PBN

Implementacija PBN za imetnike ratinga za instrumentalno letenje v Republiki Sloveniji

Poleg sedanjih predpisanih pogojev za pridobitev ratinga za instrumentalno letenje (IR) po konvencionalnih načinih letenja po pravilih IFR bodo uvedeni dodatni pogoji za usposabljanje in preverjanje, zato, da so piloti sposobni in zmožni v vseh fazah leta uporabljati navigacijo na podlagi zmogljivosti oziroma »Performance Based Navigation (PBN)«.

V ta namen je bila sprejeta sprememba evropske zakonodaje v zvezi z usposabljanjem pilotov, in sicer Uredba Komisije (EU) 2016/539 z dne 6. aprila 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede usposabljanja pilotov, preizkušanja in rednega preverjanja za navigacijo na podlagi zmogljivosti, ki je začela veljati 08.04.2016.


1. Predpisane zahteve

Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 je bila spremenjena na naslednji način:

»Člen 4a: Privilegiji iz ratinga za instrumentalno letenje z navigacijo na podlagi zmogljivosti« 

1. Piloti lahko letijo po postopkih navigacije na podlagi zmogljivosti (v nadaljnjem besedilu: PBN) samo potem, ko so bili privilegiji za PBN vpisani kot zaznamek v njihov rating za instrumentalno letenje (v nadaljnjem besedilu: IR). 

2. Pilot pridobi privilegije za PBN, če izpolni vse naslednje zahteve: (a) pilot je uspešno opravil tečaj za pridobitev teoretičnega znanja, ki vključuje PBN, v skladu s FCL.615 iz Priloge I (del FCL); (b) pilot je uspešno opravil usposabljanje za letenje, ki vključuje PBN, v skladu s FCL.615 iz Priloge I (del FCL); (c) pilot je uspešno opravil preizkus praktične usposobljenosti v skladu z Dodatkom 7 k Prilogi I (del FCL) ali preizkus praktične usposobljenosti ali preverjanje strokovnosti v skladu z Dodatkom 9 k Prilogi I (del FCL).

3. Zahtevi iz odstavka 2(a) in (b) se štejeta za izpolnjeni, če pristojni organ meni, da je usposobljenost, pridobljena z usposabljanjem ali seznanjenostjo z operacijami PBN, enakovredna usposobljenosti, pridobljeni s tečaji iz odstavka 2(a) in (b), ter pilot tako usposobljenost izpraševalcu zadovoljivo dokaže pri preverjanju ali preizkusu praktične usposobljenosti iz odstavka 2(c). 

4. Zapis o uspešnem dokazu usposobljenosti za PBN se po opravljenem preizkusu praktične usposobljenosti ali preverjanju strokovnosti iz odstavka 2(c) vpiše v pilotski dnevnik ali enakovredni dokument, ki ga podpiše izpraševalec, ki je vodil preizkus ali preverjanje. 

5. Piloti IR brez privilegijev za PBN lahko letijo samo na rutah in v priletih, za katere niso potrebni privilegiji za PBN, za obnovo njihovega IR se do 25.08.2020 ne zahtevajo naloge PBN; po navedenem datumu se privilegiji za PBN zahtevajo za vsak IR.


2. Priznavanje preteklih izkušenj / demonstracija usposobljenosti za PBN

V zvezi s priznavanjem preteklih izkušenj uredba v uvodnih izjavah navaja naslednje:

Pilote, ki so imetniki IR ter so pred datumom uporabe te uredbe pridobili teoretično znanje in praktične spretnosti v operacijah PBN v skladu z zahtevami veljavne nacionalne zakonodaje ali drugače, bi bilo treba šteti, da izpolnjujejo dodatne zahteve, če lahko pristojnemu organu zadovoljivo dokažejo, da so tako pridobljeno znanje in spretnosti enakovredni znanju in spretnostim, pridobljenim z usposabljanjem in izobraževanjem v skladu z zahtevami te uredbe. Pristojni organi bi morali odločitve o enakovrednosti takega znanja in spretnosti opreti na objektivne podatke in merila.Glede za zgoraj navedene usmeritve uredbe, je agencija definirala pretekle izkušnje za pilote, ki letijo v letalskem prometu in ki so zaposleni za operatorje, ki imajo v svojih priročnikih (npr. OM-D) opisano usposabljanje posadk oziroma periodično usposabljanje pilotov (»reccurent training«) pri odobrenih organizacijah za usposabljanje (ATO) za pilote, ki letijo na tipskih letalih v skladu z zahtevami dela NCC.


3. Časovnica implementacije PBN

o Najkasneje do 25.01.2018 bo SI-CAA objavila nove vloge, ki vključujejo privilegije za PBN in bodo dostopne na spletni strani.


o Od 25.08.2018 bodo PBN operacije, vključujoč RNP prilete, izvajali izključno piloti, ki so imetniki ratinga IR z razširjenimi privilegiji na PBN v skladu z Uredbo (EU) št. 2016/539.


o 25.08.2020 je zadnji dan, ko bodo lahko imetniki IR, ki niso usposobljeni za PBN operacije, leteli po pravilih IFR. Po tem datumu mora biti vsak imetnik IR usposobljen za letenje po PBN operacijah.


o Dne 26.08.2020 bo vsem pilotom, ki ne bodo izpolnjevali pogojev Uredbe (EU) št. 2016/539, rating IR preklican.


4. Postopki in način za pridobitev usposobljenosti za PBN

Piloti, ki so prejeli ustrezno teoretično in praktično usposabljanje iz PBN pred 25.08.2020 se jim bodo priznale zahteve za teoretično in praktično usposabljanje. Za pridobitev privilegije PBN bodo morali piloti uspešno opraviti preverjanje strokovnosti (PC/LPC) ali preverjanje usposobljenosti (ST) za rating za instrumentalno letenje, ki vključuje 2D/3D PBN prilete. S tem bodo izpolnili pogoje za izvajanje privilegijev IR po načelih PBN.

Sprejemljivi načini za pridobitev ali priznavanje teoretičnega in praktičnega usposabljanja za PBN, so naslednji:

Potrdilo o končanem premostitvenem usposabljanju za PBN (FCL.OBR-62) za instrumentalno letenje (»PBN bridge course«) v odobreni organizaciji za usposabljanje; ali

Zapisi o usposabljanju, ki potrjujejo, da je teoretično in praktično usposabljanje pilota za rating za tip letala (začetno ali osvežitveno usposabljanje [reccurent training]), vključevalo operacije PBN, vključujoč 2D/3D prilete; ali

Izjava, ki jo poda operator, imetnik potrdila AOC (certificiran v skladu z Uredbo (EU) št. 965/2012 s spremembami), pri katerem je pilot zaposlen ali je bil zaposlen, s katero potrjuje, da je bil pilot usposobljen za izvajanje PBN operacij in da te privilegije izvaja oziroma jih je izvajal med letenjem pri operatorju.

Zahtevano dokumentacijo in dokaze pregleda in preveri izpraševalec pred izvedbo preverjanja strokovnosti ali preverjanja usposobljenosti, ki vključuje PBN (2D/3D prilete). 


5. Ohranjanje privilegijev IR PBN po 25.08.2020

V skladu z Uredbo (EU) št. 2016/539 bo vsako preverjanje strokovnosti ali usposobljenosti vseboval ustrezne dele PBN operacij in 2D/3D prilete.


6. Potrdilo o opravljenem usposabljanju

Po končanem usposabljanju iz PNB procedur v odobreni organizaciji za usposabljanje, vodja usposabljanja potrdi pridobljeno znanje na potrdilu o končanem usposabljanju. 

Vzorec potrdila je dostopen na naslednji povezavi: Potrdilo o končanem premostitvenem usposabljanju za PBN (FCL.OBR-62)

Potrdilo izpraševalec preveri pred izvedbo preverjanja strokovnosti oziroma usposobljenosti, s čimer se prepriča, da je kandidat pridobil ustrezna znanja iz PBN procedur.


7. Odobrene organizacije za usposabljanje

Zahteve za PBN, ki je bila objavljena z Uredbo (EU) št. 2016/539 je veljavna od dne 08.04.2016. Od tega datuma lahko posamezna odobrena organizacija za usposabljanje zaprosi za odobritev tečaja IR, ki vključuje zahteve PBN. Tak tečaj se odobri, če vsebina tečaja izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 2016/539 in povezanih AMCjev.

V skladu s členom 10(5) Uredbe (EU) št. 2016/539, morajo odobrene organizacije za usposabljanje (z odobrenim tečajem za IR in TR), uskladiti program usposabljanja z zahtevami PBN do vključno dne 25.08.2020.

V zvezi z premostitvenim programom, ki ga odobri Agencija, lahko odobrene organizacije za usposabljanje sledijo Smernicam za pripravo premostitvenega usposabljanja za PBN (FCL.OBR-65).


8. Inštruktorji

Inštruktorji, ki usposabljajo za rating za instrumentalno letenje (IR), kot so na primer (FI z IR privilegiji, IRI, TRI…) lahko usposabljajo za PBN, če so sami prešolani oziroma usposobljeni za izvajanje privilegijev PBN v skladu s temi navodili.


9. Zrakoplovi in naprave za usposabljanje

Zrakoplovi in/ali FSTD, ki se bodo uporabili za usposabljanje IR PBN, morajo biti skladni z zahtevami za izvajanje operacij PBN od dne 25.08.2020. 

V primerih ATO, ki zaprosijo za odobritev premostitvenega usposabljanja, se bo skladnost opreme na zrakoplovih preverila pri odobritvi tega tečaja. 

Da bi se usposabljanje za PBN procedure lahko začelo morajo odobrene organizacije za usposabljanje oziroma operatorji (NCO in NCC) oziroma zrakoplovi izpolnjevati plovnostne zahteve za namenjeno letenje oziroma operacije.

Da bi lahko leteli RNAV GNSS prilete, mora biti zrakoplov in vsi GNSS sprejemniki in ostale naprave certificirane skladno z veljavnimi plovnostnimi zahtevami, in sicer:

EASA AMC 20-27: Airworthiness Approval and Operational Criteria for RNP APPROACH (RNP APCH) Operations Including APV BAROVNAV Operations

EASA AMC 20-28: Airworthiness Approval and Operational Criteria related to Area Navigation for Global Navigation Satellite System approach operation to Localiser Performance with Vertical guidance minima using Satellite Based Augmentation System

Dokaz o tovrstnih odobrenih napravah je del spremenjenega in odobrenega letalskega priročnika zrakoplova (AFM) ali dokaz oziroma potrdilo proizvajalca ali pooblaščene organizacije, ki odobrava tovrstne spremembe.


10. IR PBN preverjanje strokovnosti

Preverjanje usposobljenosti kandidatov za PBN izvajajo izpraševalci letenja (FE, IRE ali TRE), ki so usposobljeni za izvajanje privilegijev PBN. 

Za vzpostavitev ali ohranjanje privilegijev PBN mora biti izvede en instrumentalni prilet, opravljen na preverjanje strokovnosti oziroma preverjanje usposobljenosti, mora biti ali RNP APCH 2D (LNAV) ali 3D (LPV ali LNAV/VNAV), ki se opravi na letalu. Kadar RNP APCH na letalu ni primeren, se preverjanje opravi na ustreznem FSTD (npr. za TR/MPA se vedno uporabi FSTD, razen če ta ni dostopen).


11. Izpraševalci (FE, IRE, TRE)

Imetniki potrdila izpraševalcev morajo biti usposobljeni za PBN (privilegij je vpisan v pilotski dnevnik po objavljenem postopku), če želijo ocenjevati oziroma opravljati preverjane strokovnosti za PBN.

Izpraševalec bo pred preverjanjem pregledal dokumentacijo o usposobljenosti kandidata (npr. Potrdilo o končanem premostitvenem usposabljanju za PBN) ter ga/jo pred praktičnim preverjanjem izprašal o teoretičnem poznavanju oziroma usposobljenosti PBN postopkov, zato, da se prepriča ali je poznavanje PBN na ustrezni ravni.

Izpraševalec preveri kandidata na tak način, da iz nabora vprašanj, ki je objavljen Smernicah za preverjanje teoretičnega znanja PBN (FCL.OBR-63) (objavljen katalog vsebuje primere vprašanj ni nikakor ne predstavlja celotne vsebine oziroma vseh možnih vprašanj ter služi kot pripomoček izpraševalcem), izbere minimalno 5 vprašanj, s čimer se prepriča, da kandidat ustrezno dokaže ustrezno raven teoretičnega znanja (prag uspešnosti je 75 %) za izvedbo preverjanja v letu.

Izpraševalec teoretično preverjanje znanja iz PBN dokumentira na Obrazcu za teoretično preverjanje znanja iz PBN (FCL.OBR-64).

Če je kandidat zadovoljivo dokazal znanje PBN lahko opravi preverjanje strokovnosti, ki vključuje privilegije PBN.

V primeru, da izpraševalec ni zadovoljen z znanjem kandidata, lahko izvede (do 25.08.2020) preverjanje po konvencionalnih metodah instrumentalnih priletov (brez PBN), kot se je to izvajalo do sedaj.

V primeru, da je kandidat vse ustrezne dele od teoretičnega usposabljanja v ATO do preverjanja strokovnosti z izpraševalcem, se vlogi priloži vse zbrane dokaze o razširitvi IR na PBN, in sicer:

- Potrdilo o končanem premostitvenem usposabljanja za PBN ali zapisi o periodičnem usposabljanju (»reccurent«) ali izjava operatorja;

- Obrazec za teoretično preverjanje znanja iz PBN;

- Vloga za podaljšanje ali izdajo ustreznega ratinga, ki vključuje PBN.


12. Vpisovanje privilegijev za PBN

Piloti, ki izpolnijo zahteve za razširitev privilegijev ratinga IR na PBN operacije se ta usposobljenost oziroma razširitev privilegijev IR vpiše v pilotski dnevnik pilota. Ker Uredba (EU) št. 2016/539 določa, da vpis privilegija PBN ne sme povzročiti dodatnega administrativnega dela, zaznamka za PBN Agencija ne bo vpisovala v pilotsko licenco. Vpis privilegijev bo tako razviden iz pilotskega dnevnika pilota.Način in pravila vpisovanja je naslednji:

 

1. vpis v vrstico kjer je zapisan let na katerem se je preverilo usposobljenost za izvajanje PBN operacij:

9 10 11 12
Operativni pogoji Operational condition time Vloga pilota med letom Pilot function time Skupni čas na FSTD FSTD session total time Opombe in vpisi Remarks and endorsements
Dnevno Day Nočno Night IFR IFR Vodja zrakoplova PIC Kopilot Co-pilot Dvojne komande Dual Inštruktor Instructor
                                PBN approved
FE/IRE/TRE No.
Signature
                                 

 

2. nato se zaznamek o razširitvi vpiše še na zadnje strani pilotskega dnevnika:

Datum Date Pooblastila / zapisi Endorsements / memoranda
dd/mm/yyyy of PBN check   I certify that [name of pilot], SI.FCL.XXXXX, has demonstrated the necessary proficiency to safely operate aircraft according to PBN and is hereby granted PBN privileges according to Commission Regulation (EU) 2016/539. Examiner Signature; SI-XX
   


13. Obrazci in dokumenti


Obrazci in dokumenti


Številka


Datum

Potrdilo o končanem usposabljanju za PBN_ATO


FCL.OBR-62


03.01.2018


Smernice za preverjanje teoretičnega znanja PBN


FCL.OBR-63


03.01.2018


Obrazec za teoretično preverjanje znanja PBN


FCL.OBR-64


03.01.2018


Smernice za pripravo premostitvenega usposabljanja PBN


FCL.OBR-65

03.01.2018

Implementacija PBN za imetnike ratinga za instrumentalno letenje v Republiki Sloveniji


FCL.NAV-1


03.01.2018

 
Vloga za podaljšanje ratinga za tip - MPA/SPA s PBN

 
FCL.APL-156
 
22.01.2018

Vloga za izdajo ali obnovo ratinga za tip - MPA/SPA s PBN


FCL.APL-162


16.02.2018

Vloga za podaljšanje ratinga za razred ali tip - CR/TR SPA s PBNFCL.APL-158 (SI)
FCL.APL-158 (ENG)
23.01.2018

Na vrh