Spremembe funkcionalnih sistemov

Varnostni nadzor sprememb funkcionalnih sistemov

V skladu z 9. členom Izvedbene uredbe Komisije št. 1034/2011 je pristojni organ dolžan določiti postopke za izvajanje varnostnega nadzora sprememb funkcionalnih sistemov. Naloge pristojnega organa po zadevni uredbi so v Republiki Sloveniji v pristojnosti Agencije za civilno letalstvo (v nadaljevanju: agencija).

Agencija je za namen varnostnega nadzora sprememb funkcionalnih sistemov določila postopek »Safety Oversight of Changes to ANSP Functional Systems Process« (SOCH postopek), veljaven od decembra 2016.

Ob upoštevanju določil Uredbe 1034/2011/EU in SOCH postopka so naloge izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa (v nadaljevanju: izvajalec), vezane na poročanje o vseh načrtovanih spremembah v zvezi z varnostjo funkcionalnih sistemov, sledeče:

 1. Izvajalec predhodno, vsaj štiri tedne pred načrtovanim datumom uvedbe spremembe, poroča o načrtovanih spremembah v zvezi z varnostjo, kadar:
  • se z oceno resnosti, izvedeno v skladu s točko 3.2.4 Priloge II k Uredbi 1035/2011/EU, ugotovi stopnja resnosti 1, 2, 3 ali 4 za verjetne posledice ugotovljene nevarnosti ali
  • sprememba predstavlja uvedbo novega letalskega standarda ali
  • sprememba predstavlja uvedbo nove opreme/sistema, uvedbo nove tehnologije ali nove funkcije ali drugo spremembo, ki je predmet verifikacije z zahtevami o interoperabilnosti, ali
  • ima sprememba vpliv izven organizacije izvajalca (vpliv spremembe na drugega izvajalca, vpliv na drugo državo ali na nivoju FAB CE, razen ko je predmet spremembe urejen z LoA ali SLA).
 2. O vseh ostalih spremembah, ki niso opredeljene v zgornji točki, izvajalec agencijo obvešča v kvartalnih obdobjih, in sicer najkasneje do:
  • 31. marca,
  • 30. junija,
  • 30. septembra in
  • 31. decembra.
 3. Izvajalec posreduje obvestila agenciji po e-pošti na: info@caa.si in tatjana.crnologar@caa.si.
 4. Izvajalec lahko agenciji poroča na svojih obrazcih, ki morajo kot minimum vsebovati naslednje informacije:
  • navedbo izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa;
  • identifikacijsko oznako spremembe;
  • opis spremembe s stališča izvajalca;
  • razlog za spremembo (zagotavljanje višjega nivoja varnosti, večje stroškovne učinkovitosti, boljše zagotavljanje storitev idr.);
  • ocena resnosti – resnost posledic identificiranih tveganj (izvajalec mora ta podatek zagotoviti že pri prvi notifikaciji, če je na voljo, v nasprotnem primeru pa vsaj štiri tedne pred načrtovanim datumom uvedbe spremembe);
  • ali izvajalec spremembo smatra kot uvedbo novega letalskega standarda;
  • pojasnilo, na katere dele funkcionalnega sistema sprememba vpliva (ATS, ASM, ATFM, AIS, CNS (COM, NAV, SUR, FDPS, etc.));
  • vpliv spremembe na zunanje izvajalce (na drugega izvajalca, drugo državo ali na nivoju FAB CE, razen ko je predmet spremembe urejen z LoA ali SLA, na uporabnike zračnega prostora, obratovalce letališč, vojsko idr.);
  • ali sprememba predstavlja uvedbo nove opreme oziroma uvedbo nove funkcije k obstoječi opremi ali drugo spremembo, ki je predmet verifikacije z zahtevami o interoperabilnosti;
  • referenca na dokazila o prepoznavanju nevarnosti ter dokazila o oceni in ublažitvi tveganja (safety assessment documentation);
  • načrtovan datum uvedbe spremembe (če točen datum še ni znan, navedbo okvirnega termina);
  • kontaktni podatki in navedba odgovorne osebe za uvedbo spremembe;
  • ime in priimek poročevalca ter
  • datum obvestila.