahteve za NCC (del ORO in del NCC). 

NCO ne predvideva oddaje kakršnekoli dodatne vloge. 

Za nekomercialne letalske operacije je med drugim aplikabilen tudi  del SPA, ki obravnava posebna dovoljenja za npr. RVSM, MNPS, LVO,..., kjer pa je potrebno pridobiti predhodno dovoljenje CAA.


Odobrene organizacije za usposabljanje (ATO) morajo poleg skladnosti z delom ORA biti skladne tudi z delom NCC/NCO. 

Na spremembe morajo biti pozorni tudi imetniki dovoljenj za izvajanje letalske dejavnosti in aeroklubi.


Pogosta vprašanja in odgovori

Zakaj so zahteve za nekomercialne operacije ločene na dva dela  NCC in NCO? 

Zahteve za nekomercialne letalske operacije so definirane v dveh ločenih delih zaradi principa sorazmernosti pravil, saj ne bi bilo smiselno imeti enakih zahtev npr. za letalo Airbus A320 (ki sodi v del NCC) ali pa npr. Cessno 172 (ki sodi v del NCO). 

Kaj je temeljna razlika med deloma NCC in NCO? 

Del NCC velja za nekomercialne zračne operacije, ki uporabljajo "kompleksne zrakoplove na motorni pogon".

Del NCO pa velja za nekomercialne operacije z ostalimi zrakoplovi, ki po definiciji ne spadajo v skupino "kompleksnih zrakoplovov na motorni pogon".

Lastnik oziroma operator torej upošteva zahteve NCC ali NCO odvisno od zrakoplovov, ki jih uporablja.

Kateri zrakoplovi so kompleksni?

To so tisti, ki izpolnjujejo vsaj en pogoj po definiciji v 3. členu Uredbe (ES) št. 216/2008:

(i) letalo:

 • z največjo certificirano vzletno maso, ki presega 5700 kg ali 

 • certificirano za najvišje število potniških sedežev, ki presega število devetnajst, ali 

 • certificirano za delovanje z minimalno posadko, ki zajema vsaj dva pilota, ali 

 • opremljeno s turboreaktivnim motorjem oziroma motorji ali z več kot enim turbopropelerskim motorjem;

(ii) helikopter, certificiran: 

 • za največjo vzletno maso, ki presega 3175 kg, ali 

 • za največje število potniških sedežev, ki presega število devet, ali 

 • za delovanje z minimalno posadko, ki obsega vsaj dva pilota;

(iii) zrakoplov z nagibnim rotorjem.

Kdaj je letalska operacija komercialna oziroma nekomercialna? 

Komercialna dejavnost pomeni katerokoli letalsko operacijo proti plačilu ali drugi protivrednosti, ki je na voljo javnosti ali ki se, ko ni na voljo javnosti, opravlja po pogodbi med operatorjem in odjemalcem, pri tem pa odjemalec ne nadzira operatorja. Vsaka operacija, ki ne izpolnjuje pogojev za komercialno, je torej nekomercialna operacija in mora biti kot taka skladna z delom NCC ali NCO.

Katere priloge Uredbe (EU) št. 965/2012 vsebujejo pravila za NCC operacije?

Uporabljajo se:

 • I – Definicije

 • II – Del ARO

 • III – Del ORO

 • V – Del SPA

 • VI – Del NCC

V katerem primeru je treba Agenciji za civilno letalstvo dostaviti izjavo (Priloga III dela ORO Uredbe (EU) št. 965/2012)? 

Operatorji NCC operacij so Agenciji za civilno letalstvo pred začetkom izvajanja teh operacij v skladu NCC.GEN.140 dolžni predložiti izjavo, priloženo na začetku te strani.

Za operatorje nekomercialnih zračnih operacij po Prilogi NCO izjava ni predpisana. 

Ne glede na to pa za izvajanje uvodnih letov v skladu z odstavkom (d) NCO.GEN.103 oziroma ARO.OPS.300 že dlje časa velja Operativno-tehnična zahteva za izvajanje uvodnih letov (Uradni list RS, št. 79/2014).

Ali velja kakšna izjema, kjer operatorju s kompleksnim zrakoplovom ni treba slediti NCC zahtevam?

Da, skladno z Uredbo (EU) št. 2016/1199 z dne 22. 7. 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 operatorji kompleksnih zrakoplovov največje dovoljene vzletne mase (MCTOM) 5700 kg ali manj, ki so opremljeni s turbopropelerskimi motorji, izjemoma izvajajo nekomercialne operacije v skladu s Prilogo VII, delom NCO in ne v skladu z NCC, kar pomeni, da ni treba zagotoviti npr. strukture osebja, deklaracije in izpolnjevati drugih zahtev, ki so vezane na NCC.

Kaj moram storiti kot NCC operator?

Pred izvajanjem operacij v skladu z delom NCC mora operator analizirati svojo trenutno dokumentacijo in obstoječe procese, opraviti analizo morebitnih vrzeli do skladnosti z veljavnimi deli ORO, NCC in SPA.

V naslednjem koraku je treba zagotoviti:

 • Management system (MS);

 • Management manual (OMM), ki je lahko integriran v OM;

 • OM, skladen z AMC2 ali MC3 dela ORO MLR.100;

 • operativno skladnost z EASA delom ORO, kjer je to potrebno, skladnost s celotnim delom NCC ter deloma SPA in SPO, kjer je to potrebno;

 • posredovati deklaracijo na Agencijo za civilno letalstvo;

 • morebiten seznam „Specific Approvals".

Ali začne NCO veljati za vse vrste zrakoplovov hkrati?

Ne, skladno z Uredbo (EU) št. 2016/1199 Republika Slovenija uveljavlja možnost kasnejšega pričetka izvajanja Priloge VII – dela NCO za balone in jadralna letala. Za balone se NCO prične izvajati 8. 4. 2018, za jadralna letala pa 8. 4. 2019.

 Koristne povezave: