Organizacije za vzdrževanje Annex I zrakoplovov

Vodenje stalne plovnosti Annex I zrakoplova

Za vodenje stalne plovnosti Annex I zrakoplova (zrakoplovi iz Priloge I, Zrakoplovi iz točke (d), člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2018/1139) ni predpisanih zahtev po posebni organizaciji za vodenje stalne plovnosti zrakoplovov, zato plovnost Annex I zrakoplova lahko vodi lastnik sam ali pa za to pooblasti drugo primerno fizično ali pravno osebo.

Prav tako ni predpisanih zahtev, da mora za Annex I zrakoplov Agencija potrditi program vzdrževanja, se pa to priporoča. V posebnih primerih, ko lastnik želi podaljšati interval za obnovo motorja Annex I zrakoplova, mora za vodenje plovnosti pooblastiti ustrezno potrjeno organizacijo za vodenje stalne plovnosti.

Organizacija za vodenje stalne plovnosti zrakoplovov potrjena po Delu M Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014, skrajšano CAMO, lahko vodi stalno plovnost amatersko zgrajenega zrakoplova, če: izpolnjuje pogoje, navedene v odločbi o potrditvi programa vzdrževanja amatersko zgrajenega zrakoplova (za primerljiv tip letala, kot to določa 3. točka 1. odstavka določbe 66.A.5 Priloge III (Del 66) Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014, (Skupina 3)).


Vzdrževanje Annex I zrakoplova

Annex I zrakoplov sme vzdrževati:

  • lastnik pilot v okviru omejenega vzdrževanja pilota lastnika, kot je opredeljeno v Delu M Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014;
  • licencirano letalsko tehnično osebje z ratingom primerljivega tipa ali skupine tipov zrakoplovov, v primeru dvoma o primerljivosti lahko odloči Agencija;
  • vzdrževalna organizacija, ki je s strani pristojnih letalskih organov potrjena za vzdrževanje primerljivega tipa zrakoplova ali skupine tipov zrakoplovov,  če:
    • a) je tako navedeno v odločbi o potrditvi programu vzdrževanja Annex I zrakoplova ali
    • b) ima vzdrževalna organizacija s strani Agencije potrjen dodatek k organizacijskemu priročniku na osnovi EASA dokumenta »Rulemaking interpretation on »Maintenance release of aircraft not covered by the Basic Regulation«, z dne 20. 3. 2013, Practice 3, kjer je opisana možnost izdaje potrdila o sprostitvi v uporabo EASA vzdrževalne organizacije pod svojo referenčno številko.

Če obstaja dvom o primerljivosti tipa zrakoplova s strani vzdrževalne organizacije, o njem lahko odloči Agencija.