1. UVOD

Dne 31.12.2020 se na področju UAS začne uporabljati: 

  1. Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 195/20) (v nadaljevanju 'Uredba o izvajanju Uredbe UAS') 
  2. Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/947 z dne 24. maja 2019 o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (v nadaljevanju: Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/947) in 
  3. Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/945 z dne 12. marca 2019 o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav (v nadaljevanju: Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/945
  • Oba predpisa pod točko 2 in 3 kot tudi pripadajoče sprejemljive načine usklajevanja (AMC) in navodila (GM) najdete na naslednji povezavi:

https://www.easa.europa.eu/regulations - glej rubriko (»unmanned aircraft system«)

Oba predpisa sta v Uradnem listu EU objavljena tudi v slovenskem jeziku:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0947&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0945&from=EN


Uvodoma poudarjamo, da vse informacije, ki so zbrane v nadaljevanju, predstavljajo pripomoček pri razumevanju nove EU zakonodaje in ne nadomeščajo ali dopolnjujejo določb predpisov, ki so objavljeni na zgoraj navedenih povezavah. 

Več o uredbah najdete med FAQ.


2. OBSTOJEČA DOVOLJENJA PO NACIONALNI ZAKONODAJI

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/947 z dne 24. maja 2019 o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov je bila objavljena v Uradnem listu EU 11.6.2019. Uporabljati se začne 01.01.2021. To pomeni, da bo agencija do 31.12.2020 izdajala dovoljenja v skladu z Uredbo o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 52/2016 in 81/2016-popr.). 

Dovoljenja, izdana v skladu z Uredbo o sistemih brezpilotnih zrakoplovov bodo ostala v veljavi največ do 31.12.2021.


3. BISTVENE NOVOSTI NOVE EU UREDITVE

V nadaljevanju podajamo nekaj bistvenih novosti, ki jih prinašajo EU predpisi:

Brezpilotni zrakoplovi se bodo lahko uporabljali v treh kategorijah glede na (EU) 2019/947:

1. ODPRTA,

2. POSEBNA in

3. CERTIFICIRANA.

ODPRTA kategorija se deli na podkategorije A1, A2 in A3. v posameznih podkategorijah se lahko leti z zrakoplovi z določeno oznako C  razreda (C0, C1, C2, C3 ali C4),  zrakoplovi brez C oznak (znotraj prehodnega obdobja in samogradnje. Za vsako od podkategorij so prepisane zahteve za pilota na daljavo in brezpilotni zrakoplov, višine letenja, oddaljenosti od ljudi in objektov itd. Ta kategorija se lahko izvaja z brezpilotnimi zrakoplovi do 25 kg. Večina pilotov na daljavo bo moralo opraviti spletni tečaj usposabljanja in spletni teoretični izpit. Celoten pregled je razviden:

Povezava do POVZETKA ZAHTEV ODPRTE KATEGORIJE ZA ZRAKOPLOVE BREZ C OZNAK V PREHODNEM OBDOBJU IN ZA ZRAKOPLOVE Z C OZNAKAMI 

POSEBNA kategorija se bo lahko izvajala na podlagi deklaracije ali certifikacije, odvisno od stopnje tveganja operacije. Pravila za izvedbo ocene operativnega tveganja so določena v členu 11. V to kategorijo spadajo operacije, ki presegajo zahteve za ODPRTO kategorijo in se izvajajo v okviru tako imenovanih standardnih scenarijev, ki bodo objavljeni kot Dodatek 1 k Prilogi Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/947[1]. Če operater izvaja operacije na podlagi standardnih scenarijev, bo agenciji lahko predložil izjavo, v nasprotnem primeru pa bo moral zaprositi za operativno dovoljenje, kot je določeno v 12. členu Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/947.

CERTIFICIRANA kategorija: v tej kategoriji se bodo izvajale operacije z brezpilotnimi zrakoplovi, ki je certificiran po ustreznem postopku (za kar bo pristojna EASA) in če se bodo izvajale operacije nad skupinami ljudi, če se bo z njimi prevažalo ljudi ali če se bo z njimi prevažal nevaren tovor. V tej kategoriji se seveda zahteva certifikacijski postopek v smislu spričevala letalskega prevoznika, piloti na daljavo morajo imeti licence, biti zdravstveno sposobni itd.


ZA MODELARSKE KLUBE se predvideva posebne (olajšane) zahteve če imajo ti klubi v državah članicah status ustrezno urejen.


GEOGRAFSKE CONE: V skladu z Uredbo o izvajanju uredbe se uvajajo nove geografske cone, kjer je letenje z brezpilotnimi zrakoplovi omejeno ali prepovedano. Geografske cone so skupne za imetnike potrdil/ dovoljenj po stari nacionalni zakonodaji do konca prehodnega obdobja (31.12.2021) in po novi EU zakonodaji.


REGISTER OPERATERJEV IN REGISTER CERTIFICIRANIH BREZPILOTNIH ZRAKOPLOVOV: Države članice morajo vzpostaviti register brezpilotnih certificiranih zrakoplovov in register operatorjev. Register mora biti digitalen in interoperabilen, pristojni organi držav članic so dolžni drug drugemu omogočiti dostop do registra.
V okviru ODPRTE kategorije se morajo registrirati operatorji sistemov brezpilotnih zrakoplovov, če upravljajo katerega koli od naslednjih brezpilotnih zrakoplovov:

  • zrakoplov z največjo vzletno maso 250 g ali več ali zrakoplov, ki lahko v primeru trčenja na človeka prenese več kot 80 joulov kinetične energije;

  • zrakoplov, opremljen s senzorjem, ki lahko zajame osebne podatke, razen če je v skladu z Direktivo 2009/48/ES (igrača);

V okviru POSEBNE kategorije se registrirajo brezpilotni zrakoplovi s katero koli maso.

V okviru CERTIFICIRANE kategorije: lastnik brezpilotnega zrakoplova, katerega zasnovo je treba certificirati, registrira brezpilotni zrakoplov. Nacionalnost in registracijska oznaka brezpilotnega zrakoplova se določita v skladu s Prilogo 7 h Konvenciji ICAO.

V Okviru obstoječih nacionalnih dovoljenj do konca prehodnega obdobja 31.12.2021 se ni potrebno registrirati, v primeru da se letenje izvaja izključno pod obstoječim nacionalnim dovoljenjem/ potrdilom.


Kakšne so tehnične specifikacije brezpilotnih zrakoplovov na trgu za odprto kategorijo in posebno kategorijo z nižjim tveganjem podaja (EU) 2019/945:

Ta predpis določa zahteve za proizvajalce, uvoznike, distributerje itd. brezpilotnih zrakoplovov. Zahteve se nanašajo zlasti na določitev tehničnih zahtev in dokumentacije glede proizvoda in njegovo ustrezno označevanje (oznaka CE, izjava ES o skladnosti, serijska številka proizvoda itd.). Uredba določa obveznost nadzora trga glede brezpilotnih zrakoplovov, ki naj jo izvaja organ, pristojen za nadzor trga. 

Za zrakoplove, ki v kombinaciji z predvidenimi letalskimi operacijami predstavljajo srednje in visoko tveganje se predvideva 'certifikacija' zrakoplovov v sklopu CAA ali EASA.

Promocijski materiali, ki jih zagotavlja EASA.