Vzletišča

Agencija skladno s 105. členom Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 - uradno prečiščeno besedilo in 46/16) vodi upravne postopke vezane na obratovanje vzletišč.

Agencija prav tako vodi in vzdržuje Vpisnik vzletišč Republike Slovenije. Vsako spremembo podatkov v zvezi z vzletiščem mora obratovalec vzletišča javiti Agenciji v roku 15 dni od dneva nastale spremembe in zahtevati vpis spremembe v Vpisnik vzletišč Republike Slovenije.


Področje vzletišč ureja Pravilnik o vzletiščih (Uradni list RS, št. 58/92).


Obrazca:


Vlogi za izdajo obratovalnega dovoljenja je trba priložiti naslednjo dokumentacijo:

 • listino o registraciji vložnika zahteve, ki je pravna oseba;

 • dokaz o pravici uporabe zemljišča, na katerem je vzletišče;

 • situacijski načrt vzletišča v merilu 1:50000 ali 1:25000 z vrisanim območjem uporabe vzletišča, VPS, vhodno-izhodnimi vrati, točko čakanja, šolskim krogom, pilotažnimi conami ter najbližjim manjšim in najbližjim večjim naseljenim krajem;

 • načrt - skico VPS v merilu 1: 5000 v navpični in vodoravni projekciji z vrisanimi višinami ovir in drugih nevarnih mest, ki bi utegnila ogrožati letenje in so pod priletnimi, odletnimi in bočnimi ravninami ter z vrisanimi medsebojnimi razdaljami in odmiki;

 • dovoljenje oziroma soglasje drugega pristojnega organa, če je predpisano;

 • način in postopke za varno vzletanje in pristajanje zrakoplovov (v nadaljevanju: navodila), izdelana na podlagi določil Pravilnika o vzletiščih (Uradni list RS, št. 58/92), ki se pošljejo Agenciji v potrditev v 4 (štirih) izvodih. Navedena navodila morajo vsebovati zlasti:

  • osnovne podatke, potrebne za vpis vzletišča v Vpisnik vzletišč Republike Slovenije s karakteristikami vzletišča,

  • podatke o možnosti preskrbe z gorivom in mazivom, 

  • območje uporabe vzletišča in določila o organizaciji in vodenju letenja na tem območju, o gibanju ljudi, vozil in živine ter ureditvi dostopa do vozišča, 

  • določila o postopkih letenja: letenje, višinske omejitve, vhodno-izhodna vrata itd.