Uvodni leti

OBRAZCI

ZAKONSKA PODLAGA


V Uradnem listu RS št. 36 z dne 7.6.2019 je bila objavljena (nova) Operativno-tehnična zahteva za izvajanje uvodnih letov (v nadaljevanju OTZ), ki začne veljati 22.6.2019.

Organizacije, ki izpolnjujejo pogoje iz OTZ, lahko oddajo vlogo (zgoraj) za pridobitev dovoljenja za uvodne lete.

OTZ se v pogojih za izvajanje primarno naslanja na pogoje iz dela NCO, ki je bil objavljen z Uredbo (EU) št. 800/2013 (Priloga VII, del NCO). Več informacij za celotno Uredbo najdete pod zavihkom 'Nova Uredba Komisije (EU) št. 965/2012' ali na spletni strani EASA https://www.easa.europa.eu/regulations.

Nova operativno tehnična zahteva prinaša naslednje novosti:

  •  uvodne lete lahko izvajajo poleg odobrenih organizacij za usposabljanje (ATO) in klubov tudi prijavljene organizacije (DTO);
  • organizacije za usposabljanje (ATO in DTO) so pri izvajanju uvodnih letov dolžne vzdrževati in voditi stalno plovnost za zrakoplove, s katerimi izvajajo uvodne lete, v skladu z odstavkom (h) M.A.201 Poddela B Oddelka A Dela M Priloge 1, Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014, kar med drugim pomeni, da naloge, povezane s stalno plovnostjo, opravlja potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti. Kadar  organizacija ni sama potrjena za vodenje stalne plovnosti, potem operator sklene pogodbo s takšno organizacijo v skladu z Dodatkom I Priloge I Uredbe EU št. 1321/2014. Organizacija za vodenje stalne plovnosti je v skladu s poddelom F Dela M ali Delom 145 potrjena za vzdrževanje zrakoplova in komponent za vgradnjo v zrakoplov, ali pa se sklene pogodba s takšno organizacijo v skladu s točko M.A.708(c). V nadaljevanju najdete povezavo do Uredbe EU št.1321/2014, kjer se v Prilogi I nahaja Dodatek I (pogodba o upravljanju stalne plovonosti):
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R1321-20190305&from=EN
  • klubi so pri izvajanju uvodnih letov dolžni vzdrževati in voditi stalno plovnost za zrakoplove, s katerimi izvajajo uvodne lete, v skladu s točko 1 odstavka (i) M.A.201 Poddela B Oddelka A Dela M Priloge 1 Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014, kar pomeni, da lastnik zrakoplova s potrjeno organizacijo za vodenje stalne plovnosti v skladu z Dodatkom I Priloge I Uredbe EU št. 1321/2014 sklene pisno pogodbo za opravljanje nalog, povezanih s stalno plovnostjo, s katero na pogodbeno organizacijo prenese odgovornost za izvedbo teh nalog. V nadaljevanju najdete povezavo do Uredbe EU št.1321/2014, kjer se v Prilogi I nahaja Dodatek I (pogodba o upravljanju stalne plovonosti): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R1321-20190305&from=EN

Vsi imetniki dovoljenj za izvajanje uvodnih letov (organizacije za usposabljanje - ATO in DTO ter klubi) so dolžni v skladu z določbami 3. oziroma 10. člena Operativno-tehnične zahteve za izvajanje uvodnih letov do 31.3. za preteklo leto agenciji na elektronski naslov info@caa.si, poročati o:

- številu ur opravljenih na posameznih vrstah zrakoplovov v preteklem letu kar pomeni nalet v šoli in/ali nalet v letalskem klubu. Operaterju, ki ni klub in ima letalsko šolo, se v dovoljeno kvoto 20% naletenih ur za uvodne lete prizna samo nalet v letalski šoli. Ne upošteva se nalet, pridobljen v okviru letalskega operaterja (CAT, SPO operacije, ...).

- izvedenih uvodnih letih (v urah) na posameznih vrstah zrakoplovov v preteklem letu ter

- številu prepeljanih potnikov na posameznih vrstah zrakoplovov v preteklem letu.