Vpis v register

Za vpis zrakoplova v register je potrebna sledeča dokumentacija: 

  • Vloga za vpis v register (AIR.OBR-108) in plačilo Tarife za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/17 in 40/17 – popr.). Tarifa se plača na podlagi sklepa o stroških, ki ga izda Agencija, ko stranka odda vlogo;
  • Pravnomočni sklep pristojnega sodišča o spremembi lastnika in/ali uporabnika zrakoplova. V primeru pogodbe o zakupu zrakoplova za obdobje krajše od 6 mesecev veljajo Pojasnila v zvezi s sklepanjem najemnih pogodb krajših od 6 mesecev, ki se nahajajo na spletni strani CAA pod Zakonodaja/Direktive o Varnosti.

  • Potrdilo o državljanstvu ali vpogled v osebni dokument (za prebivalce RS - podatek o državljanstvu pridobi agencija sama) če gre za fizično osebo; 

  • Izpisek iz Poslovnega registra Republike Slovenije (pridobi ga agencija sama), če gre za pravno osebo oziroma overjeno potrdilo o vpisu v tuj register, če gre za tujo pravno osebo;

  • Originalno potrdilo o izpisu iz registra zrakoplovov prejšnje države, oziroma potrdilo o nevpisanosti v register, če gre za nov zrakoplov;

  • Izpolnjen obrazec Del-ML program vzdrževanja zrakoplova - vrsta odobritve (AIR.OBR-194);

  • Če vlagatelj ni lastnik zrakoplova, je potrebno priložiti overjeno pooblastilo lastnika.

Agencija izda Potrdilo o vpisu v register skupaj z odločbo.