Vpis v register

Za vpis zrakoplova v register je potrebna sledeča dokumentacija: 

  • Vloga za vpis v register (AIR.OBR-108) in plačilo tarife;
  • Pravnomočni sklep pristojnega sodišča o lastniku in uporabniku zrakoplova (v primeru pogodbe o zakupu zrakoplova) Pojasnila v zvezi s sklepanjem najemnih pogodb krajših od 6 mesecev se nahajajo na spletni strani CAA pod Zakonodaja/Direktive o Varnosti;

  • Dokazilo o lastninski pravici (kopija računa, kupoprodajna pogodba) in dokazilo o zakupu zrakoplova (v primeru pogodbe o zakupu zrakoplova);

  • Osebni dokument lastnika ali uporabnika, če gre za fizično osebo oziroma dokazilo o vpisu pravne osebe v poslovni register, če gre za pravno osebo (Izpisek iz Poslovnega registra Republike Slovenije – pridobi Agencija sama). V primeru tuje pravne osebe – overjeno potrdilo o vpisu v tuj poslovni register;

  • Originalno potrdilo o izpisu iz registra zrakoplovov prejšnje države, oziroma potrdilo o nevpisanosti v register, če gre za nov zrakoplov;

  • Carinsko deklaracijo, če je zrakoplov uvožen iz države, ki ni članica EU;

  • Primopredajni zapisnik o prevzemu zrakoplova (neobvezno);

  • Če vlagatelj ni lastnik zrakoplova, je potrebno priložiti overjeno pooblastilo lastnika. 

Agencija izda Potrdilo o vpisu v register skupaj z odločbo.