Posebna dovoljenja (letala, helikopterji)

OBRAZCI

Vloga za dovoljenje za izvajanje letalskih dejavnosti


POSTOPKI

 • Pregledovanje podjetij, organizacij in klubov s področja letalske dejavnosti v postopku 

 • Pridobivanja/podaljševanja posebnih dovoljenj za letalsko dejavnost 

 • Dokumentacija prosilca za posebno dovoljenje 

 • Dodatna dokumentacija za dejavnost panoramskih letov 

 • Opremljenost in primernost letala 

 • Postopek potrditve operativnega priročnika dejavnosti 

 • Minimalne zahteve glede vsebine operativnega priročnika 

 • Specifične zahteve – priročnik za panoramsko letenje 

 • Specifične zahteve – priročnik za letenje za potrebe padalstva 

 • Specifične zahteve – priročnik za letenje za potrebe dela v zraku


Pregledovanje podjetij, organizacij in klubov s področja letalske dejavnosti v postopku pridobivanja/podaljševanja posebnih dovoljenj za letalsko dejavnost 


Postopki za izdajo dovoljenja za:

 • letala (dela v zraku, padalski leti),

 • helikopterje (panoramski leti, dela v zraku, padalski leti).


Zakonsko osnovo za te postopke daje 2. odstavek 77. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16) (v nadaljnjem besedilu ZLet), ki se sklicuje tudi na smiselno uporabo določil 76. člena istega Zlet in na predpise JAA.

EU-OPS (letala) in JAA JAR-OPS 3 (helikopterji) se lahko uporabljata pri zahtevah v zvezi z vsebino določenih delov operativnega priročnika, za lažjo izdelavo le-tega prevsem na področju usposabljanja posadk.


Pravilniki, uredbe ...

 • Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16)

 • Pravilnik o letenju letal (Uradni list SFRJ, št. 10/79 in 4/83; Uradni list RS, št. 18/01 – ZLet, 72/03, 51/07, 17/15, 52/16 in 83/16)

 • Pravilnik o padalstvu (Uradni list RS, št. 32/16) 

 • JAR OPS 3

 • EU-OPS

 • JAA TGL-44 

 • Uredba (EU) št. 376/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu, spremembi Uredbe (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta in uredb Komisije (ES) št. 1321/2007 in (ES) št. 1330/2007

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1018 z dne 29. junija 2015 o določitvi seznama za razvrščanje dogodkov v civilnem letalstvu, o katerih je treba poročati v skladu z Uredbo (EU) št. 376/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu (Uradni list RS, št. 37/16)

 • Pravilnik o delovnem času posadk zrakoplovov (Uradni list RS, št. 31/99 in 47/08)


Izpeljava postopka: 

 • aktivnosti pred vlogo (prvi kontakt, informativni sestanek, kontrolni seznami, zakonodaja ...),

 • formalna vloga,

 • pregled in ocena dokumentacije,

 • pregled in ocena prosilca,

 • izdaja dovoljenja.


Formalno se postopek začne z vlogo stranke, ki jo le-ta pošlje po pošti ali vloži osebno v vložišču Agencije za civilno letalstvo, v nadaljevanju Agencija.

Priloga vloge je ustrezen operativni priročnik za izvajanje zahtevane dejavnosti. Treba je priložiti dva izvoda operativnega priročnika.

Agencija oblikuje komisijo, ki jo praviloma vodi delavec Sektorja za letalske operacije in licenciranje osebja. Komisija je ponavadi sestavljena iz enega do treh članov, ki prosilca na terenskem ogledu pregledajo s stališča ustreznosti licenc in usposobljenosti letalskega osebja, tehnične ter vzdrževalne ustreznosti letal in dejavnosti ter seveda varnosti in pravilnosti izvajanja letalske operacije v skladu s predloženim operativnim priročnikom.

Terenski ogled se izvaja na sedežu prosilca, kjer se pregleda vsa obvezna, zakonsko predpisana dokumentacija. Ogled se nadaljuje s pregledom letala, ki mora biti dejavnosti primerno opremljeno.

Na terenskem ogledu lahko komisija odredi tudi demonstracijo operacije. Operator mora organ prepričati, da je sposoben izvajati varne letalske operacije, kar dokazuje s primerno organizacijo in primernim sistemom usposabljanja celotnega osebja, ki je vključeno v letalsko operacijo v skladu s predloženim operativnim priročnikom.

Če komisija na pregledu ugotovi, da prosilec izpolnjuje vse predpisane zahteve, Agencija na predlog komisije izda dovoljenje za dobo največ enega leta ali ga podaljša za največ dve leti.


Dokumentacija prosilca za posebno dovoljenje

 • Letalski priročnik letala (AFM – Aircraft Flight Manual)

 • Dokumentacija registracije in plovnosti letala v postopku

 • Dokumentacija organizacije vzdrževanja ali pogodba z njo

 • Dokumentacija organizacije za vodenje stalne plovnosti ali pogodba z njo

 • Dokumentacija o masi in ravnotežju (ob osnovni konfiguraciji in ob predelavah za dela v zraku …)

 • Ustrezne licence letalskega osebja in dokazila njihove usposobljenosti za dejavnost

 • Operativni priročnik dejavnosti

 • Zavarovalne police (letala, potniki in ostalo)

 • Dodatna dokumentacija glede na dejavnost (panorama, padalstvo, snemanje iz zraka, dela v zraku)


Dodatna dokumentacija za dejavnost panoramskih letov 

Potniška karta, katere minimalni nabor vsebine je naslednji: 

 • ime in priimek potnika,

 • kraj vzleta/pristanka,

 • datum in ura poleta,

 • klavzula o nezgodnem zavarovanju potnika z navedbo zavarovalnice in šifre zavarovalnih pogojev.


Opremljenost in primernost letala:

 • splošno stanje letala;

 • zunanji, notranji izgled in splošni vtis; 

 • ustrezen performans letala za operacijo; 

 • kontrolni seznami za normalne in izredne postopke; 

 • priročniki v letalu; 

 • dokumenti v letalu, kot jih opredeljuje 207. člen Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16) (v nadaljnjem besedilu ZLet); 

 • prva pomoč; 

 • gasilni aparat; 

 • navigacijska, komunikacijska in ostala oprema letala (smiselna uporaba poddela K in L EU-OPS in IEM OPS 1.650 JAR-OPS (JAA TGL 44)); 

 • dodatna oprema glede na dejavnost, kot je definirana tudi v operativnem priročniku dejavnosti.


Postopek potrditve prve izdaje/sprememb operativnega priročnika

 • V primeru prve izdaje in spremembe dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti je operativni priročnik priloga vloge za izdajo/spremembo dovoljenja. 

 • Postopek za potrditev spremembe operativnega priročnika začne stranka s svojo vlogo, ki jo pošlje po pošti ali odda osebno v vložišču Agencije. 

 • K vlogi priloži dva izvoda spremembe operativnega priročnika in obrazložitev sprememb. 

 • V primeru sprememb je treba poslati samo liste v dveh izvodih, ki vključujejo spremembe.

 • Iz spremembe mora biti jasno, kaj je spremenjeno, kar pomeni, da se je treba izogibati spremembam, ki dejansko niso vsebinske spremembe, temveš se je nespremenjena vsebina samo zamaknila na naslednjo stran. Omenjeno se lahko reši z definiranim postopkom v priročniku, npr. da se pred spremenjenim tekstom, besedilo označi z vertikalno črto ali da se dodajajo strani z dodatno črkovno oznako, npr. 1, 2, 2a, 3 … Če je sprememba na vseh listih priročnika, npr. sprememba podatkov v glavi, se mora na začetek priročnika dodati opis spremembe, kjer je določeno, da je sprememba samo v glavi vseh strani, ne pa v vsebini.

 • Priročnik se pregleda, morebitne pomanjkljivosti pa mora stranka na zahtevo Agencije odpraviti v določenem roku. 

 • Ustreznost priročnika Agencija potrdi z odločbo (dovoljenjem), ki jo skupaj s potrjenim izvodom priročnika vrne stranki. 

 • Eden od dveh izvodov mora biti v nevezani obliki in vedno v enakem formatu, kot je bil ob prvi potrditvi (v primeru sprememb).


Minimalne zahteve glede vsebine operativnega priročnika

Splošne zahteve:

 • V glavi vsake strani se morajo nahajati oznaka številke strani, številka in datum revizije, kateri pripada navedena stran.

 • Vsak priročnik mora imeti po naslovni strani najprej stran s seznamom efektivnih strani, kjer so navedene vse strani, ki jih priročnik vsebuje, z navedbo pripadnosti številki revizije in datumom revizije.

 • Zatem sledi stran s seznamom revizij, kjer morajo biti navedene vse revizije priročnika s številko, datumom in podpisom za revizijo odgovorne osebe.

 • Šele nato sledi kazalo vsebine priročnika. 

 • Priročnik je v slovenskem jeziku razen predpisanih obrazcev in kopij prilog kot npr. kopije iz drugih dokumentov letala/helikopterja (AFM, HFM …), ki so lahko v angleškem jeziku.


Specifične zahteve – priročnik za panoramsko letenje

Opomba: Navedene so minimalne zahteve za sprejemljivost vsebine operativnega priročnika. Operator lahko postavi strožje zahteve.

 • Splošne določbe: opredelitev vsebine priročnika, definicije, kratice, dejavnosti.

 • Referenčni predpisi, po katerih je povzet priročnik.

 • Jasno označena obveznost, da se mora potrjena kopija priročnika med izvajanjem dejavnosti nahajati v letalu.

 • Jasno označena obveznost, da je letalska posadka seznanjena z vsebino operativnega priročnika.

 • Določitev uporabe letalskega priročnika letala (AFM – Aircraft Flight Manual) in dodatnih zahtev iz operativnega priročnika.

 • Organizacija dejavnosti: opredelitev najpogostejših letov, dnevni plan, matično letališče, delo z drugih letališč, alternativna letališča, seznam in dolžnosti odgovornih oseb.

 • Zagotovljena operativna kontrola (vedno mora biti jasno, kdo je na letalu, kje in kdaj se je let začel, kje in kdaj se bo let končal) v povezavi s potencialnim iskanjem in reševanjem. 

 • Manipulacija potnikov: postopki ob prihodu, odhodu, prtljaga, nevarni materiali, pregled, vozovnice, zavarovanja, varnost nepooblaščenih oseb ('gledalcev') pri delujočem motorju …

 • Redni postopki: navodila potnikom, privezovanje ...

 • Izredni postopki.

 • Dolžnosti pilotov.

 • Zahteve za pilote, njihovo usposabljanje in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati za izvajanje letalskih operacij:

  • Vhodni pogoji glede licence (CPL(A/H)), izkušnje (število ur) …

  • Začetno usposabljanje pilotov (v smislu poznavanja eksploatacije letal/helikopterjev in poznavanja postopkov v operativnem priročniku, ki je opisano na za to narejenem obrazcu. Obrazec je lahko narejen iz obrazca (OBR.FCL.002-D-C(A) 003-2 SLO Preizkus praktične usposobljenosti Preizkus praktične usposobljenosti za pridobitev licence poklicnega pilota) za letala ali Vloga za izdajo licence CPL – helikopterji (modularni tečaj) za helikopterje, kateremu se dodajo točke glede poznavanja procedur iz operativnega priročnika. Celotno usposabljanje se zaključi z 'izpitnim letom' in izpolnitvijo definiranega obrazca. Veljavnost usposabljanja je eno leto. Po enem letu se usposabljanje ponovi.

  • Zadnje izkušnje pilotov (pilot ne opravlja komercialnih operacij, če v zadnjih treh mesecih ni opravil vsaj treh vzletov in pristankov); smiselna uporaba OPS 1.970 EU-OPS.

  • Za vsa preverjanja mora biti nominiran določen pilot, sprejemljiv za organ (nalet pri izvajanju dejavnosti, skupno število ur letenja, poznavanje operativnega priročnika, licenca …). Lahko so določeni pogoji, ki jih mora imeti pilot, ali ime pilota, za katerega se preveri sprejemljivost za organ.

  • Izredni postopki se ne smejo simulirati na komercialnih letih; smiselna uporaba OPS 1.370 EU-OPS.

  • Operator mora hraniti dokumentacijo o usposabljanju pilotov. Iz dokumentacije pilotov, ki jo hrani operator, mora biti razvidno, da vsi piloti, ki izvajajo dejavnost, izpolnjujejo vse zgoraj navedene pogoje, ki so vpisani v operativnem priročniku. Možno je določiti blažje pogoje oziroma odstopanje od zahtev za inštruktorje letenja. 

 • Seznam letal: tip, registracija, dovoljeno število oseb.

 • Obvezna oprema letal.

 • Seznam obveznih dokumentov v letalu (207. člen ZLet).

 • Sistem obveznega javljanja. Glede poročanja se uporabljajo Uredba (EU) št. 376/2014, Uredba (EU) št. 2015/1018 in Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu (Uradni list RS, št. 37/16).

 • Seznam referenčnih in relevantnih dokumentov.

 • Določitev rokov hranjenja dokumentov (vsaj 18 mesecev) za:

  • nalog za let,

  • usposabljanja pilotov.

 • Priloge:

  • obrazci glede šolanj pilotov;

  • nalog za let, od katerega mora ena kopija ostati na tleh, in iz katerega so razvidni vsaj sledeči podatki:

   • zaporedna številka naloga,

   • datum,

   • podatki o zrakoplovu,

   • posadka z opisom vlog članov posadke ter imena in priimki potnikov,

   • namen leta, 

   • ruta s podatki o poletanju in pristajanju (čas, kraj) in trajanju leta,

   • podatki o incidentih, opažanjih in podatek, ali je bilo poslano poročilo na Agencijo,

   • podpis vodje zrakoplova;

  • pravilniki:

   • Uredba (EU) št. 376/2014,

   • Pravilnik o delovnem času posadk zrakoplovov (Uradni list RS, št. 31/99 in 47/08).


Specifične zahteve – priročnik za letenje za potrebe padalstva

 • Splošne določbe: opredelitev vsebine priročnika, definicije, kratice, dejavnosti.

 • Referenčni predpisi, po katerih je povzet priročnik.

 • Jasno mora biti označena obveznost, da se mora potrjena kopija priročnika med izvajanjem dejavnosti nahajati v letalu.

 • Jasno mora biti označena obveznost, da je letalska in padalska posadka seznanjena z vsebino operativnega priročnika.

 • Določitev uporabe letalskega priročnika letala (AFM – Aircraft Flight Manual) in dodatnih zahtev iz operativnega priročnika.

 • Organizacija dejavnosti: dnevni plan, matično letališče, delo z drugih letališč, alternativna letališča, seznam in dolžnosti odgovornih oseb, organizacija letenja (točke odskoka, doskoka, splošno, oznake).

 • Zagotovljena operativna kontrola (vedno mora biti jasno, kdo je na letalu, kje in kdaj se je let začel, kje in kdaj se bo let končal) v povezavi s potencialnim iskanjem in reševanjem.

 • Redni postopki: navodila padalcem, razmestitev, privezovanje, izvedba leta.

 • Izredni postopki (AFM in dodatno specifični za predvidene dejavnosti, če so potrebni).

 • Izvedba izvenletaliških skokov – podrobna opredelitev izvedbe le teh predstavlja predpogoj za dovoljenje, ki vključuje tudi dovoljenje za izvedbo skokov takega tipa.

 • Zahteve za pilote:

  • pogoji glede licence, usposobljenost (pooblastilo za metanje padalcev), izkušnje (število ur) …;

  • zadnje izkušnje pilotov (pilot ne opravlja letalskih operacij s potniki, če v zadnjih 90 dneh ni opravil vsaj tri vzlete in pristanke); smiselna uporaba JAR–FCL 1.026.

 • Padalsko osebje: kvalifikacijski kriteriji, dolžnosti.

 • Seznam letal: tip, registracija, dovoljeno število oseb.

 • Obvezna oprema letal.

 • Seznam obveznih dokumentov v letalu (207. člen ZLet).

 • Sistem obveznega javljanja. Glede vsebine poročanja se uporablja Uredba o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu (Uradni list RS št. 110/2005).

 • Seznam referenčnih in relevantnih dokumentov.

 • Priloge:

  • obrazci,

  • pravilniki:

   • Uredba (EU) št. 376/2014,

   • Pravilnik o padalstvu (Uradni list RS, št. 32/16).


Specifične zahteve – priročnik za letenje za potrebe dela v zraku

 • Splošne določbe: opredelitev vsebine priročnika, definicije, kratice, dejavnosti.

 • Referenčni predpisi, po katerih je povzet priročnik.

 • Jasno mora biti označena obveznost, da se mora potrjena kopija priročnika med izvajanjem dejavnosti nahajati v letalu.

 • Jasno mora biti označena obveznost, da je posadka seznanjena z vsebino operativnega priročnika.

 • Določitev uporabe letalskega priročnika letala (AFM – Aircraft Flight Manual) in dodatnih zahtev iz operativnega priročnika.

 • Organizacija dejavnosti: opredelitev najpogostejših letov, dnevni plan, matično letališče, delo z drugih letališč, alternativna letališča, seznam in dolžnosti odgovornih oseb …

 • Zagotovljena operativna kontrola (vedno mora biti jasno, kdo je na letalu, kje in kdaj se je let začel, kje in kdaj se bo let končal) v povezavi s potencialnim iskanjem in reševanjem.

 • Redni postopki.

 • Izredni postopkI (AFM in dodatno specifični za predvidene dejavnosti, če so potrebni).

 • Dolžnosti pilotov.

 • Sestava posadke (npr. en pilot, kamerman …):

  • glede na vrsto del v zraku se lahko poleg števila zahtevanih pilotov glede na AFM letala zahteva še dodaten pilot, opazovalec, če to zahteva specifična letalska operacija (nadpovprečna obremenitev pilota z dodatnimi deli, specifičnimi za to vrsto dela v zraku, nezmožnost razdvajanja z ostalim prometom v VFR pravilih …).

 • Zahteve za usposabljanje pilotov:

  • Vhodni pogoji glede licence, izkušnje (število ur) …

  • Začetno usposabljanje pilotov (v smislu poznavanja eksploatacije letal/ helikopterjev in poznavanja postopkov v operativnem priročniku, kar je opisano na za to narejenem obrazcu. Obrazec je lahko narejen iz obrazca (OBR.FCL.002-D-C(A) 003-2 SLO Preizkus praktične usposobljenosti za pridobitev licence poklicnega pilota) za letala in Vloga za izdajo licence CPL – helikopterji (modularni tečaj) za helikopterje, kateremu se dodajo točke glede poznavanja procedur iz operativnega priročnika. Celotno usposabljanje se zaključi z 'izpitnim letom' in izpolnitvijo definiranega obrazca. Veljavnost usposabljanja je eno leto. Po enem letu se usposabljanje ponovi.

  • Periodično usposabljanje pilotov po preteku enega leta od začetnega usposabljanja pilotov (veljavnost je eno leto).

  • Zadnje izkušnje pilotov (pilot ne opravlja komercialnih operacij, če v zadnjih 90 dneh ni opravil vsaj treh vzletov in pristankov); smiselna uporaba JAR–FCL 1.026.

  • Za vsa preverjanja mora biti nominiran določen pilot, sprejemljiv za organ (nalet pri izvajanju dejavnosti, skupno število ur letenja, poznavanje operativnega priročnika …).

  • Iz dokumentacije pilotov, ki jo hrani operator, mora biti razvidno, da vsi piloti, ki izvajajo dejavnost, izpolnjujejo navedene pogoje, ki so vpisani v operativnem priročniku.

 •  Zahteve za usposabljanje ostale posadke:

  • Začetno usposabljanje ostale posadke v smislu poznavanja eksploatacije letal/helikopterjev in poznavanja postopkov v operativnem priročniku, ki se tičejo njihovega dela.

  • Iz dokumentacije ostale posadke, ki jo hrani operator, mora biti razvidno, da vsi člani ostale posadke, ki izvajajo dejavnost, izpolnjujejo navedene pogoje, ki so vpisani v operativnem priročniku.

 • Seznam letal: tip, registracija, dovoljeno število oseb.

 • Obvezna oprema letal.

 • Seznam obveznih dokumentov v letalu.

 • Sistem obveznega javljanja glede na Uredbo o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu (Uradni list RS št. 110/2005).

 • Seznam referenčnih in relevantnih dokumentov.

 • Priloge:

  • obrazci glede šolanj pilotov in ostale posadke zrakoplova;

  • nalog za let, iz katerega so razvidni vsaj:

   • zaporedna številka naloga,

   • datum,

   • podatki o zrakoplovu,

   • posadka z imeni in njihovimi vlogami v posadki,

   • namen leta,

   • ruta s podatki o poletanju in pristajanju in trajanju leta,

   • podatki o incidentih, opažanjih in podatek, ali je bilo poslano poročilo na Agencijo,

   • podpis vodje zrakoplova;

  • pravilniki:

   • Uredba (EU) št. 376/2014,

   • Pravilnik o delovnem času posadk zrakoplovov (Uradni list RS, št. 31/99 in 47/08).