Nova Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov


Vse uporabnike brezpilotnih zrakoplovov obveščamo, da je bila dne 10. 05. 2024 v Uradnem listu št. 39/24 objavljena Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (v nadaljevanju: uredba).

Uredbo najdete na naslednji povezavi: https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=URED8703

Uredba začne veljati in se uporabljati 25. 05. 2024.

Z uredbo se nadomešča trenutno veljavna Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 195/20 in 31/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba o izvajanju uredbe 2019/947/EU).

Na podlagi izkušenj po treh letih izvajanja uredbe EU in Uredbe o izvajanju uredbe 2019/947/EU ter zaradi potreb hitro razvijajočega področja brezpilotnih zrakoplovov, so se izkazale potrebe po spremembi posameznih rešitev, ki jih opredeljuje Uredba o izvajanju uredbe 2019/947/EU. Nova uredba vključuje naslednje ključne spremembe:

  • celovito urejanje geografskih območij je združeno v II. poglavju uredbe. Opredeljeni so načini in postopki določitve geografskih območij, njihovo upravljanje, pravila in obveznosti glede izvajanja operacij znotraj geografskih območij. Posodobljene so podlage za vzpostavitev posameznih vrst geografskih območij in določbe v zvezi s sistemom za objavljanje geografskih območij. Za določitev večine geografskih območij je po novem pristojno Ministrstvo za infrastrukturo (razen za začasna geografska območja, geografska območja, ki so že določena neposredno z uredbo, in geografska območja letalskih modelarskih klubov, ki jih določi agencija);
  • opredelijo se pravila za operacije, ki se s sistemi brezpilotnih zrakoplovov znotraj geografskih območij izvajajo zaradi izvajanja javnih pooblastil (III. poglavje). Določeni so pogoji za izvajanje tovrstnih operacij, upravičeni subjekti ter dopustna odstopanja od splošnih pravil geografskih območij.
  • spremenjene in dopolnjene so določbe o pristojnosti organov, določbe o letalskih modelarskih klubih in združenjih, nekatere kazenske določbe ter poglavje o prehodnih in končnih določbah. Znižujejo se globe za nekatere prekrške.

Vsem uporabnikov brezpilotnih zrakoplovov svetujemo, da se z uredbo seznanijo ter spremljajo spletno stran agencije, kjer se bodo podatki sprotno posodabljali.


Vse objave