SAMODEJNO POTRJEVANJE LICENC UNIJE ZA LETALSKO OSEBJE

SAMODEJNO POTRJEVANJE LICENC UNIJE ZA LETALSKO OSEBJE

Ozadje

Po preverjanjih na ploščadi zunaj ozemlja držav članic, med katerimi je bilo ugotovljeno, da člani letalskega osebja upravljajo zrakoplov, registriran v državi članici, ki ni država članica, ki je izdala njihovo pilotsko licenco, je Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO) spremenila Prilogo 1 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Čikaška konvencija), da bi s sporazumi regionalnih organizacij za nadzor varnosti olajšala samodejno potrjevanje licenc.

Te spremembe se je vključilo v Uredbo (EU) št. 1178/2011 (z Uredbo (EU) št. 2018/1065), zato da se omogoči samodejno potrjevanje (validacijo) licenc Unije za letalsko osebje, ki letijo v tretjih državah oziroma v zračnem prostoru in ozemlju, kjer se uporabljajo le pravila člena 32 Čikaške konvencije.


Dolžnost in odgovornost pilota

Pilot, ki namerava leteti zunaj ozemlja Evropske Unije v zrakoplovu, registriranem v državi članici, ki ni država članica, ki je izdala licenco letalskega osebja, ima pri sebi najnovejši izvod priloge ICAO v tiskani ali elektronski obliki, ki vsebuje sklic na registracijsko številko ICAO sporazuma, ki priznava samodejno potrjevanje licenc, in seznam držav, ki so pogodbenice tega sporazuma.

Sporazum o samodejnem priznavanju licenc letalskega osebja, ki jo je izdala katerakoli država članica Evropske unije je pri ICAO registrirana pod številko 5950 (https://cfapp.icao.int/dagmar/main.cfm).


Vpis zaznamka v licenco letalskega osebja

Pilotu, ki namerava leteti zunaj ozemlja Unije v zrakoplovu, registriranem v državi članici, ki ni država članica, ki je izdala licenco letalskega osebja, bo CAA-SI v točko XIII licence letalskega osebja dodala naslednjo opombo v angleškem jeziku:

This licence is automatically rendered valid as per the ICAO attachment to this licence“; in

da pilotu na razpolago prilogo ICAO v tiskani ali elektronski obliki.

Priloga ICAO je objavljena na naslednji spletni strani EASA: https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Automatic%20validation%20of%20Pilot%20licenses-ICAO%20registration%20number%205950_EU-MS_V0.pdf


Opomba

V tem kontekstu »samodejno potrjeno« pomeni, da država pogodbenica ICAO s seznama iz priloge ICAO brez formalnosti sprejme licenco letalskega osebja, ki jo je izdala država v skladu s Prilogo I k Čikaški konvenciji.

Vse objave