V času predsedovanja RS Svetu EU veljajo številne omejitve zračnega prostora

Javna agencija za civilno letalstvo RS obvešča zlasti uporabnike brezpilotnih zrakoplovov, da v času predsedovanja RS Svetu EU veljajo številne omejitve zračnega prostora nad objekti vitalne državne infrastukture, objekti državnega pomena in drugimi območji, kjer se zagotavljajo drugi ukrepi za zagotavljanje varnosti s pooblastili Policije zaradi zagotavljanja javnega reda, varovanja oseb, okolišev in objektov ter zagotavljanje varovanja ljudi in premoženja.


Na podlagi 11. člena Zakona o letalstvu in sklepa Ministrstva za infrastrukturo št. 372-26/2015/39-02011413 z dne 29.9.2016 se na predlog Ministrstva za notranje zadeve, Policije, redno objavljajo NOTAM sporočila, ki obveščajo o aktivnih območjih, v kateri velja prepoved ali omejitev letenja, kot tudi časovna opredelitev prepovedi oziroma omejitve.

Zato pozivamo vse operatorje brezpilotnih zrakoplovov in pilote na daljavo, da pred letom na spletni strani Kontrole zračnega prometa Slovenije d.o.o. preverijo stanje NOTAMov (https://www.sloveniacontrol.si/Strani/Summary-C.aspx)

Grafični prikaz območij, ki bodo aktivirana s strani Policije, je prikazan v dodatku (SUP) k Zborniku letalskih informacij, ki je prav tako na voljo na spletni strani Kontrole zračnega prometa Slovenije, in tudi v posebnem obvestilu o tem (https://www.sloveniacontrol.si/informacije/Strani/ostale-omejitve-in-prireditve.aspx).

Preverjanje operativnega okolja nameravanega leta je namreč tudi obvezen del priprave na let v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/947 z dne 24. maja 2019 o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov.

Pri izvajanju svojih nalog je Policija že zaznala kršitve omejitev zračnega prostora. V skladu s 180. členom Zakona o letalstvu se kaznuje za prekršek lastnik ali uporabnik zrakoplova, če ne upošteva določb tega zakona o omejitvi oziroma prepovedi uporabe zračnega prostora.

Agencija zato opozarja, da bo v skladu s svojimi pristojnostmi morebitne kršitelje omejitev zračnega prostora obravnavala v prekrškovnih postopkih v skladu z Zakonom o letalstvu, kot tudi v skladu z Uredbo o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 195/20 in 31/21).

Vse objave