SAMODEJNO POTRJEVANJE LICENC UNIJE ZA LETALSKO OSEBJE

Ozadje

Po preverjanjih na ploščadi zunaj ozemlja držav članic, med katerimi je bilo ugotovljeno, da člani letalskega osebja upravljajo zrakoplov, registriran v državi članici, ki ni država članica, ki je izdala njihovo pilotsko licenco, je Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO) spremenila Prilogo 1 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Čikaška konvencija), da bi s sporazumi regionalnih organizacij za nadzor varnosti olajšala samodejno potrjevanje licenc.

Te spremembe se je vključilo v Uredbo (EU) št. 1178/2011 (z Uredbo (EU) št. 2018/1065), zato da se omogoči samodejno potrjevanje (validacijo) licenc Unije za letalsko osebje, ki letijo v tretjih državah oziroma v zračnem prostoru in ozemlju, kjer se uporabljajo le pravila člena 32 Čikaške konvencije.


Dolžnost in odgovornost pilota

Pilot, ki namerava leteti zunaj ozemlja Evropske Unije v zrakoplovu, registriranem v državi članici, ki ni država članica, ki je izdala licenco letalskega osebja, ima pri sebi najnovejši izvod priloge ICAO v tiskani ali elektronski obliki, ki vsebuje sklic na registracijsko številko ICAO sporazuma, ki priznava samodejno potrjevanje licenc, in seznam držav, ki so pogodbenice tega sporazuma.

Sporazum o samodejnem priznavanju licenc letalskega osebja, ki jo je izdala katerakoli država članica Evropske unije je pri ICAO registrirana pod številko 5950 (https://cfapp.icao.int/dagmar/main.cfm).


Vpis zaznamka v licenco letalskega osebja

Pilotu, ki namerava leteti zunaj ozemlja Unije v zrakoplovu, registriranem v državi članici, ki ni država članica, ki je izdala licenco letalskega osebja, bo CAA-SI v točko XIII licence letalskega osebja dodala naslednjo opombo v angleškem jeziku:

This licence is automatically rendered valid as per the ICAO attachment to this licence“; in

da pilotu na razpolago prilogo ICAO v tiskani ali elektronski obliki.

Priloga ICAO je objavljena na naslednji spletni strani EASA: klink na povezavo


Opomba

V tem kontekstu »samodejno potrjeno« pomeni, da država pogodbenica ICAO s seznama iz priloge ICAO brez formalnosti sprejme licenco letalskega osebja, ki jo je izdala država v skladu s Prilogo I k Čikaški konvenciji.

Vse objave