OBRAZCI

OPS.APL-18 Vloga za izdajo ali podaljšanje spričevala AOC(B)

ZAKONSKA PODLAGA

Operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza z baloni (Uradni list RS, št. 70/12) [OTZ]

Pravilnik o vzletnih mestih in pristajalnih območjih za balone in zračne ladje (Uradni list RS, št. 65/13)

SMERNICE

Navodila in smernice za pripravo operativnega priročnika.docx

Predloga za pripravo operativnega priročnika.docx

POSTOPEK

V Republiki Sloveniji velja za zračni prevoz potnikov ureditev, kot jo zahteva 76. člen Zakona o letalstvu in podrobne tehnične zahteve predpisuje Operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza z baloni (Uradni list RS, št. 70/12). Agencija po prejemu vloge za izdajo spričevala za izvajanje zračnega prevoza potnikov z baloni presodi skladnosti predložene dokumentacije z zahtevami veljavnih predpisov, opravi nadzor vlagatelja v poslovnih prostorih in v demonstracijskem letu.

Agencija izda spričevalo za izvajanje zračnega prevoza potnikov vlagatelju, ki dokaže izpolnjevanje naslednjih zahtev:

  • vsebina operativnega priročnika izpolnjuje pogoje, kot so določen z OTZ in drugim veljavnim predpisom, vključno z sistemom za zagotavljanje kakovosti;

  • zagotavlja, da ključne funkcije v operatorju vodijo ustrezno usposobljene osebe;

  • zagotavlja ustrezne prostore za pripravo posadke na izvedbo leta in vodenje dokumentacije;

  • zagotavlja usposobljenost pilotov in zemeljskega osebja ter skrbi za periodično usposabljanje in preverjanja osebja;

  • zagotavlja ustrezno vodenje stalne plovnosti in vzdrževanja balonov; in

  • na demonstracijskem letu dokaže, da se let izvede v skladu z zahtevami operativnega priročnika.

Agencija izda spričevalo, ko ugotovi, da so vsi pogoji izpolnjeni. Izdano spričevalo dokazuje, da operator da lahko zagotavlja varno izvajanje zračnih prevozov z baloni.

Pomembno obvestilo:

Dne 8. 4. 2019 se prične uporabljati Uredba (EU) št. 2018/395, ki določa podrobna pravila za letalske operacije z baloni, če takšni zrakoplovi izpolnjujejo pogoje iz točk (b) in (c) člena 4(1) Uredbe (ES) št. 216/2008, ne uporablja pa se za letalske operacije s privezanimi plinskimi baloni.

Sprejem in uveljavitev navedenih uredb pomenita, da spričevala letalskih prevoznikov, izdana v skladu z Zakonom o letalstvu in Operativno-tehnično zahtevo za opravljanje zračnega prevoza z baloni (Uradni list RS, št. 70/12) velja do izteka veljavnosti, torej še po 8.4.2018. Po izteku veljavnosti lahko zaprosijo za njegovo podaljšanje do 8. 4. 2019. Takrat pa bodo operatorji morali izpolnjevati zahteve Uredbe (EU) št. 2018/395, in sicer Del BOP. Komercialne operacije z baloni bo možno izvajati, če bo operator izpolnil izjavo, ki je priloga navedene uredbe, in ob predpogoju, da stalno izpolnjuje zahteve Dela BOP.

   Povezava do Uredbe (EU) št. 2018/395 na spletnih straneh EASA.