NAŠE POSLANSTVO

Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije se razvija v visoko kakovostno organizacijo, ki bo predstavljala center civilnega letalstva v Republiki Sloveniji in širše. Glavni in najpomembnejši osnovni cilj je doseganje nadpovprečnih rezultatov na vseh področjih njenega delovanja. Primarno je osredotočena na varnost civilnega letalstva, ob tem pa zagotavlja pogoje za stalen razvoj civilnega letalstva v Republiki Sloveniji, podpira domačo letalsko industrijo ter razvoj športnega letalstva ob upoštevanju vseh zahtev letalske varnosti. 

Rdeča nit vseh aktivnosti je zagotavljanje ustreznega nadzora z zadostnim številom strokovno usposobljenih in kompetentnih ljudi ter zaščita javnega interesa, ki ga na področju civilnega letalstva predstavlja varen, reden in nemoten zračni promet.

OBVESTILA

 

 

 

 

 

 

Dne 13.5.2016 je Javna agencija za civilno letalstvo RS izdala Direktivo o varnosti glede uporabe brezpilotnih zrakoplovov. Direktiva o varnosti velja do izdaje predpisa, ki bo celovito uredil področje brezpilotnih zrakoplovov.

Safety Directive on Unmanned Aircraft  - English version (click here)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 25.4.2016 je bil podpisan sporazum med kitajsko in slovensko agencijo za civilno letalstvo.

"Tehnični dogovor o potrjevanju ustreznosti letalskih proizvodov med Agencijo za civilno letalstvo Ljudske Republike Kitajske (CAAC) in Agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije (CAA) se nanaša na letala iz Priloge II Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu, pri čemer gre predvsem za ultralahke letalne naprave.
Sporazum omogoča in olajšuje postopke medsebojnega priznavanja tipskih certifikatov ultralahkih letalnih naprav (atestov)
ter s tem omogoča hitrejše postopke pri izvozu oziroma uvozu posameznih letal."

Tehnični dogovor v prilogi (kliknite na povezavo)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obveščamo vas, da je bila dne 25.3.2016 v Uradnem listu RS, št. 22/2016 objavljena Operativno tehnična zahteva o nacionalni proizvodnji, ki določa vsebino organizacijskega priročnika proizvajalca, posebne pogoje glede prostorov, osebja, operativno-tehničnih postopkov, opreme in organiziranosti sistema nadzora kakovosti v zvezi z izdelavo ultralahkih letalnih naprav (v nadaljnjem besedilu: naprave), kot jih opredeljuje Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 107/08), motorjev, propelerjev in njihovih delov in opreme. Povezava do predpisa www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPORABNIKOM

Dne 15.1.2016 je Vlada Reublike Slovenije sprejela sklep št. 00710-2/2016/3, s katerim je izdala Uredbo o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (v nadaljevanju: uredba).

Uredba določa izvajanje določil točke 2 odstavka (i) v zvezi z odstavkom (g) M.A.901 Poddela I Oddelka A Dela M Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014, in sicer določa, da preglede plovnosti za balone in druge zrakoplove z MTOM 2730 kg in manj v Republiki Sloveniji opravljajo potrjene organizacije za vodenje stalne plovnosti, odobrene po poddelu G priloge I s privilegijem po poddelu I priloge I Uredbe 1321/2014/EU. Ne glede na navedeno pa preglede plovnosti za balone in druge zrakoplove z MTOM 2730 kg in manj v Republiki Sloveniji opravlja Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, če v Republiki Sloveniji za določen tip balona ali zrakoplova iz prejšnjega odstavka ni potrjene organizacije za vodenje stalne plovnosti z ustreznim privilegijem.

Uredba začne veljati v torek, 19.1.2016.

Navedeno pomeni, da od 19. 1. 2016 Javna agencija za civilno letalstvo RS ne bo več sprejemala vlog za preglede plovnosti in druge zrakoplove z MTOM 2730 kg oziroma se bo, kolikor bo vloga prispela, s sklepom izrekla za nepristojno, razen  če v Republiki Sloveniji za določen tip balona ali zrakoplova iz prejšnjega odstavka ni potrjene organizacije za vodenje stalne plovnosti z ustreznim privilegijem. Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo te uredbe oziroma vloge, prispele na agencijo do 19.1.2016, se končajo po dosedanjih predpisih in jih bo obravnavala Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije.

Zato naprošamo vse osebe, ki želijo opraviti preglede plovnosti za balone in druge zrakoplove z MTOM 2730 kg in manj, da se obrnete na potrjene organizacije za vodenje stalne plovnosti. V nadaljevanju navajamo njihov seznam.

Celotno besedilo uredbe je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 3/2016.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obveščamo vas, da Javna agencija za civilno letalstvo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo vozila Volvo S80, letnik 2007. Vsi zainteresirani morajo izpolniti tudi prilogo 1.

Ljubljana, 19.1.2016

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obveščamo vas, Javna agencija za civilno letalstvo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo vozila Renault Megane l. 2002 (namera, priloga 1).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZPITNI ROKI V LETU 2016 - Javna agencija za civilno letalstvo objavlja izpitne roke za leto 2016.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAJ MORA UPORABNIK DRONOV VEDETI O UPRAVLJANJU LE TEH?

Droni oziroma brezpilotni zrakoplovi so ena izmed najaktualnejših tem v letalstvu, zato je agencija pripravila obvestilo za javnost ter izsek najpomembnejših zadev.

 

 

Ljubljana, 23.12.2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obveščamo vas, da Javna agencija za civilno letalstvo ponovno objavlja Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja osebno vozilo Volvo S80, letnik 2007 (priloga 1, priloga 2, priloga 3)

Obveščamo vas, da Javna agencija za civilno letalstvo RS na Zavodu za zaposlovanje 16.12.2015 objavlja sledeča prosta delovna mesta:

Letalski nadzornik I (dve delovni mesti, področje letalskih operacij in plovnosti) http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=2078660; http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=2078652

 

Letalski nadzornik II (eno delovno mesto, področje licenciranja osebja), http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=2078646

 

Letalski nadzornik III (tri delovna mesta, področje letalskih operacij in plovnosti), http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=2078694, http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=2078709

 

Področni sekretar (za področje IT), http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=2078684

Ljubljana, 15.12.2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obveščamo vas, da Javna agencija za civilno letalstvo objavlja Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja osebno vozilo Volvo S80, letnik 2007 (priloga 1, priloga 2, priloga 3)

 

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu št.88/2015 objavljen razpis za direktorja Javne agencije za civilno letalstvo RS, objavo najdete na https://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015088.pdf#!/r2015088-pdf

 

Objavljamo Zahteve za organe za ocenjevanje znanja angleškega jezika kontrolorjev zračnega prometa (02.10.2015, popr. 16.10.2015)

 

Dne 06.07.2015 je bila v Uradnem listu RS, št. 49/15  objavljena OPERATIVNO-TEHNIČNA ZAHTEVA ZA PODALJŠANJE PRIPOROČENE ŽIVLJENJSKE DOBE BATNIH MOTORJEV PROIZVAJALCA LYCOMING IN CONTINENTAL:https://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ur/u2015049.pdf#!/u2015049-pdf

V zvezi s tem Javna agencija za civilno letalstvo RS objavlja zahteve, kot jih določa ta operativno tehnična zahteva (2 prilogi) in pojasnilo:

Priloga I: Tabela parametrov za spremljanje stanja motorja

Priloga II: Obrazec za beleženje parametrov motorja

Operativna tehnična zahteva je bila izdana z namenom podaljšanja dobe obratovanja batnim motorjem proizvajalca Lycoming in Continental do generalne obnove.  

Batni motor je v svoji življenjski dobi podvržen vplivom obrabe, katera je posledica delovanja motorja in vpliva okolja, ki povzroča korozijo motorja in posledično večjo obrabo in poškodbe materiala. Da se omeji vplive okolja je priporočljivo redno delovanje motorja, kot to določajo tehnična navodila proizvajalca Lycoming v SL No. L180B oziroma Continental v SIL99-1. Na ta način se prepreči kondenzacija v motorju in s tem posledično pojav korozije v motorju. V življenjskem ciklu motorja je neizogibno, da na neki točki motor zaradi obrabe, utrujenosti materiala ali korozije ni več varen za varno uporabo, zato tak motor potrebuje generalno obnovo.

S to operativno tehnično zahtevo se na varen način zagotovi podaljšana doba uporabe motorja, ne da se pri tem zmanjša varnost, ob upoštevanju in izvajanju dodatnih pregledov, ki zagotavljajo, da se motor umakne iz uporabe še preden pride do njegove odpovedi.

 

 

Spoštovani, CAA objavlja izpitne roke za leto 2015 za preverjanje teoretičnega znanja letalskega osebja za pridobitev licence/pooblastila za pilote ULN letalne naprave, padalca, pilota JP in pilota JZ ter izpitne roke za preverjanje teoretičnega znanja za licence/ratinge: ATPL, CPL, PPL, IR, LAPL, BPL ter SPL.

 

Spoštovani uporabniki storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije!

Obveščamo vas, da je bila dne 8.12.2014 v Uradnem listu št. 88/2014 objavljena nova Tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, ki je v veljavi od 9.12.2014.

 

Javna agencija za civilno letalstvo RS objavlja prosto delovno mesto letalski nadzornik I   www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno

Ljubljana, 26.1.2016

Obveščamo vas, Javna agencija za civilno letalstvo ponovno objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo vozila Renault Megane l. 2002 (priloga)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javna agencija za civilno letalstvo RS objavlja prosti delovni mesti področnega svetovalca III.http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=2086198;

in pravnika: www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno

Ljubljana, 21.2016

 

 

Pravila letenja v zračnem prostoru Republike Slovenije - SERA, 30.07.2015

 

 

PRAVILA LETENJA - SERA

Od 4. decembra 2014 v Republiki Sloveniji velja Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (t.i. SERA uredba).

Uredba o izvajanju SERA uredbe

Dne 5. 03 2015 je bila izdana nacionalna Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa (Uradni list RS, št. 17/15).

Operativno-tehnična zahteva

Agencija za civilno letalstvo je izdala Operativno-tehnično zahtevo o določitvi dodatnih skupnih pravil letenja in operativnih določb ter postopkov v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa (Uradni list RS, št. 10/15).  

Sprejemljiv način skladnosti

EASA je na podlagi SERA v skladu z Uredbo (ES) št. 551/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (uredba o zračnem prostoru) in uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta (osnovna uredba EASA) dne 17.07.2013 izdala ED Decision 2013/013/R, s katero je določila »Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to the rules of the air« kot sprejemljiv način zagotavljanja skladnosti s SERA.

 http://easa.europa.eu/system/files/dfu/ED%20Decision%202013-013-R.pdf

 https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/Annex%20to%20ED%20Decision%202013-013-R.pdf

SERA in Pravilnik o letenju letal

Pravilnik o letenju letal (Uradni list SFRJ, št. 10/79, 4/83, Uradni list RS, št. 18/01 - ZLet, 72/03 in 51/07) se od 4. 12. 2014 uporablja le v delih, v katerih ni v nasprotju z določili SERA.

Z dnem uveljavitve Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa (Uradni list RS, št. 17/15) se je prenehalo uporabljati Pravilnik o letenju letal (Uradni list SFRJ, št. 10/79, 4/83, Uradni list RS, št. 18/01 – ZLet, 72/03 in 51/07) razen 16., 34., 35., 39., 40., 41., prvi odstavek 44. člena, 46., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 77., 78., 79., 80., 81., 94., 113., 133., 134., 135., 137., 139., 141., 142., 144., 145., 151., 158., 161., 163., 164., 165., 166., 174. in 183. člen.

Izjeme za posebne operacije, skladno s SERA

Skladno s 4. členom SERA Agencija za civilno letalstvo na zahtevo subjektov, ki izvajajo dejavnosti v javnem interesu in usposabljanje, ki je varno za izvajanje teh dejavnosti, kot jih določa SERA, vodi postopek odobritve izjem.

SERA in odstopanje od ICAO standardov in priporočil

Republika Slovenija je Mednarodno organizacijo civilnega letalstva (ICAO) obvestila o skupno dogovorjenih razlikah. Razlike so objavljene v poglavju GEN 1.7 »Differences from ICAO Standards, Recommended Practices and Procedures« Zbornika letalskih informacij (AIP).

http://www.sloveniacontrol.si/acrobat/aip/Operations/2014-11-13-AIRAC/html/index.html

ICAO priloge, standarde in priporočene prakse v zvezi s pravili letenja se upošteva, v kolikor niso v nasprotju z  določili SERA.

SERA Part C

V pripravi je že sprememba SERA uredbe (SERA Part C), ki bo predvidoma izdana v drugi polovici leta 2015.

 

Povezave:

-      Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (t.i. SERA uredba):

 o    v slovenskem jeziku

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0923&qid=1417187751517&from=EN

 o    v angleškem jeziku

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0923&qid=1417187751517&from=EN

 -      Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa (Uradni list RS, št. 17/15)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6897

-       Operativno-tehnična zahteva o določitvi dodatnih skupnih pravil letenja in operativnih določb ter postopkov v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa (Uradni list RS, št. 10/15)

 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4101

 -      EASA ED Decision 2013/013/R

http://easa.europa.eu/system/files/dfu/ED%20Decision%202013-013-R.pdf

-      Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to the rules of the air (17.07.2013)

https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/Annex%20to%20ED%20Decision%202013-013-R.pdf

-            Zbornika letalskih informacij (AIP)

www.sloveniacontrol.si/acrobat/aip/Operations/history-en-GB.html

 -      SERA na spletni strani EASA

https://www.easa.europa.eu/document-library/regulations/commission-implementing-regulation-eu-no-9232012

http://easa.europa.eu/system/files/dfu/203757_EASA_LEAFLET_02_SERA.pdf

-            Predlog spremembe SERA uredbe

https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-042014

 

 ________________________________________________________________________________________

Spoštovani,

obveščamo, da je Javna agencija za civilno letalstvo RS pričela z vzpostavljanjem Registra zrakoplovov v elektronski obliki. Za dostop do javnih podatkov skladno z Zakonom o letalstvu je potrebna registracija na spletni strani agencije register.caa.si

Do končne vzpostavitve elektronske oblike agencija sporoča, da je register zrakoplovov v testni fazi, in nenujno izkazuje dejansko stanje registra zrakoplovov. V primeru, da uporabnik ugotovi neskladje, prosimo, da to nemudoma sporoči na info(at)caa.si

Istočasno pa agencija vzpostavlja dodatno aplikacijo, ki bo stečajnim upraviteljem, odvetnikom, notarjem, izvršiteljem in državnim organom po registraciji omogočala hitro poizvedbo o lastništvu zrakoplovov.

Javna agencija za civilno letalstvo

 

Obveščamo vas, da je na portalu e-demokracija objavljen predlog nove tarife za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo RS - e-uprava.gov.si/e-uprava/zakonodajaIskanje.euprava

 

Javna agencija za civilno letalstvo RS objavlja okrožnico -

 

Nepooblaščeni vstopi v kontrolirano cono  letališč in kršenje omejitev uporabe zračnega prostora

 

Javna agencija za civilno letalstvo RS objavlja varnostno okrožnico pilotom ultralahkih letalnih naprav

 KONTAKTNI PODATKI

JAVNA AGENCIJA ZA CIVILNO
LETALSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
KOTNIKOVA ULICA 19a,

SI-1000 LJUBLJANA

T: 01 244 66 00
F: 01 244 66 99
E: info(at)caa.si

Airlines banned within EU