Vzletišča

Agencija skladno s 105. členom Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 - uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) vodi upravne postopke vezane na obratovanje vzletišč.

Agencija prav tako vodi in vzdržuje Vpisnik vzletišč Republike Slovenije. Vsako spremembo podatkov v zvezi z vzletiščem mora obratovalec vzletišča javiti Agenciji v roku 15 dni od dneva nastale spremembe in zahtevati vpis spremembe v Vpisnik vzletišč Republike Slovenije.

Področje vzletišč ureja Pravilnik o vzletiščih (Uradni list RS, št. 67/21).

Vlogi za izdajo obratovalnega dovoljenja je treba priložiti naslednjo dokumentacijo:

  • gradbeno oziroma uporabno dovoljenje, če je zahtevano z zakonom, ki ureja graditev,
  • za vzletišča, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja, naravovarstveno soglasje oziroma za vzletišča, ki niso objekti, dovoljenje za poseg v naravo, če je to zahtevano s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave,
  • dokazilo o pravici uporabe zemljišča, na katerem je vzletišče, če obratovalec ni lastnik zemljišča oziroma če se predloženo uporabno dovoljenje ne glasi na vlagatelja,
  • navodila za uporabo vzletišča, na predpisanem obrazcu in z obveznima prilogama, ki sta:
  • situacijski načrt vzletišča v merilu 1:50.000 ali 1:25.000 z vrisanim območjem vzletišča, šolskim krogom ter najbližjim manjšim in najbližjim večjim krajem in
  • načrt vzletišča z VPS, stripom in drugo bližnjo infrastrukturo v merilu 1:5.000, v vertikalni in horizontalni projekciji, z vrisanimi višinami ovir in drugih nevarnih mest, ki bi utegnila ogrožati letenje in so pod priletnimi, vzletnimi ali bočnimi ravni-nami ter z vrisanimi medsebojnimi razdaljami in odmiki;
  • lokacijsko informacijo,
  • pisno soglasje lastnika ali uporabnika, če se pod omejitvenimi ravninami vzletišča nahaja stanovanjski objekt in
  •  izjavo o upoštevanju mnenj, soglasij ali dovoljenj pristojnih organov, če ni priloženo uporabno dovoljenje, v kolikor se območje vzletišča nahaja na območju varovanj in omejitev iz prostorskega informacijskega sistema.