NAVIGACIJSKE SLUŽBE ZRAČNEGA PROMETA


OSEBJE NAVIGACIJSKIH SLUŽB ZRAČNEGA PROMETA

Materialni predpis na nacionalni ravni, ki ureja področje licenciranja osebja navigacijskih služb zračnega prometa, je Zakon o letalstvu (Ur. l. RS, št. 81/10 - uradno prečiščeno besedilo in 46/16), na evropski ravni pa še Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L 79, 19. 3. 2008, str. 1-49), kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 6/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 8. januarja 2013.

Drugi nacionalni in evropski predpisi za posamezne službe so:

POMEMBNO: Vlogo za podaljšanje veljavnosti licence ATCO je potrebno oddati ne več kot 60 in ne manj kot sedem dni pred potekom njene veljavnosti.

* POSTOPEK IZDAJE, PODALJŠANJA VELJAVNOSTI IN OBNOVE LICENCE (UČENCA) ATCO, RATINGA ALI POOBLASTILA je določen z navodilom (ATCOs Licensing Procedure) (objava 20. 6. 2017), v skladu s katerim se za vse vrste vpisov uporabi enotna vloga (velja od 1. 7. 2017 dalje).

Za prijavo na izpit iz angleščine pa: 200 Prijava na izpit za angleški jezik (ELPAC)

 

  • za POMOČNIKE KONTROLORJA LETENJA (ARO, NOTAM, FDT): Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo kontrolorjev letenja (Ur. l. SFRJ, št. 62/79);

POMEMBNO: Vlogo za podaljšanje veljavnosti dovoljenja je potrebno oddati 60 dni pred iztekom njegove veljavnosti. Veljavnost posameznega pooblastila je omejena na 24 mesecev. Zdravstvene zahteve za izdajo zdravniškega spričevala drugega osebja so opredeljene v Pravilniku o licenci kontrolorja zračnega prometa (Ur. l. RS, št. 7/09).

Obrazca:  023 Prijava na izpit - pomočnik kontrolorja letenja
                032 Vloga za podaljšanje dovoljenja pomočnika kontrolorja letenja

 

  • za OSEBJE SLUŽBE LETALSKE METEOROLOGIJE (MET): Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, licencah in pooblastilih osebja službe letalske meteorologije (Ur. l. RS, št. 79/09 in 100/10);

POMEMBNO: Vlogo za podaljšanje veljavnosti licence je potrebno oddati najmanj 30 dni pred iztekom njene veljavnosti. Veljavnost posameznega pooblastila je omejena na 24 mesecev. Zdravstvene zahteve za izdajo zdravniškega spričevala drugega osebja so opredeljene v Pravilniku o licenci kontrolorja zračnega prometa (Ur. l. RS, št. 7/09). 

Obrazca:  040 Prijava na izpit - letalski meteorolog, zahteva za izdajo licence in zahteva za vpis pooblastila inštruktorja 

                029 Vloga za podaljšanje / obnovitev licence osebja službe letalske meteorologije

 

  • za OSEBJE SLUŽBE ZA ZVEZO PRI KONTROLI LETENJA  oz. delavce v zrakoplovnih informacijskih službah (AIS): Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, dovoljenjih in pooblastilih osebja službe za zvezo pri kontroli letenja (Ur. l. SFRJ, št. 12/88);

POMEMBNO: Vlogo za podaljšanje veljavnosti dovoljenja je potrebno oddati 30 dni pred iztekom njegove veljavnosti. Veljavnost posameznega pooblastila je omejena na 24 mesecev. Zdravstvene zahteve za izdajo zdravniškega spričevala drugega osebja so opredeljene v Pravilniku o licenci kontrolorja zračnega prometa (Ur. l. RS, št. 7/09).

Obrazca:  017 Prijava na izpit - osebje v zrakoplovnih informacijskih službah

                038 Vloga za podaljšanje/obnovitev dovoljenja delavca v zrakoplovnih informacijskih službah

  

  • za TEHNIČNO OSEBJE KONTROLE LETENJA (TOKL): Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo letalskega tehničnega osebja kontrole letenja (Ur. l. SFRJ, št. 13/79); Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1035/2011 z dne 17. oktobra 2011 o skupnih zahtevah za izvajanje služb navigacijskih služb v zračnem prometu ter o spremembi uredb (ES) št. 482/2008 in (EU) št. 691/2010 (UL L 271, 18. 10. 2011, str. 23), kot je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 448/2014 z dne 2. maja 2014.

POMEMBNO: Vlogo za podaljšanje veljavnosti dovoljenja je potrebno oddati 60 dni pred iztekom njegove veljavnosti. Veljavnost posameznega pooblastila je omejena na 24 mesecev. Zdravstvene zahteve za izdajo zdravniškega spričevala drugega osebja so opredeljene v Pravilniku o licenci kontrolorja zračnega prometa (Ur. l. RS, št. 7/09).

Obrazci:  041 Prijava na izpit - tehnično osebje kontrole letenja (TOKL)

                033 Vloga za podaljšanje dovoljenja tehničnega osebja kontrole letenja

 

Če potrebujete novo licenco oz. dovoljenje, bodisi zaradi spremenjenih osebnih podatkov, zapolnjenosti stare, izgube, uničenja ali kraje, izpolnite Vlogo za ponovno izdajo licence oz. dovoljenja.

 

V kolikor ste pooblastilo oz. tipski rating pridobili v tujini (velja le za drugo strokovno osebje navigacijskih služb) in ga želite uveljaviti v Republiki Sloveniji, izpolnite Vlogo za priznanje ratinga/pooblastila.

 

Za imetnike licenc in dovoljenj osebja navigacijskih služb zračnega prometa veljajo zdravstvene zahteve, ki jih navajajo Zakon o letalstvu, Pravilnik o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti (Ur. l. RS, št. 72/02, 62/08), in Pravilnik o licenci kontrolorja zračnega prometa, razen za kontrolorje zračnega prometa, za katere so zahteve določene z Uredbo 2015/340/EU.