1. UVOD

Dne 1. 1. 2020 se bosta začeli uporabljati Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/947 z dne 24. maja 2019 o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (v nadaljevanju: Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/947) in Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/945 z dne 12. marca 2019 o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav (v nadaljevanju: Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/945).

Oba predpisa kot tudi pripadajoče sprejemljive načine usklajevanja (AMC) in navodila (GM) najdete na naslednji povezavi:

https://www.easa.europa.eu/regulations - glej rubriko (»unmanned aircraft system«)

Oba predpisa sta v Uradnem listu EU objavljena tudi v slovenskem jeziku:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0947&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0945&from=EN

Uvodoma poudarjamo, da vse informacije, ki so zbrane v nadaljevanju, predstavljajo pripomoček pri razumevanju nove EU zakonodaje in ne nadomeščajo ali dopolnjujejo določb predpisov, ki so objavljeni na zgoraj navedenih povezavah. 

 

 1. IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/947

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/947 z dne 24. maja 2019 o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov je bila objavljena v Uradnem listu EU 11.6.2019. Uporabljati se začne 01.01.2021. To pomeni, da bo agencija do 31.12.2020 izdajala dovoljenja v skladu z Uredbo o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 52/2016 in 81/2016-popr.). Dovoljenja, izdana v skladu z Uredbo o sistemih brezpilotnih zrakoplovov bodo ostala v veljavi do 31.12.2021. Poenostavljeno, do 01.01.2021 še ni možno zaprositi za pridobitev dovoljenja oz. delovati po predpisih EU.

 

V nadaljevanju podajamo nekaj bistvenih novosti, ki jih prinašajo EU predpisi:

 1. brezpilotni zrakoplovi se bodo lahko uporabljali v treh kategorijah:

 2. ODPRTA,

 3. POSEBNA in

 4. CERTIFICIRANA.

  ODPRTA kategorija se deli na podkategorije A1, A2 in A3, vsaka od teh kategorij pa bo z vidika proizvodnje brezpilotnega zrakoplova sodila v razred C0, C1, C2, C3 ali C4 (gre za obveznost proizvajalca, da ustrezno označi svoj proizvod). Za vsako od podkategorij so prepisane zahteve za pilota na daljavo in brezpilotni zrakoplov, višine letenja, oddaljenosti od ljudi in objektov itd. Ta kategorija se lahko izvaja z brezpilotnimi zrakoplovi do 25 kg. Piloti na daljavo bodo morali opraviti spletni tečaj usposabljanja in spletni teoretični izpit. Na voljo je 'POVZETEK ZAHTEV PO UREDBI EU 2019/947' spodaj.

  POSEBNA kategorija se bo lahko izvajala na podlagi deklaracije ali certifikacije, odvisno od stopnje tveganja operacije. Pravila za izvedbo ocene operativnega tveganja so določena v členu 11. V to kategorijo spadajo operacije, ki presegajo zahteve za ODPRTO kategorijo in se izvajajo v okviru tako imenovanih standardnih scenarijev, ki bodo objavljeni kot Dodatek 1 k Prilogi Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/947[1]. Če operater izvaja operacije na podlagi standardnih scenarijev, bo agenciji lahko predložil izjavo, v nasprotnem primeru pa bo moral zaprositi za operativno dovoljenje, kot je določeno v 12. členu Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/947.

  CERTIFICIRANA kategorija: v tej kategoriji se bodo izvajale operacije z brezpilotnimi zrakoplovi, ki je certificiran po ustreznem postopku (za kar bo pristojna EASA) in če se bodo izvajale operacije nad skupinami ljudi, če se bo z njimi prevažalo ljudi ali če se bo z njimi prevažal nevaren tovor. V tej kategoriji se seveda zahteva certifikacijski postopek v smislu spričevala letalskega prevoznika, piloti na daljavo morajo imeti licence, biti zdravstveno sposobni itd.

  Pristojni organ bo torej vse obstoječe imetnike dovoljenj ali potrdil, izdane v skladu z Uredbo o sistemih brezpilotnih zrakoplovov, moral na novo certificirati oziroma umestiti v eno od zgornjih kategorij.

   

  b) Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/947 predvideva posebne (olajšane) zahteve za modelarske klube, če imajo ti klubi v državah članicah status ustrezno urejen.

   

  c) Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/947 zahteva vzpostavitev tako imenovanih geografskih con, v katerih je letenje z brezpilotnimi zrakoplovov prepovedano ali omejeno. Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/947 zahteva vzpostavitev con, ki so pomembne z vidika varnosti, varovanja, zasebnosti in okolja, zato bo nabor teh con potrebno oblikovati v okviru širše medresorske razprave.

  č) Vzpostavitev registra operatorjev in registra certificiranih brezpilotnih zrakoplovov: izvedbena uredba EU zahteva, da države članice vzpostavijo register brezpilotnih certificiranih zrakoplovov in register operatorjev. Register mora biti digitalen in interoperabilen, pristojni organi držav članic so dolžni drug drugemu omogočiti dostop do registra.

  V okviru ODPRTE kategorije se morajo registrirati operatorji sistemov brezpilotnih zrakoplovov, če upravljajo katerega koli od naslednjih brezpilotnih zrakoplovov:

 • zrakoplov z največjo vzletno maso 250 g ali več ali zrakoplov, ki lahko v primeru trčenja na človeka prenese več kot 80 joulov kinetične energije;

 • zrakoplov, opremljen s senzorjem, ki lahko zajame osebne podatke, razen če je v skladu z Direktivo 2009/48/ES;

  V okviru POSEBNE kategorije se registrirajo brezpilotni zrakoplovi s katero koli maso.

  CERTIFICIRANA kategorija: lastnik brezpilotnega zrakoplova, katerega zasnovo je treba certificirati, registrira brezpilotni zrakoplov. Nacionalnost in registracijska oznaka brezpilotnega zrakoplova se določita v skladu s Prilogo 7 h Konvenciji ICAO.

 1. DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/945

 

Poleg navedene izvedbene uredbe je Evropska komisija sprejela tudi Delegirano Uredbo Komisije (EU) št. 2019/945 z dne 12. marca 2019 o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav. Ta predpis določa zahteve za proizvajalce, uvoznike, distributerje itd. brezpilotnih zrakoplovov. Zahteve se nanašajo zlasti na določitev tehnične dokumentacije glede proizvoda in njegovo ustrezno označevanje (oznaka CE, izjava ES o skladnosti, serijska številka proizvoda itd.). Uredba določa obveznost nadzora trga glede brezpilotnih zrakoplovov, ki naj jo izvaja organ, pristojen za nadzor trga.
POVZETEK ZAHTEV PO UREDBI EU 2019/947