KATALOG

Katalog informacij javnega značaja

 

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006,UPB2 in 117/2006 –ZDavP-2,  v nadaljnjem besedilu ZDIJZ) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005 in 119/2007, v nadaljnjem besedilu uredba) je Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljevanju CAA) na spletnih straneh objavila Katalog informacij javnega značaja Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, kratko Katalog CAA.


Katalog vsebuje osnovne podatke o CAA, o informacijah javnega značaja in o načinu dostopa do informacij javnega značaja. Katalog CAA  predstavlja kazalo informacij javnega značaja in ponuja direktne spletne povezave do elektronsko dostopnih informacij in dokumentov, organizacijsko strukturo in podatke o kontaktnih osebah, t.j. uradnih osebah, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja, in vodij posameznih organizacijskih enot.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:Javna Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije
Naslov:Kotnikova 19 a, 1000 Ljubljana
Telefon:01 244 66 00
Faks:01 244 66 99
Elektronski naslov:info(at)caa.si
Spletni naslov:http://www.caa.si
Odgovorna oseba:Rok Marolt
Datum prve objave kataloga:3. oktober 2011
Datum zadnje spremembe kataloga:18. avgust 2015
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:http://www.caa.si
Oblika kataloga:HTML

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji organa in organigram


KRATEK OPIS DELOVNEGA PODROČJA

                                   
 • Agencija za civilno letalstvo je pravna oseba javnega prava. Agencija izvaja strokovne naloge, odloča v upravnih zadevah, izvaja regulativne in nadzorne naloge, povezane z varnostjo zračnega prometa in varovanjem civilnega letalstva, ter nadzoruje izvajanje letalskih predpisov in pravnih aktov, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji in so v njeni pristojnosti, in s temi predpisi povezane prekrškovne postopke, razen s tem povezanih nalog, za katere so pristojni organi Evropske unije. Agencija lahko opravlja tudi druge dejavnosti na letalskem področju, če je to v skladu z zahtevami za izvajanje osnovnih dejavnosti agencije, določenih s predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, in je tako določeno v ustanovitvenem aktu agencije.
 • Agencija mora pri izvrševanju svojih nalog sprejeti vse ukrepe, ki so potrebni za dosego ciljev, določenih v zvezi z izvajanjem nalog iz tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 179i.člena Zakona o letalstvu, pri tem pa mora v okviru svojih pristojnosti prispevati k uresničevanju ciljev in usmeritev, ki so namenjene spodbujanju varnosti, rednosti in nemotenosti zračnega prometa.
 • Strokovne naloge agencije so: spremljanje stanja razvoja in varnosti civilnega letalstva v Republiki Sloveniji in v mednarodnem okviru, pripravljanje strokovnih gradiv za sprejem predpisov. Kadar gradiva za sprejem predpisov vključujejo tehnične predpise in zlasti predpise, ki zadevajo konstrukcijo, načrtovanje ter operativne vidike, ministrstvo, pristojno za promet, ne sme spreminjati vsebine ter predlogov brez predhodne uskladitve z agencijo, izdelava analiz, študij in drugih strokovnih gradiv s področja civilnega letalstva za lastne potrebe in potrebe ministrstva, pristojnega za promet, v skladu z letnim programom dela, statistično poročanje in statistične raziskave, predlaganje in izvajanje ukrepov, določenih z državnim programom varnosti, sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost v letalstvu v okviru delovnega področja, sodelovanje v mednarodnih zadevah na strokovnem področju,  druge strokovne naloge, ki jih mora kot pristojni nadzorni organ izvajati v skladu z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, in s tem povezane strokovne naloge,določene z aktom o ustanovitvi.
 • Odločanje v upravnih zadevah obsega: odločanje v upravnih zadevah na področjih iz svoje pristojnosti ter izvajanje drugih nalog odločanja v upravnih zadevah, določenih z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji.
 • Regulativne naloge agencije so: izdaja plovnostno tehničnih zahtev, izdaja operativno tehničnih zahtev, izdaja direktiv o varnosti, izdaja priročnika za delo nadzornega osebja agencije, izdaja certifikacijskih specifikacij, izdaja sprejemljivih načinov skladnosti in navodil in druge regulativne naloge, določene z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji.
 • Nadzorne in prekrškovne naloge agencije so: izvajanje stalnega nadzora na področjih iz svoje pristojnosti, izvajanje prekrškovnih nalog na področju iz svoje pristojnosti, izvajanje nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov na področjih iz svoje pristojnosti, nadzor varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih Republike Slovenije ter druge nadzorne in prekrškovne naloge, določene z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji.

 

 


SEZNAM VSEH NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT

Direktor Agencije za civilno letalstvo

Rok Marolt, rok.marolt(at)caa.si, 01 244 66 01

Sektor za podporo poslovanju
Polona Vagaja Hribar, vodja sektorja II, polona.vagaja-hribar(at)caa.si, 01 244 66 03

Sektor za navigacijske službe zračnega prometa
Andreja Kikec Trajković, vodja sektorja, p.p. andreja.kikec-trajkovic(at)caa.si, 01 244 66 94

Sektor za plovnost
Matej Dolinar, vodja sektorja I, matej.dolinar(at)caa.si, 01 244 66 34

Sektor za letalske operacije in licenciranje osebja 
Sebastjan Sevčnikar, vodja sektorja, p.p., sebastjan.sevcnikar(at)caa.si, 01 244 66 30

Sektor za letališča, vzletišča in varovanje
Valter Premate, vodja sektorja II, valter.premate(at)caa.si 01 244 66 60ORGANIGRAM v priponki

                                   
                   

 

 


2.b Kontaktni podatki osebe, pristojne za posredovanje informacij

2.c Seznam veljavne zakonodaje z delovnega področja organa

2.d Seznam predlogov predpisov z delovnega področja organa

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.f Seznam upravnih postopkov po področjih

 • Vodenje in odločanje v upravnih postopkih s področja začetne in stalne plovnosti, vzdrževanja zrakoplovov, licenc letalsko tehničnega osebja ter organizacij za usposabljanje,
 • Vodenje registra zrakoplovov,
 • Vodenje in odločanje v upravnih postopkih s področja letalskega in drugega strokovnega osebja ter letalskih šol,
 • Vodenje registra letalskega in drugega strokovnega osebja,
 • Potrjevanje predlogov programov usposabljanja letalskega in drugega strokovnega osebja,
 • Naloge s področja letalske medicine (preverjanje pogojev glede zdravstvenih zahtev in omejitev oziroma zdravstvene sposobnosti letalskega osebja),
 • Izvajanje nadzora varnosti operaterjev in zrakoplovov drugih držav, ki pristajajo na letališčih v Republiki Sloveniji (SAFA),
 • Vodenje in odločanje v upravnih postopkih s področja letališč, vzletišč, ovir in vzletnih točk ter pristajalnih mest,
 • Vodenje in odločanje v upravnih postopkih s področja varovanja civilnega letalstva in olajšav,
 • Vodenje in odločanje v upravnih postopkih s področja navigacijskih služb zračnega prometa,
 • Izvajanje stalnega nadzora na delovnem področju,
 • Nadzor nad izvajanjem predpisov na delovnem področju,
 • Vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih z delovnega področja.

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Podatki o pomembnejših dogodkihPodatki o pomembnih dogodkih so objavljeni na spletni strani www.caa.si
V tem sklopu objavljene informacije so v celoti dostopne kot informacije javnega značaja.
Interna organizacija AgencijeNotranji pravilniki in predpisi

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

OPIS DOSTOPA

 

Postopek je opredeljen z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006, v nadaljnjem besedilu ZDIJZ). Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno. Za zahteve prek elektronskega naslova se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo elektronsko poslovanje in podpis.


Če je zahteva zavrnjena, ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, postopek pa se vodi v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.


Zoper odločbo pooblaščenca je možen upravni spor.


Če je zahteva za dostop do podatkov zavrnjena in se prosilec pritoži pri pooblaščencu za dostop do informacij javnega značaja, pri čemer se sklicuje na ZDIJZ, lahko pooblaščenec uradu določi drugo pravno podlago.


Stroškovnik za posredovanje informacij je določen z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005) in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 119/2007)
 

 

POSEBNOSTI

 

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja: Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer, Mozilla ali Netscape.


Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Kotnikova 19 a, 1000 Ljubljana (zemljevid), uradne ure: 

- ponedeljek, torek in četrtek od 9. do 11. ure in od 13. do 15. ure

- sreda od 9. ure do 11. ure ter 13. do 16. ure

- petek od 9. do 13. ure

veljajo za telefonske klice, osebni obiski (z izjemo oddaje vlog v vložišče) pa le po predhodnem dogovoru.


Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: V zgradbi so dvigala, možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).


Opis delnega dostopa: v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaj

4. Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja

Te informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani Javne agencije za civilno letalstvo RS - www.caa.si. Katalog informacij javnega značaja je dostopen v pisni obliki na sedežu javne agencije za civilno letalstvo RS in v elektronski obliki.

Preostale informacije, ki so informacije javnega značaja, je mogoče zahtevati ustno oziroma na podlagi pisne zahteve, poslane na naslov: Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana, oziroma jih je mogoče zahtevati osebno na sedežu agencije.

Pravno varstvo skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ima prosilec, ki vloži pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja. Pisna zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi mora prosilec opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti in na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen.

Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije bo agencija prosilcu zaračunala materialne stroške v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja kot sledi:

 1. ena stran fotokopije formata A4 0,06 EUR;
 2. ena stran fotokopije formata A3 0,13 EUR;
 3. ena stran fotokopije večjega formata 1,25 EUR;
 4. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 EUR;
 5. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 EUR;
 6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 EUR;
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 EUR;
 8. elektronski zapis na eni disketi 1,25 EUR;
 9. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 EUR;
 10. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 EUR;
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR;
 12. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 EUR;
 13. posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja in priprave dokumentov za kopiranje s strani uslužbenca z IV ali V. stopnjo izobrazbe: 7.51 €;
 14. posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja in priprave dokumentov za kopiranje s strani uslužbenca z VI. stopnjo izobrazbe: 8.76 €;
 15. posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja in priprave dokumentov za kopiranje s strani uslužbenca z VII. ali višjo stopnjo izobrazbe: 19,61 €;
 16. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.


Navedeni stroški se zaračunavajo le v primeru, če presegajo znesek 10 evrov v skladu z določbo četrtega odstavka 20. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

Zneski, določeni v stroškovniku, ne vključujejo davka na dodano vrednost, ki se zaračuna ob izstavitvi računa skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnim na dan izstavitve računa.

 

Če mora organ zaradi omogočitve ponovne uporabe za prosilca pripraviti oziroma mu posredovati podatke (delni dostop, kopiranje, pošiljanje in podobno) in pri tem nastanejo organu stroški, jih organ prosilcu zaračuna v skladu s Stroškovnikom za posredovanje in ponovno uporabo informacij javnega značaja.

 

Organ lahko poleg materialnih stroškov, za ponovno uporabo informacij v pridobitne namene zaračuna ceno, razen v primeru uporabe z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti in uporabe s strani medijev (34a. člen ZDIJZ).

5. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Seznam je v pripravi.