Operativna licenca

OBRAZCI

Vloga za izdajo operativne licence

Obvestilo o spremembi operativne licence


POSTOPKI 

Postopek za izdajo, začasni odvzem in preklic operativnih licenc

  • Namen

  • Področje uporabe

  • Odgovornost

  • Pravne podlage

  • Postopek izdaje operativne licence

  • Postopek začasnega odvzema in preklica operativne licence

  • Odločitve o operativnih licencah

Namen

Namen izdaje operativne licence je izdaja dovoljenja podjetju s sedežem v Skupnosti za opravljanje zračnega prevoza potnikov, pošte in/ali tovora proti plačilu in/ali najemnini, pri čemer "podjetje" pomeni vsako fizično ali pravno osebo ne glede na to, ali ustvarja dobiček ali ne, ali vsako uradno telo, ne glede na to, ali ima pravno osebnost ali ne.

Letalskemu prevozniku Skupnosti se lahko začasno odvzame ali prekliče operativna licenca z namenom proučitve izpolnjevanja njegovih dejanskih in morebitnih obveznostih v obdobju 12 mesecev.

Področje uporabe

Postopek izdaje, začasnega odvzema ali preklica operativne licence se uporablja v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenovitev) (Besedilo velja za EGP) za zagotavljanje usklajenega nadzora nad izpolnjevanjem zahtev v zvezi z operativnimi licencami. 

Navedeni postopek se ne uporablja za storitve zračnega prevoza, opravljenega z zrakoplovi brez motorja in/ali ultralahkimi zrakoplovi z motorjem, in za lokalne lete ne glede na druge veljavne določbe prava Skupnosti, nacionalnega ali mednarodnega prava.

Odgovornost

Postopek izdaje operativne licence se izvaja na zahtevo podjetja v Agenciji za civilno letalstvo. Za izvajanje procesa izdaje je odgovorna pooblaščena uradna oseba, za kakovost opravljenega dela pa vsi zaposleni, ki so vključeni v postopek.

Postopek začasnega odvzema ali preklica operativne licence se izvaja po uradni dolžnosti na podlagi določb navedene uredbe. Za izvajanje procesa začasnega odvzema ali preklica operativne licence je odgovorna pooblaščena uradna oseba, za kakovost opravljenega dela pa vsi zaposleni, ki so vključeni v postopek.

Pravne podlage


Postopek izdaje operativne licence

Postopek izdaje operativne licence se začne z vlogo podjetja, ki se obravnava skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku.
Agencija za civilno letalstvo obravnava vlogo in podjetju izda operativno licenco, če: 

a) je sedež podjetja v državi članici, ki izdaja operativno licenco;

b) ima podjetje veljavno Spričevalo letalskega prevoznika (AOC), ki ga je izdal nacionalni organ (Agencija za civilno letalstvo) iste države članice, katere organ, pristojen za izdajo licenc, je odgovoren za odobritev, zavrnitev, preklic ali začasni odvzem operativne licence letalskega prevoznika Skupnosti; 

c) podjetje razpolaga z enim ali več zrakoplovi na podlagi lastništva ali zakupne pogodbe brez posadke; 

d) je glavna dejavnost podjetja opravljanje zračnega prevoza samostojno ali v povezavi s katerokoli drugo komercialno dejavnostjo zrakoplova ali popravilom in vzdrževanjem zrakoplova; 

e) struktura podjetja omogoča pristojnemu organu za izdajo licenc (Agencija za civilno letalstvo ), da izvaja določbe Uredbe (ES) št. 1008/2008;

f) imajo države članice in/ali državljani držav članic v lasti več kot 50 % podjetja in ga dejansko nadzorujejo bodisi neposredno ali posredno prek enega ali več vmesnih podjetij, razen kot je določeno v sporazumu s tretjo državo, katerega pogodbenica je Skupnost; 

g) izpolnjuje finančne pogoje (razvidno iz nadaljevanja); 

h) izpolnjuje zahteve v zvezi z zavarovanjem iz 11. člena Uredbe (ES) št. 1008/2008 in Uredbe (ES) št. 785/2004 ter

i) je v skladu z določbami o dobrem imenu, kot je določeno v 7. členu Uredbe (ES) št. 1008/2008. 

Agencija za civilno letalstvo v postopku izdaje operativne licence natančno oceni, ali lahko podjetje, ki prvič zaprosi za operativno licenco, dokaže svojo finančno sposobnost, in sicer da:

a) lahko kadarkoli izpolni svoje dejanske in morebitne obveznosti, nastale v okviru realnih predvidevanj v obdobju 24 mesecev od začetka opravljanja dejavnosti, in 

b) lahko v obdobju treh mesecev od začetka poslovanja pokrije svoje stalne in obratovalne stroške, ki nastanejo pri poslovanju, skladno s svojim poslovnim načrtom, in so določeni na podlagi realnih predvidevanj, pri čemer se ne upošteva dohodek iz poslovanja. 

Vsak prosilec mora predložiti poslovni načrt vsaj za prva tri leta poslovanja. V poslovnem načrtu morajo biti podrobno opisane tudi finančne povezave, ki jih ima prosilec z drugimi komercialnimi dejavnostmi, v katerih sodeluje neposredno ali prek povezanih podjetij. Prosilec priskrbi tudi vse druge pomembne informacije (zlasti podatke, ki so navedeni v točki 1 Priloge I Uredbe (ES) št. 1008/2008).

Dokazovanje finančne sposobnosti se ne uporablja za podjetje, ki zaprosi za operativno licenco z namenom opravljati prevoze z zrakoplovi z manj kot desetimi tonami največje vzletne mase (MTOM) in/ali z manj kot 20 sedeži. Takšna podjetja morajo dokazati, da znaša njihov čisti kapital najmanj 100.000 EUR ali priskrbeti vse ustrezne podatke za namene ocene iz odstavka 1, zlasti podatke iz točke 1 Priloge I Uredbe (ES) št. 1008/2008, če to zahteva Agencija za civilno letalstvo.

Agencija za civilno letalstvo lahko v določenih primerih vseeno uporabi določbe o dokazovanju finančne sposobnosti za podjetje, ki zaprosi za operativno licenco, v primeru ko le-to namerava opravljati redne zračne prevoze v skladu z Uredbo (ES) št. 1008/2008, ali katerega skupni promet presega tri milijone EUR na leto.

Postopek začasnega odvzema in preklica operativne licence 

Agencija za civilno letalstvo lahko kadarkoli oceni finančno uspešnost letalskega prevoznika Skupnosti, ki mu je izdala licenco. Na podlagi svojih ocen Agencija za civilno letalstvo začasno odvzame ali prekliče operativno licenco, če ni več prepričana, da lahko ta letalski prevoznik Skupnosti izpolni svoje dejanske in morebitne obveznosti v obdobju 12 mesecev. Agencija za civilno letalstvo pa lahko do finančne sanacije letalskega prevoznika Skupnosti kljub temu izda tudi začasno licenco, veljavno do 12 mesecev, vendar le pod pogojem, da varnost ni ogrožena, da ta začasna licenca po potrebi odraža kakršnekoli spremembe iz spričevala letalskega prevoznika (AOC) in da obstajajo realne možnosti za zadovoljivo finančno sanacijo.

Če obstajajo jasni dokazi o finančnih težavah ali če je proti letalskemu prevozniku Skupnosti sprožen stečajni ali podoben postopek, Agencija za civilno letalstvo takoj opravi podrobno oceno finančnega stanja in na podlagi ugotovitev v roku treh mesecev pregleda stanje operativne licence v skladu s tem členom.

Agencija za civilno letalstvo obvesti Komisijo o svojih odločitvah, ki jih sprejme v zvezi z operativno licenco.

Če revidirani zaključni računi niso bili predloženi do roka, Agencija za civilno letalstvo od letalskega prevoznika Skupnosti nemudoma zahteva, da predloži te revidirane zaključne račune. Če revidirani zaključni računi niso predloženi v enem mesecu, se lahko operativna licenca začasno odvzame ali prekliče.

Agencija za civilno letalstvo začasno odvzame ali prekliče operativno licenco, če mu letalski prevoznik Skupnosti namenoma ali iz malomarnosti predloži podatke z bistveno vsebinsko napako.

Če je bilo spričevalo letalskega prevoznika (AOC) letalskemu prevozniku Skupnosti začasno odvzeto ali preklicano, Agencija za civilno letalstvo takoj začasno odvzame ali prekliče operativno licenco zadevnega letalskega prevoznika. Agencija za civilno letalstvo lahko začasno odvzame ali prekliče operativno licenco letalskega prevoznika Skupnosti, če ta ne izpolnjuje več zahtev o dobrem imenu.

Odločitve o operativnih licencah

Agencija za civilno letalstvo sprejme odločitev o vlogi čimprej, najkasneje pa v treh mesecih po predložitvi vseh potrebnih podatkov, ob upoštevanju vseh razpoložljivih dokazil. Odločitev sporoči prosilcu. V zavrnitvi navede razloge zanjo.