Licenciranje osebja NSZP

Materialni predpis na nacionalni ravni, ki ureja področje licenciranja osebja navigacijskih služb zračnega prometa, je Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 - uradno prečiščeno besedilo in 46/16), na evropski ravni pa Uredba (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91.

Drugi nacionalni in evropski predpisi za posamezne službe so:

POMEMBNO: Vlogo za podaljšanje veljavnosti licence ATCO je treba oddati ne več kot 60 in ne manj kot sedem dni pred potekom njene veljavnosti.

* Postopek izdaje, podaljšanja veljavnosti in obnove Licence (učenca) ATCO, ratinga oziroma pooblastila določa Navodilo za licenciranje kontrolorjev zračnega prometa, v skladu s katerim se za vse vrste vpisov uporabi enotna vloga - Vloga za izdajo, podaljšanje veljavnosti, obnovo, zamenjavo licence (učenca) kontrolorja zračnega prometa, ratingov in pooblastil, veljavna od 15. 9. 2018 dalje.

Za prijavo na izpit iz angleščine se uporabi Prijava na preverjanje znanja jezika in letalske frazeologije.


  • za pomočnike kontrolorja letenja (operaterje ARO, NOTAM in FDT): Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo kontrolorjev letenja (Uradni list SFRJ, št. 62/79);

POMEMBNO: Vlogo za podaljšanje veljavnosti dovoljenja je treba oddati 60 dni pred iztekom njegove veljavnosti. Veljavnost posameznega pooblastila je omejena na 24 mesecev. Zdravstvene zahteve za izdajo zdravniškega spričevala drugega osebja so opredeljene v Pravilniku o licenci kontrolorja zračnega prometa (Uradni list RS, št. 7/09).

Obrazca:

 

  • za tehnično osebje kontrole letenja (TOKL) oz. tehnično osebje za področje varnosti zračnega prometa (ATSEP): Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo letalskega tehničnega osebja kontrole letenja (Uradni list SFRJ, št. 13/79); Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1035/2011 z dne 17. oktobra 2011 o skupnih zahtevah za izvajanje služb navigacijskih služb v zračnem prometu ter o spremembi uredb (ES) št. 482/2008 in (EU) št. 691/2010 (UL L 271, 18. 10. 2011, str. 23), kot je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 448/2014 z dne 2. maja 2014, oziroma Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/373 z dne 1. marca 2017 o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor, razveljavitvi Uredbe (ES) št. 482/2008, izvedbenih uredb (EU) št. 1034/2011, (EU) št. 1035/2011 in (EU) 2016/1377 ter spremembi Uredbe (EU) št. 677/2011 - v celoti se začne uporabljati z 2. januarjem 2020.

POMEMBNO: Vlogo za podaljšanje veljavnosti dovoljenja je treba oddati 60 dni pred iztekom njegove veljavnosti. Veljavnost posameznega pooblastila je omejena na 24 mesecev. Zdravstvene zahteve za izdajo zdravniškega spričevala drugega osebja (navigacijskih služb zračnega prometa) so opredeljene v Pravilniku o licenci kontrolorja zračnega prometa (Uradni list RS, št. 7/09).

Za vpis dodatnega pooblastila v dovoljenje TOKL uporabite Vlogo za priznanje ratinga/pooblastila, ki jo najdete na dnu strani.

Obrazci:


  • za osebje službe za zvezo pri kontroli letenja (delavce v zrakoplovnih informacijskih službah) (operaterji COM): Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, dovoljenjih in pooblastilih osebja službe za zvezo pri kontroli letenja (Uradni list SFRJ, št. 12/88);

POMEMBNO: Vlogo za podaljšanje veljavnosti dovoljenja je treba oddati 30 dni pred iztekom njegove veljavnosti. Veljavnost posameznega pooblastila je omejena na 24 mesecev. Zdravstvene zahteve za izdajo zdravniškega spričevala drugega osebja navigacijskih služb zračnega prometa so opredeljene v Pravilniku o licenci kontrolorja zračnega prometa (Uradni list RS, št. 7/09).

Obrazca:

   

POMEMBNO: Vloga za podaljšanje veljavnosti pooblastila se vloži najmanj 30 dni pred iztekom njegove veljavnosti. Veljavnost posameznega pooblastila je omejena na 24 mesecev, razen pooblastila inštruktor, ki velja pet let. Zdravstvene zahteve za izdajo zdravniškega spričevala drugega osebja (navigacijskih služb zračnega prometa) so opredeljene v Pravilniku o licenci kontrolorja zračnega prometa (Uradni list RS, št. 7/09).  

Obrazca:


Za pridobitev nove licence oziroma dovoljenja, bodisi zaradi spremenjenih osebnih podatkov, zapolnjenosti stare(ga), izgube, uničenja ali kraje, se izpolni Vloga za ponovno izdajo licence oz. dovoljenja.

Če je bilo usposabljanje za pridobitev pooblastila/tipskega ratinga izvedeno v tujini oziroma pri drugem izvajalcu usposabljanja (velja le za drugo strokovno osebje navigacijskih služb zračnega prometa) in ga želite uveljaviti v Republiki Sloveniji, se izpolni Vloga za priznanje ratinga / pooblastila.

Za imetnike licenc in dovoljenj osebja navigacijskih služb zračnega prometa veljajo zdravstvene zahteve, ki jih navajajo Zakon o letalstvu, Pravilnik o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti (Uradni list RS, št. 72/02, 62/08), in Pravilnik o licenci kontrolorja zračnega prometa, razen za kontrolorje zračnega prometa, za katere so vse zahteve določene z Uredbo 2015/340/EU.