Organizacije za vzdrževanje Annex II zrakoplovov

Vodenje stalne plovnosti Annex II zrakoplova

Za vodenje stalne plovnosti Annex II zrakoplova (zrakoplovi iz Priloge II, Zrakoplovi iz člena 4(4) Uredbe (ES) št. 216/2008) ni predpisanih zahtev po posebni organizaciji za vodenje stalne plovnosti zrakoplovov, zato plovnost Annex II zrakoplova lahko vodi lastnik sam ali pa za to pooblasti drugo primerno fizično ali pravno osebo.

Prav tako ni predpisanih zahtev, da mora za Annex II zrakoplov Agencija potrditi program vzdrževanja, se pa to priporoča. V posebnih primerih, ko lastnik želi podaljšati interval za obnovo motorja Annex II zrakoplova, mora za vodenje plovnosti pooblastiti ustrezno potrjeno organizacijo za vodenje stalne plovnosti.

Organizacija za vodenje stalne plovnosti zrakoplovov potrjena po Delu M Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014, skrajšano CAMO, lahko vodi stalno plovnost amatersko zgrajenega zrakoplova, če: izpolnjuje pogoje, navedene v odločbi o potrditvi programa vzdrževanja amatersko zgrajenega zrakoplova (za primerljiv tip letala, kot to določa 3. točka 1. odstavka določbe 66.A.5 Priloge III (Del 66) Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014, (Skupina 3)).


Vzdrževanje Annex II zrakoplova

Annex II zrakoplov sme vzdrževati:

  • lastnik pilot v okviru omejenega vzdrževanja pilota lastnika, kot je opredeljeno v Delu M Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014;
  • licencirano letalsko tehnično osebje z ratingom primerljivega tipa ali skupine tipov zrakoplovov, v primeru dvoma o primerljivosti lahko odloči Agencija;
  • vzdrževalna organizacija, ki je s strani pristojnih letalskih organov potrjena za vzdrževanje primerljivega tipa zrakoplova ali skupine tipov zrakoplovov,  če:
    • a) je tako navedeno v odločbi o potrditvi programu vzdrževanja Annex II zrakoplova ali
    • b) ima vzdrževalna organizacija s strani Agencije potrjen dodatek k organizacijskemu priročniku na osnovi EASA dokumenta »Rulemaking interpretation on »Maintenance release of aircraft not covered by the Basic Regulation«, z dne 20. 3. 2013, Practice 3, kjer je opisana možnost izdaje potrdila o sprostitvi v uporabo EASA vzdrževalne organizacije pod svojo referenčno številko.

Če obstaja dvom o primerljivosti tipa zrakoplova s strani vzdrževalne organizacije, o njem lahko odloči Agencija.