Data link

Zrakoplovi, ki opravljajo lete splošnega zračnega prometa (GAT) v skladu s pravili instrumentalnega letenja (IFR) v zračnem prostoru nad nivojem letenja (FL) 285 so od 5. februarja 2020 sposobni opravljati storitve podatkovnih zvez, določene v Prilogi I Uredbe Komisije (ES) št. 29/2009 z dne 16. januarja 2009 o zahtevah glede storitev podatkovnih zvez za enotno evropsko nebo.


Izjeme

Zahteve po obvezni opremljenosti zrakoplovov z opremo, ki zagotavlja storitve podatkovnih zvez, se ne uporabljajo za:

(a) zrakoplove, ki imajo individualno spričevalo o plovnosti prvič izdano pred 1. januarjem 2014 in so opremljeni z opremo za podatkovne zveze, certificirano na podlagi zahtev enega od dokumentov Eurocae ED-100 (september 2000) ali ED-100A (april 2005);

(b) zrakoplove, ki imajo individualno spričevalo o plovnosti prvič izdano pred 31. decembrom 2003 in se bodo prenehali uporabljati v zračnem prostoru nad FL 285 pred 31. decembrom 2022;

(c) državne zrakoplove;

(d) zrakoplove, ki letijo v zračnem prostoru nad FL 285 zaradi preskušanja, dostave ali vzdrževanja ali s sestavnimi deli podatkovnih zvez, ki začasno ne delujejo, v skladu s pogoji, določenimi v veljavnem seznamu minimalne opreme, ki ga zahtevajo točka 1 Priloge III Uredbe 29/2009/ES ter Uredba 216/2008/ES in njeni izvedbeni predpisi.

Upravljalci zrakoplovov morajo zagotoviti skladnost z zahtevami glede komunikacij podatkovnih zvez, določenimi v 6. členu Uredbe 29/2009/ES.


Izvzeti zrakoplovi

Komisija je sprejela odločitev o izvzetih zrakoplovih.

Seznama izvzetih zrakoplovov sta na voljo na spodnjih povezavah:

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/single_european_sky/doc/implementing_rules/2014_01_22_2nd_exemption_under_29_2009.pdf

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/single_european_sky/doc/2011_05_20_decision_c_2011_2611_on_exemptions_under_article14_of_comm_regulation_292009_fin_en.pdf


Koristne povezave
Uredba Komisije (ES) št. 29/2009 o zahtevah glede storitev podatkovnih zvez za enotno evropsko nebo:


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0029-20190729&qid=1574928215795&from=SL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0029-20190729&qid=1574928215795&from=SL