Organizacija za vodenje stalne plovnosti - MG

Opozorilo!

Potrdilo o odobritvi organizacije potrjene skladno s Poddelom G Dela M Uredbe (EU) 1321/2014 bo veljavno samo še do 24.09.2021 24.03.2022 (datum je bil preložen za šest mesecev zaradi pandemije Covid-19, ref. Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2021/700). Do tega datuma je potrebna transformacija v Del-CAMO ali Del-CAO organizacijo. Več informacij dobite na podstraneh Organizacije, SI.CAMO in SI.CAO.

Potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti (CAMO) je odgovorna za stalno plovnost zrakoplova in zagotovi, da se let ne opravi, če ne velja, da:

 1. je zrakoplov vzdrževan v stanju plovnosti,

 2. je vsa vgrajena operativna in zasilna oprema pravilno nameščena in uporabna ali jasno označena kot neuporabna,

 3. je spričevalo o plovnosti veljavno,

 4. se vzdrževanje zrakoplova izvaja v skladu s potrjenim programom vzdrževanja, kot je opredeljeno v M.A.302.


V primeru komercialnega letalskega prevoza je operator odgovoren za stalno plovnost zrakoplova, ki ga upravlja in mora biti potrjen kot del spričevala letalskega prevoznika, ki ga je izdal pristojni organ v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1321/2014 (EUR-Lex), Poddelom M.G za zrakoplov, s katerim upravlja.


Če ima operator dovoljenje za opravljanje komercialnih dejavnosti, mora biti ustrezno potrjen v skladu z Delom M.G za vodenje stalne plovnosti zrakoplova, s katerim upravlja, ali mora imeti s tako organizacijo sklenjeno pogodbo, odvisno od vrste komercialne dejavnosti.


Izdaja potrdila organizaciji za vodenje stalne plovnosti

Za izdajo potrdila je treba na CAA poslati:


Sprememba potrdila organizaciji za vodenje stalne plovnosti

Za izdajo potrdila je treba na CAA poslati:

 • vlogo - EASA Obrazec 2 (AIR.OBR-000005),

 • priročnik organizacije za vodenje stalne plovnosti (CAME) + izpolnjeno kontrolno listo priročnika za vodenje stalne plovnosti CAME (AIR.CHK-000035),

 • vloge za potrditev ostalih dokumentov po potrebi.

 • V primeru spremembe potrdila organizacije za zagotavljanje stalne plovnosti (CAMO), ki želi začasno uporabljati zrakoplov iz registra države, ki ni članica EASA (Third country), ki mora biti poleg Dela-M, Poddela-G, potrjena tudi po Delu-T, Poddelu-G, je treba predložiti še kontrolno listo za potrditev priročnika CAME checklist for M.A. Subpart G and T.A. Subpart G approval (AIR.CHK-108).


Priročnik vodenja stalne plovnosti - CAME

Organizacija za vodenje stalne plovnosti zagotovi priročnik vodenja stalne plovnosti, ki vsebuje naslednje informacije:

 1. izjavo, ki jo je podpisal odgovorni poslovodni delavec za potrditev, da bo organizacija delovala v skladu z Delom M.G in priročnikom ob vsakem času,

 2. obseg dela organizacije,

 3. naziv(-e) in ime(-na) osebe(-) iz M.A.706(b) in M.A.706(c),

 4. organizacijski diagram, ki kaže ustrezne verige odgovornosti med osebami iz M.A.706(b) in M.A.706(c),

 5. spisek M.A.707 osebja za pregled plovnosti,

 6. splošen opis in lokacijo objektov,

 7. postopke, ki opredeljujejo, kako organizacija za vodenje stalne plovnosti zagotavlja skladnost z M.G,

 8. postopke za spremembo priročnika vodenja stalne plovnosti,

 9. spisek potrjenih programov vzdrževanja zrakoplova.


Pogodba o vzdrževanju

V primeru komercialnega letalskega prevoza je operator odgovoren za stalno plovnost zrakoplova, ki ga upravlja in mora biti potrjen v skladu z Delom-145 ali sklene pogodbo s tako organizacijo.

Kadar država članica zahteva, da ima operator potrdilo za svoje dejavnosti, razen za komercialni letalski prevoz, potem mora biti ustrezno potrjen v skladu z Delom M.F ali Delom-145 ali sklene pogodbo s tako organizacijo.

M.A.708(c) določa zahtevo za pogodbo o vzdrževanju. Vsebina pogodbe je določena v Prilogi XI k AMC M.A.708(c).


Pogodba o vodenju posameznih nalog stalne plovnosti

V skladu z M.A.711(a)(3) lahko CAMO organizacija za izvedbo posameznih nalog vodenja stalne plovnosti sklene pogodbo z zunanjim izvajalcem. Vsebina pogodbe je določena v Prilogi II k AMC M.A.711(a)3. CAMO organizacija mora na CAA poslati vlogo za potrditev pogodbe o izvajanju posameznih nalog s področja vodenja stalne plovnosti po M.A.711(a)(3) (AIR.OBR-90) in izpolnjeno kontrolno listo o izvajanju posameznih nalog s področja vodenja stalne plovnosti (AIR.CHK-000086).


Dogovor o stalni plovnosti

Kadar lastnik v skladu z M.A.201 sklene pogodbo s potrjeno organizacijo za stalno plovnost po Delu M.G za opravljanje nalog vodenja stalne plovnosti, lastnik na zahtevo pristojnega organa pošlje kopijo dogovora pristojnemu organu države članice registracije potem, ko sta ga podpisali obe strani.

Dogovor se pripravi ob upoštevanju zahtev Dela M in opredeljuje obveznosti podpisnikov glede stalne plovnosti zrakoplova.

Vsebina dogovora se nahaja v Prilogi I k Uredbi Komisije (EU) št. 1321/2014.


Tehnični dnevnik

V primeru komercialnega letalskega prevoza operator poleg zahtev M.A.306 uporabi sistem tehničnega dnevnika zrakoplova, ki za vsak zrakoplov vsebuje naslednje informacije:

 1. informacije o vsakem letu, potrebne za zagotovitev stalne varnosti letenja,

 2. veljavno potrdilo o sprostitvi zrakoplova v obratovanje,

 3. veljavna izjava o vzdrževanju, ki navaja status vzdrževanja zrakoplova o tem, katero načrtovano in izredno vzdrževanje je naslednjič predvideno, razen če se pristojni organ strinja, da se izjava o vzdrževanju hrani nekje drugje,

 4. vse neizvedene odložene odprave okvar, ki vplivajo na delovanje zrakoplova,

 5. vsa potrebna navodila o izvedbi podpore vzdrževanju.


CAMO organizacija mora na CAA poslati vlogo za potrditev tehničnega dnevnika (AIR.OBR-91) in izpolnjeno kontrolno listo tehničnega dnevnika zrakoplova (AIR.CHK-120).


Vodenje stalne plovnosti zrakoplova registriranega izven EU (v tretji državi)

Organizacija za vodenje stalne plovnosti CAMO, ki želi začasno voditi zrakoplov, ki prihaja izven EU, mora biti potrjena po Del CAMO in dodatno izpolnjevati zahteve po Del T, Poddel G.

Dokumenti zahtevani za odobritev vodenja stalne plovnosti zrakoplova v CAMO po Del T
Vloga EASA Obrazec 2

AIR.OBR-000005

Kontrolna lista za preverjanje skladnosti priročnika CAME za Del T

AIR.CHK-108

Kontrolna lista za preverjanje dodatnih zahtev CAMO aplikativne po Del T

AIR.CHK-109

Pomembno:

Zrakoplovi aplikativni po Del T, so zrakoplovi, ki so registrirani v tretji državi in za katere se predpisani nadzor varnosti nad njimi ne prenese na državo članico in jih letalski prevoznik z licenco v skladu z Uredbo (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, zakupi brez posadke.

Del T ni aplikativen za zrakoplove registrirane v tretji državi, za katere se predpisani nadzor varnosti nad njimi prenese na državo članico in jih letalski prevoznik z licenco v skladu z Uredbo (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, najame/zakupi brez posadke. V tem primeru so aplikativne zahteve M.A.201 (Article 1(a)(ii) of Regulation (EU) No 1321/2014).

Pogoji za najem letala iz tretje države brez posadke so podani v ORO.AOC.110, uredbe (EU) št. 965/2012.