Glossary

Izraz Prevod
8,33 kHz channel spacing razmik med kanali 8,33 kHz, kanalski razmik 8.33 kHz
accelerate-stop distance available razpoložljiva razdalja za vzletni zalet in dolžina poti ustavljanja (ASDA)
acceptable means of compliance sprejemljivi načini usklajevanja
accepted/acceptable sprejet/sprejemljiv
accuracy točnost
acts of unlawful interference dejanja nezakonitega vmešavanja
actual flight time dejanski čas letenja
adequate aerodrome ustrezni aerodrom, ustrezno letališče
advisory airspace zračni prostor s svetovalno službo
advisory route zračna pot s svetovalno službo
aerial work delo v zraku
aero-medical examiner zdravnik letalske medicine
aerobatic flight akrobatsko letenje
aerodrome aerodrom
aerodrome beacon letališki svetilnik
aerodrome control service služba letališke kontrole zračnega prometa
aerodrome control tower letališki kontrolni stolp
aerodrome elevation nadmorska višina aerodroma
aerodrome equipment letališka oprema
aerodrome identification sign identifikacijski znak aerodroma
aerodrome meteorological office letališka meteorološka služba
aerodrome operator upravljavec aerodroma
aerodrome reference point referenčna točka aerodroma
aerodrome traffic letališki promet
aerodrome traffic circuit letališki šolski krog
aerodrome traffic density gostota prometa na aerodromu
aerodrome traffic zone cona letališkega prometa
aeronautical beacon letalski svetilnik
aeronautical data letalski podatki
aeronautical ground light letalska talna luč
Aeronautical Information Publication zbornik letalskih informacij (AIP)
aeronautical mobile service mobilna letalska služba
aeronautical station letalska postaja
aeronautical telecommunication network letalsko telekomunikacijsko omrežje
aeronautical telecommunication service služba letalskih telekomunikacij
aeroplane letalo
aeroplane reference field length referenčna dolžina terena za letalo
afterburning dodatno zgorevanje
AFTN entry-exit points vzstopne-izstopne točke AFTN
aicraft operating manual operativni priročnik zrakoplova
air carrier letalski prevoznik
air fares letalske prevoznine
air navigation service providers izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa
air navigation services navigacijske službe zračnega prometa
air operator certificate spričevalo letalskega prevoznika (AOC)
air rates tarife zračnega prevoza
air service zračni prevoz
air side nadzorovani del letališča
air taxiway vozna steza za nizko letenje
air traffic zračni promet
air traffic control clearance dovoljenje kontrole zračnega prometa
air traffic control instruction navodilo kontrole zračnega prometa
air traffic control service služba kontrole zračnega prometa
air traffic flow management upravljanje pretoka zračnega prometa
air traffic management upravljanje zračnega prometa
air traffic service služba zračnega prometa
air traffic service route pot službe zračnega prometa
air traffic services službe zračnega prometa
air traffic services reporting office urad službe zrakoplovnih informacij
air traffic services unit enota službe zračnega prometa (enota ATS)
air traffic surveillance nadzor zračnega prometa
air-derived data podatki iz zrakoplova
air-ground communication komunikacija zrak-zemlja
air-report poročilo iz zrakoplova
air-taxiing premikanje, nadletanje
airborne collision avoidance system sistem za izogibanje trčenjem v zraku
aircraft zrakoplov
aircraft address koda zrakoplova
aircraft arresting system sistem za zaustavitev letal
aircraft certificated for single-pilot operation zrakoplov, certificiran za operacije z enim pilotom
aircraft classification number klasifikacijska številka zrakoplova (ACN)
aircraft equipment oprema zrakoplova
aircraft identification identifikacija zrakoplova
aircraft maintenance area območje za vzdrževanje zrakoplovov
aircraft manufacturer proizvajalec zrakoplovov
aircraft not in service zrakoplov, ki ni v uporabi
aircraft observation opazovanje iz zrakoplova
aircraft required to be operated with a co-pilot zrakoplov, ki ga upravlja posadka s kopilotom
aircraft security search varnostna preiskava zrakoplova
aircraft stand parkirno mesto za zrakoplov/zrakoplove
aircraft stand taxilane vozna steza do parkirnih mest
airmanship veščina pilotiranja
AIRMET information informacije AIRMET
airport letališče
airport user uporabnik letališča
airship zračna ladja
airside waiting area čakalni del na nadzorovanem delu letališča
airspace block blok zračnega prostora
airspace classification razvrstitev zračnega prostora
airspace management upravljanje zračnega prostora
airspace reservation rezervacija zračnega prostora
airspace restriction omejitev zračnega prostora
airspace users uporabniki zračnega prostora
airway zračna pot
airworthiness requirements plovnostne zahteve
alert phase faza pripravljenosti
alerting service alarmna služba
alternate aerodrome nadomestni aerodrom
alternate heliport nadomestni heliport
alternative means of compliance drugačni načini usklajevanja
anti-icing preprečevanje zaledenitve
appliance naprava
approach control service služba priletne kontrole
approach control unit enota priletne kontrole
appropriate authority for civil aviation security pristojni organ za varovanje civilnega letalstva
approval dovoljenje
approved (by the Authority) odobren (s strani organa)
approved training organisation odobrena organizacija za usposabljanje
apron (letališka) ploščad
apron management service služba za upravljanje ploščadi
apron taxiway vozna steza na ploščadi
area control centre center območne kontrole
area control service služba območne kontrole
area navigation območna navigacija (RNAV)
arrangements dogovori
arrival prihod
arrival route ruta prihoda
audit presoja
auditor presojevalec
augumented flight crew povečana letalska posadka
authorised personnel of member states pooblaščeno osebje držav članic
authorised personnel of the Agency pooblaščeno osebje Agencije
automatic dependent surveillance avtomatski odvisni nadzor (ADS)
automatic terminal information service samodejna storitev letaliških informacij (ATIS)
aviation security varovanje v letalstvu
background check preverjanje preteklosti
baggage prtljaga
baggage container zabojnik za prtljago
baggage sorting area območje za razvrščanje prtljage
baggage storage area območje za hranjenje prtljage
balloon balon
barrette bareta
base turn tretji zavoj
basic instrument training device naprava za usposabljanje za osnovno instrumentalno letenje
basic training osnovno usposabljanje
blind transmission slepo oddajanje
block time celotni čas
block to block time čas od začetka gibanja do ustavitve
bomb alert bombni alarm
bomb threat bombna grožnja
break odmor
CAA Javna agencija za civilno letalstvo (Civil Aviation Agency of the Republic of Slovenia)
cabin attendant stevardesa/stevard
cabin baggage ročna prtljaga
cabin crew member član kabinskega osebja
calibrated airspeed kalibrirana hitrost
capacity zmogljivost
cargo aircraft tovorni zrakoplov
cargo area območje za tovor
category of aircraft kategorija zrakoplova
catering oskrba potnikov s hrano in pijačo
ceiling oblačni pokrov
certificate certifikat, spričevalo
certification certifikacija
certification specifications certifikacijske specifikacije
certify as airworthy potrditi plovnost
certifying staff potrditveno osebje
check-in prijava za polet
check-in position prijavno mesto
Chicago Convention Čikaška konvencija
circling kroženje
civil aviation civilno letalstvo
class of aeroplane razred letala
clearance limit meja dovoljenja
clearway čistina
climb phase faza vzpenjanja
cloud base baza oblačnega pokrova
cloud of operational significance oblak, pomemben za obratovanje zrakoplovov
co-pilot kopilot
code (SSR) koda (SSR)
code share leti pod skupno oznako
commercial air transport komercialni zračni prevoz
commercial flight komercialni let
commercial operation komercialna dejavnost
commercial passenger air service storitev komercialnega potniškega zračnega prevoza
Commercial Pilot Licence licenca poklicnega pilota
community air carrier letalski prevoznik Skupnosti
compacted snow steptani sneg
competency usposobljenost
competent usposobljen
competent licensing authority organ, pristojen za izdajo licenc
complex motor-powered aircraft kompleksni zrakoplov na motorni pogon
component komponenta
concourse stekališče
congested area gosto naseljeno območje
constituents sestavine
contaminated runway kontaminirana vzletno-pristajalna steza
contingency fuel gorivo za izredne razmere
continuation training stalno usposabljanje
continuing airworthiness stalna plovnost
continuing oversight stalni nadzor
continuous descent final approach končni prilet s stalnim spuščanjem (CDFA)
contour izohipsa
control area kontrolirano območje
control zone kontrolirana cona
controlled aerodrome kontrolirano letališče
controlled airspace kontrolirani zračni prostor
controller-pilot data link communications komunikacije med kontrolorjem in pilotom prek podatkovne zveze (CPDLC)
corrective action korektivni ukrep
corrective action plan načrt korektivnih ukrepov
crew member član posadke (zrakoplova)
critical area kritično območje
critical phases of flight ključne faze leta
critical power unit kritična pogonska enota
cross-border airspace čezmejni zračni prostor
cross-border services čezmejne storitve
cross-country prelet med letališči
cruise climb vzpenjanje med potovalnim letom
cruise relief co-pilot nadomestni kopilot med potovalnim letom
cruising level nivo potovalnega leta
current flight plan veljavni načrt leta
cyclic redundancy check (CRC) ciklični redundančni pregled
damp runway vlažna vzletno-pristajalna steza
danger area nevarno območje
dangerous goods nevarno blago (DG)
dangerous goods accident nesreča, ki vključuje nevarno blago
dangerous goods transport document listina o prevozu nevarnega blaga
data link communications komunikacije prek podatkovne zveze
data link service storitev podatkovnih zvez
data quality kakovost podatkov
de-icing razledenitev
de-icing/anti-icing facility objekt za razledenitev/preprečevanje zaledenitve
de-icing/anti-icing pad območje za razledenitev/preprečevanje zaledenitve
decision altitude nadmorska višina odločitve, absolutna višina odločitve
decision height višina odločitve, relativna višina odločitve
declared capacity prijavljena zmogljivost
demonstration flight demonstracijski let
departures concourse odhodno stekališče
dependent parallel approaches odvisni vzporedni prileti
derived version of an aircraft izvedenka zrakoplova
design landing mass največja konstrukcijska pristajalna masa
design take-off mass največja konstrukcijska vzletna masa
dificiency pomankljivost
direct transit area tranzitno območje letališč
direct transit arrangements dogovor o neposrednem tranzitu
disabled person or person with reduced mobility invalidna oseba ali oseba z omejeno mobilnostjo
dispatch odprema, dispečerska služba
displaced threshold prestavljen prag
distress phase faza nevarnosti
Doppler effect Dopplerjev pojav
downdraft navzdol usmerjen zračni tok
downstream clearance podrejeno dovoljenje
drone dron, brezpilotni zrakoplov
dry lease agreement pogodba o najemu zrakoplova brez osebja
dry operating mass suha operativna masa
dry runway suha vzletno-pristajalna steza
duty period delovni čas
effective intensity učinkovita jakost
elevated heliport dvignjen heliport
elevation nadmorska višina
emergency locator transmitter oddajnik signala na kraju nesreče
emergency training usposabljanje za primer nevarnosti
en-route alternate (ERA) aerodrome nadomestno rutno letališče (ERA)
erodrome reference point referenčna točka aerodroma
error napaka
error management obvladovanje napak
estimated elapsed time predviden porabljeni čas
estimated off-block time predvideni čas začetka gibanja zrakoplova
estimated time of arrival predvideni čas prihoda
ETOPS en-route alternate nadomestno ETOPS rutno letališče
European air traffic management network Evropska mreža za upravljanje zračnega prometa (EATMN)
exemption izjema
exhaust nozzle izpušna šoba
expected approach time pričakovani čas prileta
facilitation olajšave v zračnem prevozu
fan marker beacon oddajnik z vertikalno emisijo
fatigue utrujenost
filed flight plan predloženi načrt leta
final approach končni prilet
final approach and take-off area območje končnega prileta in vzleta (FATO)
final approach fix točka končnega prileta (FAF)
final reserve fuel končna rezerva goriva
finger avio most
first person view system sistem za prikaz pogleda iz zrakoplova (FPV)
fixed light stalna luč
fixed message sign signal s stalnim sporočilom
flexible use of airspace fleksibilna uporaba zračnega prostora
flight let
flight control system sistem za krmiljenje letala
flight crew member član letalske posadke
flight data analysis analiza podatkov o letu
flight data monitoring spremljanje podatkov o letih (FDM)
flight data proccesing system sistem za obdelavo podatkov o letih
flight data recorder zapisovalnik podatkov o letu
flight dispatcher letalski dispečer
flight documentation letalski dokumenti
flight information centre center informacij za letenje
flight information region območje z informacijami za letenje
flight information service služba informacij za letenje
flight level nivo letenja
flight operation letalska operacija
flight path pot leta
flight plan načrt leta
flight procedures trainer naprava za učenje letalskih postopkov
flight sector sektor leta
flight simulation training device naprava za simulacijo letenja (FSTD)
flight simulation training device simulacijska naprava za usposabljanje
flight status status leta
flight time čas leta
flight training device naprava za usposabljanje za letenje (FTD)
flight visibility vidljivost iz pilotske kabine
forecast napoved
frangible object lomljivi predmet
freight container tovorni zabojnik
frequency channel frekvenčni kanal
full flight simulator simulator letenja
functional airspace block funkcionalni blok zračnega prostora
functional system funkcionalni sistem
GAMET area forecast območna napoved GAMET
general air traffic splošni zračni promet
general aviation splošno letalstvo
general aviation operation dejavnost splošnega letalstva
geodetic datum geodetski referenčni podatek
glide path drsna pot
GNSS landing system (GLS) sistem za pristajanje GNSS
ground earth station zemeljska postaja
ground equipment oprema na zemlji
ground handling zemeljska oskrba
ground visibility vidljivost pri tleh
ground-based augmentation system zemeljski referenčno nadgrajeni GPS pristajalni sistem (GBAS)
ground-to-air communication komunikacija zemlja-zrak
gyroplane, gyrocopter žirokopter
handling agent odpravnik letov
hazard nevarnost
hazard beacon svetilnik nevarnosti
head-up display (HUD) elektronsko-optični polprosojni prikazovalnik (HUD)
heading smer letenja
heavier-than-air aircraft zrakoplov, ki je težji od zraka
height relativna višina
helicopter helikopter
helicopter clearway čistina za helikopter
helicopter emergency medical services helikopterska nujna medicinska pomoč (HNMP)
helicopter ground taxiway vozna steza za helikopter
helicopter hoist operations flight helikopterska operacija z vitlom (HHO)
helicopter stand parkirno mesto za helikopter
helideck helikopterska ploščad, vodna ploščad
heliport heliport
HEMS flight let HNMP
HEMS operating site območje izvajanja HNMP
high seas airspace zračni prostor nad odprtim morjem
hold baggage oddana prtljaga
hold-over time čas zaščite (HoT)
holding bay območje čakanja, postajališče
holding procedure postopek za čakanje
home base domača baza
homing letenje proti oddajniku
human factors principles načela človeških dejavnikov
human performance človekovo ravnanje, človeške zmogljivosti
ICAO location indicator indikator lokacije ICAO
ICAO standard atmosphere standardna atmosfera po ICAO
identification beacon identifikacijski svetilnik
identifications cards identifikacijska oznaka
IFR flight let IFR
ILS continuity of service neprekinjeno delovanje ILS
ILS glide path drsna pot ILS
ILS glide path angle kot drsne poti ILS
in-flight security officer častnik za varovanje med letom
inadmissible person nezaželena oseba
independent parallel approaches neodvisni vzporedni prileti
independent parallel departures neodvisni vzporedni vzleti
initial approach segment začetni prilet
initial training začetno usposabljanje
inspection inšpekcijski pregled
instructor endorsement pooblastilo inštruktorja
instrument approach procedure postopek instrumentalnega prileta (IAP)
instrument flight rules pravila instrumentnega letenja (IFR)
instrument flight rules flight (IFR flight) let po pravilih instrumentnega letenja (IFR let)
instrument meteorological conditions instrumentalne meteorološke razmere (IMC)
instrument runway instrumentalna vzletno-pristajalna steza
integrated/consoliated cargo zbirni (integralni) tovor
interested party zainteresirana stranka
intermediate holding position vmesni položaj čakanja
International Air Transport Association Mednarodno združenje letalskih prevoznikov (IATA)
international airport mednarodno letališče
interoperability interoperabilnost
intra-community air service zračni prevoz v Skupnosti
investigation preiskava
investigator-in-charge glavni preiskovalec
isolated aerodrome izolirano letališče
isolated aircraft parking position izolirano parkirno mesto
known consignor znani pošiljatelj
landing area pristajalno območje
landing decision point točka odločitve za pristanek (LDP)
landing direction indicator kazalnik smeri pristajanja
landing distance available razpoložljiva dolžina za pristajanje, razpoložljiva pristajalna razdalja
landing surface pristajalna površina
landplane kopensko letalo
landside javni del letališča
language endorsement jezikovno pooblastilo
large aircraft velik zrakoplov
letter of agreement sporazum o sodelovanju
level nivo
licence licenca
lighter-than-air aircraft zrakoplov, lažji od zraka
line flying under supervision linijsko letenje pod nadzorom (LIFUS)
local day krajevni dan
local flight lokalni let
local night krajevna noč
low visibility procedures postopki pri zmanjšani vidljivosti (LVP)
low visibility take-off vzlet pri zmanjšani vidljivosti (LVTO)
magnetic declination magnetna deklinacija
maintenance vzdrževanje zrakoplovov
manoeuvring area manevrska površina
marker označevalnik
marking oznaka
master minimum equipment list glavni seznam minimalne opreme
mateorological observation meteorološko opazovanje
maximum approved passenger seating confi največja dovoljena razporeditev potniških sedežev
maximum certified take-off mass največja certificirana vzletna masa
maximum structural landing mass največja konstrukcijska pristajalna masa
maximum structural take-off mass največja konstrukcijska vzletna masa
maximum zero fuel mass največja masa letala brez goriva
mean glide path error povprečna napaka drsne poti
member state(s) concerned zadevna(-e) država(-e) članica(-e)
meteorological information meteorološke informacije
meteorological office meteorološki urad
meteorological operational channel meteorološki operativni kanal
meteorological operational telecommunication network meteorološko operativno telekomunikacijsko omrežje
meteorological services meteorološke službe
meteorological stations meteorološke postaje
minimum descent altitude najmanjša nadmorska višina spuščanja, najmanjša spustna nadmorska višina
minimum en-route altitude najmanjša nadmorska višina na ruti
minimum equipment list seznam minimalne opreme(MEL)
minimum flight altitude najmanjša nadmorska višina letenja
minimum obstacle clearance altitude najmanjša nadmorska višina nad ovirami (OCA)
minimum sector altitude najmanjša sektorska absolutna višina
mishandled baggage neustrezno ravnanje s prtljago, napačno obravnavana prtljaga
missed approach point točka začetka neuspelega prileta
missed-approach procedure postopek za nauspeli prilet
mode (SSR) način (SSR)
Mode S način S
movement area območje gibanja
multi-crew cooperation delo v veččlanski posadki
multi-pilot aircraft zrakoplov z več piloti
Multi-pilot operation operacija z veččlansko posadko
national aviation authorities nacionalni letalski organi
national supervisory authority nacionalni nadzorni organ
navigation services navigacijske storitve
near-parallel runways bližnje vzporedne steze
network functions funkcije omrežja
network manager upravitelj omrežja
night vision goggles očala za nočno gledanje (NVG)
night vision imaging system sistem za nočno gledanje (NVIS)
non-instrument runway neinstrumentalna vzletno-pristajalna steza
non-precision approach nenatančni prilet
non-precision approach runway steza za nenatančni prilet
non-restricted area območje prostega gibanja
normal flight zone (NFZ) normalna cona leta (NFZ)
notice to airmen sporočilo letalcem, NOTAM
notification obveščanje
obstacle ovira
obstacle clearance altitude najmanjša nadmorska višina nad ovirami (OCA)
obstacle clearance height najmanjša relativna višina nad ovirami
obstacle free zone območje brez ovir (OFZ)
obstacle limitation surfaces omejitvene ravnine
offshore operations operacije na morju
operating crew member operativni član posadke
operating licence operativna licenca
operating site kraj operacije
operational control operativni nadzor
operational data operativni letalski podatki
operator operator
organisation organizacija
ornithopter mahokrilec
out-of-coverage indication signal indikacija izgube signala
Pan-European air navigation service Vseevropska navigacijska storitev zračnega prometa
Pan-European ATM/ANS Vseevropski ATM/ANS
parallel runways vzporedne vzletno-pristajalne steze
Part 21 del 21
Part M del M
parts and appliances deli in naprave
passanger area potniško območje
passanger gangway potniški prehod
passenger aircraft potniško letalo
paved runway tlakovana vzletno-pristajalna steza
pavement tlakovana površina
pavement classification number (PCN) klasifikacijska številka tlakovane površine (PCN)
performance based navigation navigacija na podlagi zmogljivosti (PBN)
permit dovoljenje
pier pomol
pilot-controller system sistem pilot-kontrolor
pilot-in-command vodja zrakoplova
pilot-in-command under supervision (PICUS) vodja zrakoplova pod nadzorom
point light točkasta svetloba
positioning razporeditev
power unit, powerplant pogonski sistem
powered sailplane jadralno letalo z motorjem
powered-lift aircraft zrakoplov z navpičnim vzletanjem/pristajanjem
pre-flight information bulletin zbirka predpoletnih informacij
pre-flight inspection predpoletni pregled
precision approach natančni prilet
precision approach procedure postopek natančnega prileta
Precision approach runway steza za natančni prilet
precision approach runway, category I steza za natančni prilet kategorije I.
precision approach runway, category II steza za natančni prilet kategorije II.
preliminary report predhodno poročilo
pressure altitude tlačna višina
primary frequency prednostna frekvenca
primary runway glavna vzletno-pristajalna steza
principal place of business sedež podjetja
private pilot športni pilot
problematic use of substances problematična uporaba substanc
procedure postopek
process proces
product proizvod
proficiency check preverjanje strokovnosti
prognostic chart prognostična karta
prohibited area prepovedano območje
prohibited articles prepovedani predmeti
protected flight zones zaščitene cone leta
psychoactive substances psihoaktivne substance
putting into service vključitev v uporabo
qualification training usposabljanje za pridobitev potrebnih znanj
qualified enity usposobljen subjekt
quality control programme program obvladovanja kakovosti
radar radar
radar coverage radarsko pokrivanje
radar vectoring radarsko vodenje, radarsko vektoriranje
radio bearing smer radijskega oddajnika
radio mandatory zone območje obvezne uporabe radijske zveze
radio navigation service radionavigacijska storitev
radio navigation service radionavigacijska služba
radiotelephony radiotelefonija
radiotelephony network radiotelefonsko omrežje
ramp inspection preverjanje na ploščadi
rapid exit taxiway vozna steza za hitri izhod
rated air traffic controller kontrolor zračnega prometa z veljavnim ratingom
rating rating
rating endorsement pooblastilo ratinga
readback ponovitev
real-time realni čas
receiving unit prevzemna enota
reference humidity referenčna vlažnost
refresher training osvežitveno usposabljanje
rejected take-off distance available razpoložljiva razdalja za prekinjen vzlet
relief flight let v humanitarne namene
renewal obnova
repetitive flight plan ponavljalni načrt leta
reporting point točka javljanja
required communication performance zahtevana komunikacijska učinkovitost
required navigation performance zahtevana navigacijska zmogljivost (RNP)
rescue coordination centre center za usklajevanje reševanja
rest period čas počitka
restricted area omejeno območje
revalidation podaljšanje veljavnosti
risk tveganje
road cesta
Route network omrežje rut
route sector rutni sektor
route segment odsek poti letenja
routing letenje po ruti
runway vzletno-pristajalna steza
runway end safety area varnostno območje konca steze (RESA)
runway guard lights zaščitne luči vzletno-pristajalne steze
runway strip osnova vzletno-pristajalne steze
runway surface condition stanje vzletno-pristajalne steze
runway turn pad obračališče
runway visual range vidljivost vzdolž vzletno-pristajalne steze (RVR)
runway-holding position mesto čakanja pred vzletno-pristajalno stezo
safety regulatory requirements varnostni predpisi
safety area varno območje
safety argument utemeljitev varnosti
safety assurance zagotavljanje varnosti
safety directive direktiva o varnosti
safety management system sistem za upravljanje varnosti
safety objective varnostni cilj
safety programme varnostni program
safety regulatory audit revizija varnostnih predpisov
safety regulatory requirements varnostni predpisi
safety requirement varnostna zahteva
safety-sensitive personnel osebje, ki opravlja varnostno pomembne naloge
sailplane jadralno letalo
scheduled air service redni zračni prevoz
screening varnostni pregled
seamless operation celostno delovanje
search and rescue aircraft zrakoplov namenjen za iskanje in reševanje
search and rescue region območje iskanja in reševanja
search and rescue services unit enota služb za iskanje in reševanje
seat-only sales prodaja sedežev
secondary surveillance radar sekundarni nadzorni radar (SSR)
sector sektor
security control varnostni nadzor
security equipment oprema za varovanje
segregated parallel operations ločene vzporedne operacije
sensitive area občutljivo območje
separate runways ločene vzletno-pristajalne steze
separation ločitev
serious injury huda poškodba
services storitve
servis panel oskrbovalna plošča
shoulder bankina
SIGMET information informacija SIGMET
sign znak
signal area signalno območje
significant point pomembna točka
single-pilot aircraft zrakoplov z enim pilotom
skill test preizkus praktične usposobljenosti
slush plundra
small arms ročno orožje
software life cycle življenjski cikel programske opreme
solo flight time čas samostojnega letenja
special VFR flight posebni let VFR
stabilised approach (SAp) stabiliziran prilet (SAp)
standard isobaric surface standardna izobarna ploskev
standby pripravljenost
state aircraft državni zrakoplov
state of registry država registracije
stopway pot ustavljanja
strayed aircraft zablodeli zrakoplov
streams zahtevnostni nivo
stress stres
student pilot-in-command pilot pripravnik za vodjo zrakoplova
surface friction površinsko trenje
surface level heliport heliport na zemlji ali vodi
surveillance radar nadzorni radar
surveillance services nadzorne službe
switch-over time (light) čas preklopa (luči)
system sistem
system and equipment training usposabljanje na področju sistemov in opreme
system safety requirement varnostna zahteva za sistem
take-off distance available razpoložljiva dolžina za vzletanje (TODA)
take-off mass vzletna masa
take-off phase faza vzleta
take-off run available razpoložljiva dolžina za vzletni zalet (TORA)
take-off runway vzletna steza
take-off safety speed varna vzletna hitrost
take-off surface vzletna površina
taxi/ground idle prosti tek motorja na vozni stezi/ tleh
taxiing vožnja po tleh
taxiway vozna steza
taxiway intersection križišče voznih stez
taxiway strip osnova vozne steze
tehnical instructions tehnična navodila
terminal terminal
territory ozemlje
threat grožnja
threat management obvladovanje grožnje
threshold prag
total estimated elapsed time skupni predviden porabljeni čas
touchdown zone cona dotika
tour operator organizator potovanja
touring motor glider motorno jadralno letalo
track sled letenja
traffic avoidance advice nasvet za izogibanje prometu
traffic information prometne informacije, obvestila o prometu
traffic load prometni tovor
traffic right prometna pravica
training usposabljanje
training organisation organizacija za usposabljanje
training provider izvajalec usposabljanja
transfer flight level predajni nivo letenja
transfer of control point točka prenosa kontrole
transfer passangers, baggage, cargo or mail transferni potniki, prtljaga, tovor ali pošta
transferring unit predajna enota
transition altitude absolutna višina prehoda, nadmorska višina prehoda
transition level nivo prehoda
transponder mandatory zone območje obvezne uporabe radarskega odzivnika
tranzit passangers, baggage, cargo or mail tranzitni potniki, prtljaga, tovor ali pošta
tropical cyclone tropski ciklon
true airspeed dejanska hitrost
type certificate certifikat tipa
type of aircraft tip zrakoplova
unaccompanied hold baggage nespremljana oddana prtljaga
uncertainty phase faza negotovosti
unclaimed baggage neprevzeta prtljaga
undertaking podjetje
unidentified aircraft neznani zrakoplov
unidentified baggage neidentificirana prtljaga
unit competence scheme načrt usposobljenosti v enoti
unit endorsement pooblastilo enote
unit training plan načrt usposabljanja v enoti
unmanned aerial vehicle brezpilotni zrakoplov
unmanned aircraft system sistem brezpilotnega zrakoplova (UAS)
unmanned aircraft system operator upravljavec sistema brezpilotnega zrakoplova
unmanned free balloon prosto leteči balon brez posadke
upgrade nadgradnja
upper-air chart višinska karta
usability factor faktor uporabnosti
users uporabniki
verification potrditev
VHF assignments dodelitev kanalov VHF
visibility vidljivost
visual approach vizualni prilet
visual approach slope indicator system vizualni kazalnik priletne strmine
visual flight rules pravila vizualnega letenja
Visual Line Of Sight letenje v vidnem polju (VLOS)
visual meteorological conditions vizualne meteorološke razmere
VOLMET VOLMET
VOLMET broadcast oddajanje VOLMET
warning opozorilo
wet lease agreement pogodba o najemu zrakoplova z osebjem
wet runway mokra vzletno-pristajalna steza
working position delovno mesto
world area forecast centre svetovni prognostični center
Z marker beacon oddajnik Z