Register zrakoplovov

V skladu z 22. členom Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16) Agencija vodi Register zrakoplovov Republike Slovenije.

V skladu s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/17 in 40/17 – popr.) je predlagatelj zavezanec za plačilo tarife. Tarifa se plača na podlagi sklepa o stroških, ki ga izda Agencija, ko stranka odda vlogo. Če vloga ni popolna, Agencija stranko pisno pozove k dopolnitvi vloge. Če vložnik v določenem roku vloge ne dopolni, se vloga zavrže.
Upravni postopek se vodi v slovenskem jeziku. Listini, sestavljeni v tujem jeziku, je potrebno predložiti tudi overjen prevod.