Katalog informacij javnega značaja

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16, v nadaljnjem besedilu: Uredba) je Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) na spletnih straneh objavila Katalog informacij javnega značaja Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljevanju: Katalog).

Katalog vsebuje osnovne podatke o agenciji, o informacijah javnega značaja in o načinu dostopa do informacij javnega značaja. Katalog predstavlja kazalo informacij javnega značaja in ponuja direktne spletne povezave do elektronsko dostopnih informacij in dokumentov, organizacijsko strukturo in podatke o kontaktnih osebah, tj. uradnih osebah, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja, in vodij posameznih organizacijskih enot.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:
Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije
Naslov:
Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana
Telefon:
01 244 66 00
Faks:
01 244 66 99
Elektronski naslov:
info@caa.si
Spletni naslov:
https://www.caa.si
Odgovorna oseba:
Rok Marolt
Datum prve objave kataloga:
3. oktober 2011
Datum zadnje spremembe kataloga:
22. januar 2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
https://www.caa.si
Oblika kataloga:
HTML

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji organa in organigram

KRATEK OPIS DELOVNEGA PODROČJA

Javna agencija za civilno letalstvo RS je pravna oseba javnega prava. Agencija izvaja strokovne naloge, odloča v upravnih zadevah, izvaja regulativne in nadzorne naloge, povezane z varnostjo zračnega prometa in z varovanjem civilnega letalstva, ter nadzoruje izvajanje letalskih predpisov in pravnih aktov, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji in so v njeni pristojnosti, in s temi predpisi povezane prekrškovne postopke, razen s tem povezanih nalog, za katere so pristojni organi Evropske unije. Agencija lahko opravlja tudi druge dejavnosti na letalskem področju, če je to v skladu z zahtevami za izvajanje osnovnih dejavnosti Agencije, določenih s predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, in je tako določeno v ustanovitvenem aktu Agencije.

Agencija mora pri izvrševanju svojih nalog sprejeti vse ukrepe, ki so potrebni za dosego ciljev, določenih v zvezi z izvajanjem nalog iz tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 179i. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16, nadalje Zlet), pri tem pa mora v okviru svojih pristojnosti prispevati k uresničevanju ciljev in usmeritev, ki so namenjeni spodbujanju varnosti, rednosti in nemotenosti zračnega prometa.


Strokovne naloge Agencije so: 

 • spremljanje stanja razvoja in varnosti civilnega letalstva v Republiki Sloveniji in v mednarodnem okviru;
 • pripravljanje strokovnih gradiv za sprejem predpisov;
 • izdelava analiz, študij in drugih strokovnih gradiv s področja civilnega letalstva za lastne potrebe in potrebe ministrstva, pristojnega za promet, v skladu z letnim programom dela;
 • statistično poročanje in statistične raziskave;
 • predlaganje in izvajanje ukrepov, določenih z državnim programom varnosti;
 • sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost v letalstvu v okviru delovnega področja;
 • sodelovanje v mednarodnih zadevah na strokovnem področju;
 • druge strokovne naloge, ki jih mora kot pristojni nadzorni organ izvajati v skladu z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, in s tem povezane strokovne naloge, določene z aktom o ustanovitvi.


Odločanje v upravnih zadevah obsega: odločanje v upravnih zadevah na področjih iz svoje pristojnosti ter izvajanje drugih nalog odločanja v upravnih zadevah, določenih z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji.


Regulativne naloge Agencije so:

 • izdaja plovnostno-tehničnih zahtev;
 • izdaja operativno-tehničnih zahtev;
 • izdaja direktiv o varnosti;
 • izdaja priročnika za delo nadzornega osebja agencije;
 • izdaja certifikacijskih specifikacij;
 • izdaja Sprejemljivih načinov skladnosti in navodil in druge regulativne naloge, določene z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji.


Nadzorne in prekrškovne naloge Agencije so:

 • izvajanje stalnega nadzora na področjih iz svoje pristojnosti;
 • izvajanje prekrškovnih nalog na področju iz svoje pristojnosti;
 • izvajanje nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov na področjih iz svoje pristojnosti;
 • nadzor varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih Republike Slovenije ter druge nadzorne in prekrškovne naloge, določene z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji.


SEZNAM VSEH NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT

Direktor
Rok Marolt, rok.marolt@caa.si, 01 244 66 02

Sektor za podporo poslovanju
Polona Vagaja Hribar, vodja sektorja II, polona.vagaja-hribar@caa.si, 01 244 66 03

Sektor za navigacijske službe zračnega prometa
Andreja Kikec Trajković, vodja sektorja, p. p., andreja.kikec-trajkovic@caa.si, 01 244 66 94

Sektor za plovnost
Matej Dolinar, vodja sektorja I, matej.dolinar@caa.si, 01 244 66 34

Sektor za letalske operacije in licenciranje osebja
Damjan Bregar, vodja sektorja, damjan.bregar@caa.si, 01 244 66 47

Sektor za letališča, vzletišča in varovanje
Valter Premate, vodja sektorja II, valter.premate@caa.si, 01 244 66 60


Organigram v prilogi


2.b Kontaktni podatki osebe, pristojne za posredovanje informacij

Polona Vagaja Hribar, vodja, podpora poslovanju
T: 01 244 66 03, e-naslov: polona.vagaja-hribar@caa.si


2.c Seznam veljavne zakonodaje z delovnega področja organa

Seznam veljavnih predpisov je objavljen na spletni strani agencije.

Predpisi so dostopni tudi na straneh Uradnega lista RS.


2.d Seznam predlogov predpisov z delovnega področja organa 

Predloge predpisov objavljajomo na spletni strani eDemokracija.


2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Program dela in finančni načrt 2018


2.f Seznam upravnih postopkov po področjih

 • Vodenje in odločanje v upravnih postopkih s področja začetne in stalne plovnosti, vzdrževanja zrakoplovov, licenc letalsko tehničnega osebja ter organizacij za usposabljanje
 • Vodenje registra zrakoplovov
 • Vodenje in odločanje v upravnih postopkih s področja letalskega in drugega strokovnega osebja ter letalskih šol
 • Vodenje registra letalskega in drugega strokovnega osebja
 • Potrjevanje predlogov programov usposabljanja letalskega in drugega strokovnega osebja
 • Naloge s področja letalske medicine (preverjanje pogojev glede zdravstvenih zahtev in omejitev oziroma zdravstvene sposobnosti letalskega osebja)
 • Izvajanje nadzora varnosti operaterjev in zrakoplovov drugih držav, ki pristajajo na letališčih v Republiki Sloveniji (SAFA)
 • Vodenje in odločanje v upravnih postopkih s področja letališč, vzletišč, ovir in vzletnih točk ter pristajalnih mest
 • Vodenje in odločanje v upravnih postopkih s področja varovanja civilnega letalstva in olajšav
 • Vodenje in odločanje v upravnih postopkih s področja navigacijskih služb zračnega prometa
 • Izvajanje stalnega nadzora na delovnem področju
 • Nadzor nad izvajanjem predpisov na delovnem področju
 • Vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih z delovnega področja


2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Vpisnik letališč in vpisnik vzletišč
 • Register zrakoplovov
 • Evidenca vzletnih točk in pristajalnih mest
 • Register letalskega in drugega strokovnega osebja


2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Katalog zbirk osebnih podatkov (dostopen v registru zbirk osebnih podatkov Informacijske pooblaščenke)


2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Podatki o pomembnejših dogodkih
Podatki o pomembnih dogodkih so objavljeni na spletni strani www.caa.si
V tem sklopu objavljene informacije so v celoti dostopne kot informacije javnega značaja.
Interna organizacija Agencije
Notranji pravilniki in predpisi

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

OPIS DOSTOPA

Postopek je opredeljen z ZDIJZ. Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno. Za zahteve prek elektronskega naslova se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo elektronsko poslovanje in podpis.

Če je zahteva zavrnjena, ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča Informacijski pooblaščenec, postopek pa se vodi v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, nadalje: ZUP).

Zoper odločbo Informacijskega pooblaščenca je mogoče začeti upravni spor.

Stroškovnik za posredovanje informacij je določen z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. 

 

POSEBNOSTI

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja: za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete spletni brskalnik.

Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana (zemljevid), uradne ure: v ponedeljek, torek in četrtek od 9. do 11. ure ter od 13. do 16. ure, v sredo od 9. ure do 11. ure ter od 13. do 16. ure, v petek od 9. do 13. ure. Uradne ure veljajo za telefonske klice, osebni obiski (z izjemo oddaje vlog v vložišče) so možni le po predhodnem dogovoru.

Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: v zgradbi je dvigalo, možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskim vozičkom, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).

Opis delnega dostopa: v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.


4. Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja

Informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani Agencije - www.caa.si. Katalog informacij javnega značaja je dostopen v pisni obliki na sedežu Agencije in v elektronski obliki.

Preostale informacije, ki so informacije javnega značaja, je mogoče zahtevati ustno oziroma na podlagi pisne zahteve, poslane na naslov: Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana, oziroma jih je mogoče zahtevati osebno na sedežu Agencije.

Pravno varstvo skladno z določbami ZDIJZ ima prosilec, ki vloži pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja. Pisna zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi mora prosilec opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti in na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen.

Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije bo Agencija prosilcu zaračunala materialne stroške v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja kot sledi:

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura;
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura;
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura;
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura;
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura;
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura;
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura;
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura;
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil;
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura;
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura;
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.


Navedeni stroški se zaračunavajo le v primeru, če presegajo znesek 20 eurov (z vključenim DDV) v skladu z določbo 1. odstavka 16. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Zneski, določeni v stroškovniku, ne vključujejo davka na dodano vrednost, ki se zaračuna ob izstavitvi računa skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnim na dan izstavitve računa.

Če mora organ zaradi omogočitve ponovne uporabe za prosilca pripraviti oziroma mu posredovati podatke (delni dostop, kopiranje, pošiljanje in podobno) in pri tem nastanejo organu stroški, jih organ prosilcu zaračuna v skladu s stroškovnikom za posredovanje in ponovno uporabo informacij javnega značaja.

5. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Informacije, ki so bile zahtevane od Agencije, so bile zahtevane vsaka le po enkrat.