Vpis v register

Za vpis zrakoplova v register je potrebna sledeča dokumentacija: 

  • Vloga za vpis v register (AIR.OBR-108) in plačilo tarife;
  • Pravnomočni sklep pristojnega sodišča o lastniku in uporabniku zrakoplova (v primeru pogodbe o zakupu zrakoplova) (pojasnila v zvezi s sklepanjem najemnih pogodb se nahajajo na spletni strani CAA pod Zakonodaja/Direktive o Varnosti);

  • Dokazilo o lastninski pravici (kopija računa, kupoprodajna pogodba) in dokazilo o zakupu zrakoplova (v primeru pogodbe o zakupu zrakoplova);

  • Osebni dokument, če gre za fizično osebo oziroma dokazilo o vpisu pravne osebe v register, če gre za pravno osebo (Izpisek iz Poslovnega registra Republike Slovenije – pridobi Agencija sama). V primeru tuje pravne osebe – overjeno potrdilo o vpisu v tuj register;

  • Originalno potrdilo o izpisu iz tujega registra zrakoplovov oziroma potrdilo o nevpisanosti v register, če gre za nov zrakoplov;

  • Carinsko deklaracijo, če je zrakoplov uvožen iz države, ki ni članica EU;

  • Primopredajni zapisnik o prevzemu zrakoplova (neobvezno);

  • Izvozno spričevalo o plovnosti zrakoplova (novega ali rabljenega), če je zrakoplov uvožen (Export Certificate of Airworthiness) (neobvezno);

  • Če je vlagatelj uporabnik oziroma druga oseba, je treba priložiti overjeno pooblastilo lastnika. 


Agencija izda potrdilo o vpisu v register zrakoplovov skupaj z odločbo.