Poročilo s področja brezpilotnih zrakoplovov v letu 2022

AGENCIJA V LETU 2022 NADALJEVALA Z IZREKANJEM GLOB ZA KRŠITVE PREDPISOV S PODROČJA BREZPILOTNIH ZRAKOPLOVOV

Mineva drugo leto izvajanja EU zakonodaje s področja brezpilotnih zrakoplovov. Organi, pristojni za izvajanje nadzora na predmetnem področju smo Javna agencija za civilno letalstvo RS (v nadaljevanju: agencija), Policija in občinska redarstva.

Agencija je v letu 2022 s Policijo in občinskim redarstvom Mestne občine Ljubljana izvedla več skupnih nadzornih akciji na različnih območjih Slovenije, v katerih je bilo ugotovljenih več nepravilnosti. Pri skupnih nadzorih se uporablja DJI AeroScope, s pomočjo katerega se odkrivajo sistemi brezpilotnih zrakoplovov in njihovi piloti na daljavo na določenem področju. Skupni nadzori se načrtujejo tudi za leto 2023.

Prav tako je agencija v letu 2022 prejela večje število prijav v zvezi s kršitvami zakonodaje s področja brezpilotnih zrakoplovov. Prijavitelji so bili večinoma posamezniki, precej prijav je anonimnih. V primerjavi z letom 2021 se je povečalo tudi število predlogov za uvedbo prekrškovnih postopkov s strani pristojnih policijskih postaj.

Na podlagi navedenega je bilo pravnomočno zaključenih 28 prekrškovnih postopkov, v katerih je bilo izdanih 24 odločb o prekršku. Globe so bile izrečene v skupnem znesku 14.600 evrov. Opomini so bili izrečeni večinoma v primerih, ko operatorji brezpilotnih zrakoplovov v času storitve prekrška niso bili registrirani, pa so registracijo opravili še pred izdajo odločbe o prekršku.

Na splošno ugotavljamo, da še vedno veliko število uporabnikov brezpilotnih zrakoplovov ni registrirano oziroma ustrezno usposobljeno. Iz tega naslova je bilo izrečeno večje število sankcij. Poudarjamo, da so za izrekanje prekrškov, če operatorji brezpilotnih zrakoplovov niso registrirani ali piloti na daljavo niso usposobljeni, pristojni tudi Policija in občinska redarstva. Zato podatki o izrečenih ukrepih teh organov niso del tega poročila.

Agencija ponovno poziva vse uporabnike brezpilotnih zrakoplovov, ki se še niso registrirali ali ustrezno usposobili, kot zahtevajo predpisi EU, da to storijo čim prej. Usposabljanje je brezplačno, pilot na daljavo pa bo pridobil vsa ustrezna znanja, ki mu bodo omogočila izvajanje operacij v skladu s predpisi. Namen agencije namreč ni kaznovanje, pač pa zagotavljanje letalske varnosti, torej varnosti vseh udeležencev v zraku in na tleh. Registracijo in usposabljanje je možno opraviti na naslednji povezavi: https://uas.caa.si/sl/login/

Poleg zgoraj navedenega, so tudi v letu 2022, najpogostejše kršitve tiste, ki pomenijo kršitev geografskih območij, v katerih je letenje z brezpilotnimi zrakoplovi prepovedano ali omejeno. Zato vse operatorje brezpilotnih zrakoplovov in pilote na daljavo obveščamo, da je povezava do interaktivnega zemljevida geografskih območij dostopna na https://uas-geo.caa.si. Ob tem opozarjamo, da je za kršitev geografskega območja predpisana globa v znesku 2500 evrov.

Nekaj postopkov smo v skladu z 51. členom Zakona o prekrških zaradi pomanjkanja dokazov ustavili. Postopki so bili največkrat ustavljeni v primerih, ko je bila prijava podana s strani fizičnih oseb, saj so bile le te velikokrat pomanjkljive, potrebnih podatkov pa agencija ne more pridobiti niti v teku prekrškovnega postopka. Ker imajo določene pristojnosti na področju brezpilotnih zrakoplovov tudi Policija in občinska redarstva, vse prijavitelje naprošamo, da se v primeru suma storitve prekrška s področja brezpilotnih zrakoplovov, obrnejo na navedene organe. Ti v primeru klica, hitro in učinkovito zberejo podatke o potencialnih kršiteljih, kar bistveno pripomore k uspešnejšemu zaključku prekrškovnih postopkov. Kolikor to ni mogoče, pa predlagamo, da prijava vsebuje osebno ime kršitelja, njegov naslov ali drug podatek, na podlagi katerega ga je mogoče identificirati (npr. reg. oznaka vozila), območje in čas letenja z brezpilotnim zrakoplovom. Kolikor je to mogoče, so zaželeni tudi podatki o brezpilotnem zrakoplovu.

Vse operatorje brezpilotnih zrakoplovov in pilote na daljavo seznanjamo, da na spletni strani agencije https://www.caa.si/brezpilotni-zrakoplovi.html najdejo vse potrebne informacije za varno in zakonito izvajanje operacij z brezpilotnimi zrakoplovi.

Vse objave